Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Politikalarımız

a) Kalite Politikamız

İstanbul Arel Üniversitesi, tüm stratejik, yönetsel ve eylemsel süreçlerini 3 temel prensip üzerine kurmuştur:

 1. Dünya standartlarında öğrenci merkezli eğitim öğretim sunmak
 2. Ürüne dönüştürebilen nitelikli araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek
 3. Toplumsal ihtiyaçlara çözüm oluşturan hizmet faaliyetleri gerçekleştirmek

Bu prensipler doğrultusunda, üniversitemizin kalite politikası

 1. Kalite güvence kültürünü tüm akademik ve idari birimlerde oluşturmak ve yaygınlaştırmak,
 2. Kalite güvence sistemini tüm akademik ve idari birimlerde kurmak, izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile geliştirmek,
 3. Eğitim-öğretim, Ar-Ge, topluma hizmet faaliyetleriyle uluslararası kalite standartlarında tanınırlığı olan bir üniversite olmak,
 4. Üniversitenin tüm kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını güvence altına almak için sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütmektir.

b) Eğitim ve Öğretim Politikamız

İstanbul Arel Üniversitesi, mezunlarının uluslararası arenada yer edinebilmesi için uluslararası standartlarda bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmeyi eğitim öğretim politikası olarak benimsemiştir:

 1. İç ve dış paydaşların katkılarıyla şekillenen modern, teknolojik eğitim programları oluşturmak ve bu programların sürekli iyileştirme faaliyetleri ile güncellenmesini sağlamak,
 2. Öğrencilerin, araştırarak öğrenmesinin teşvik edildiği ve desteklendiği bir eğitim-öğretim süreci oluşturmak,
 3. Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için engelsiz ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları sunmak,
 4. Öğrencilerin gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri desteklemektir.
c) Araştırma ve Geliştirme Politikamız

İstanbul Arel Üniversitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini ulusal kalkınma planları çerçevesinde, küresel dünyada ülkemizin rekabet gücüne katkı yapacak politikalar ile gerçekleştirmektedir:

 1. Değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek,
 2. Yeni bilgi ve teknoloji üretimi için modern teknoloji imkanlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve teşvik etmek,
 3. Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi için imkanlar yaratmak,
 4. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini periyodik olarak verilere dayalı olarak ölçmek, değerlendirmek, sonuçlarını yayımlamak ve bu bulgularla, kurumun araştırma-geliştirme süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 5. Araştırma faaliyetleri sonucu üretilen bilgileri akademik programlar aracılığı ile öğrencilerle paylaşarak fark yaratan mezunlar yetiştirmek ve araştırma faaliyetlerinde öğrencilerin görev almasını sağlamak suretiyle yeni araştırmacı yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
 6. Girişimciliği destekleyerek bilginin ve yenilikçi fikirlerin ekonomik faydaya dönüşümünü sağlamaktır.
d) Yönetim Sistemi Politikamız

İstanbul Arel Üniversitesi olarak stratejik hedefimize ulaşmayı güvence altına alan yenilikçi yönetsel ve idari yapılanmayı sağlamak üzere bir yönetim sistemi politikası izlemektedir:

 1. İdari ve akademik süreçleri etkin ve hızlı yürütmek,
 2. Mevcut yasal ve uluslararası tüm kural ve yönetmeliklere uyarak etik, şeffaf, hesap verebilir olmak,
 3. Bilgi güvenliğini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası kalite standartlarını uygulamak ve takip etmek,
 4. İdari ve akademik süreçlerin sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere kayıt ve arşiv sisteminin uygulamak ve etkin bilgi yönetimini sağlamak,
 5. İdari ve akademik kadronun görevlerine uyum ve yetkinliğinin geliştirilmesi için, yapıcı ve destekleyici liderlik anlayışının yönetim kadrosunda sürdürülmesini sağlamaktır.