Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (Doktora)

Ders İçerikleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (Doktora)
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

8EEM61200 - 1. YY Seçmeli (2 Ders Alınacak)

60620

8EEM61203 - Zorunlu Seçmeli (1 Ders Alınacak)

30310
8EEM61127 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

8EEM61128 - Araştırma ve Yayın Etiği

Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.

Toplam90930
2. Dönem
DersTUKAKTS

8EEM61201 - 2. YY Seçmeli (3 Ders Alınacak)

90930
8EEM51109 - Veri Madenciliği

8EEM51207 - Python ile Mühendislik Uygulamaları

8EEM51208 - Akıllı Şebekeler

8EEM61100 - Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Simülasyon Yöntemleri

AC Devrelerde Reaktif Güç ve Güç Faktörü Kompanzasyonu , İletim Hattı (İH) Modelleme, Enerji Akışı, Güç Kalitesi, Senkron Jeneratörlerde Modelleme, Gerilim Regülasyonu, Geçici Kararlılık, Aşırı Gerilimlerde anahtarlama ve parafudrlar Modellemesi.

8EEM61101 - Stokastik Modelleme

Uygulamalardaki stokastik sistemleri dikkatli bir biçimde analiz etmek ve modelleme araçlarını öğrenmektir.

8EEM61102 - Enformasyon Teorisi

Enformasyon , Entropi, Kaynak Kodlama, Kanal Kapasitesi, Blok Kodlar, Katlamalı Kodlar ve Viterbi kod çözme algoritması

8EEM61103 - Elektrik Makinalarının Dinamiği

Döner magnetik alanlar. DC motor, Asenkron motor ve KM Senkron motorların yapısı, dinamik ve kararlı hal devre denklemleri, elektriksel dinamik modelleri. Hız ve konum kontrol yöntemleri.

8EEM61104 - Enerji Sistemlerinin Analizi

Elektrik Güç Sistemleri - Giriş ve modelleme, Güç Akış Analizi, Arıza Analizi - Dengeli arıza, Arıza Analizi - Simetrik Bileşenler ve Dengesiz Arıza, Güç Sistemleri Kararlılık Analizi

8EEM61105 - Sayısal Kontrol Sistemleri

Sayısal kontrol sistemleri. Blok diyagramlar. Kararlılık analizleri. Sayısal kontrol sistem tasarımı ve devre basitleştirme yöntemleri.

8EEM61106 - Mikrodalga Mühendisliği

Dalga Kılavuzları, Microdalga devre analizi ve saçılma matrisleri, Empedans uyumlandırma teknikleri, Mikrodalga Rezonatörler, Güç Bölücüler, Mikrodalga Filtreler.

8EEM61107 - İleri Anten Tasarımı

Temel anten parametreleri, Yayılım paterni, Tel antenler, Yansıtıcı antenler, Geniş bant antenler, Mikroşerit yama antenler, Anten dizileri

8EEM61108 - Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları

Endüstriyel kullanım için geliştirilen güç elektroniği sistemlerinin çalışma prensipleri. Devre analizleri ve performans parametrelerinin saptanması. Devre tasarımları.

8EEM61109 - Haberleşme Sistemleri

Sinyal modeli ve sınıflandırma, modülasyon ve türleri, lineer modülasyon, faz ve frekans modülasyonu ile kanal karakteristiği ve çoklama (multiplexing)kavramlarının öğrenilmesi, Analog ve sayısal haberleşme sistemlerinin gürültü analizlerinin yapılması ve alıcı devrelerin gürültüye karşı performanslarının ölçülmesi.

8EEM61110 - Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Esnek Kontrolü

Dağıtım otomasyonu (DO) ve esnek kontrol; DO'nun gözetimli denetim ve veri toplama sistemi (SCADA) ve otomatik haritalama/tesis yönetimi (AM/FM) ile olan bağlantısı; DO, SCADA ve AM/FM entegrasyonu; Haberleşme altyapısı; DO fonksiyonları; Dağıtım sistemi yük modelleri; Kesinti yönetimi; Uzun süreli kesintiler sonunda devreye alma; Kayıp analizi; Gerilim/reaktif güç yönetimi.

8EEM61111 - Proje Yönetimi

Yapılar ve taslaklar. Projeler ve kurumlar. Paydaşlar, strateji ve başarı. Başlangıç planlaması. Zaman planlama. Zaman planlamayı yeniden düşünmek: Kritik zincir yaklaşımı. Maliyet ve fayda. Paydaşlar ve kalite. Risk ve fırsat yönetimi. Projelerde yönetim ve liderlik. Kontrol. Tedarik zinciri. Problem çözme ve karar verme. Proje tamamlama ve gözden geçirme. Proje performansını geliştirme.

8EEM61112 - Dalgacık Kuramı ve Uygulamaları

Giriş; Sürekli ve Ayrık Fourier Dönüşümü, Hızlı Fourier Dönüşümü, Kısa-Zaman Fourier Dönüşümü; Dalgacık Temelleri; Sürekli Dalgacık Dönüşümü; Ayrık Dalgacık Dönüşümü; Alt Band Analizi ve Çok Çözünürlüklü Dalgacık Analizi; Çerçeveler; Geçici İşaretlerin Analizinde Dalgacık Uygulaması.

8EEM61113 - Elektrik Sistemlerinde Harmonikler

Harmonik tanımı. Güç sistemlerinde değişik harmonik kaynaklarının izlenmesi ve incelenmesi. Uluslararası harmonik standartların harmoniklere getirdiği sınırlamalara göre harmonik azaltma yöntemlerinin değerlendirilmesi.

8EEM61114 - Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri (YES) olarak güneş panelleri ve rüzgar generatörleri. YES'lerden elektrik enerjisi elde etmenin temel esasları. YES'lerin modellenmesi. Güç elektroniği dönüştürücülerinin YES'lerde kullanımı. YES'lerin tasarımı ve performans kriterlerinin değerlendirilmesi.

8EEM61115 - Sayısal İletişim Kuramı

Stokastik süreçler ve gürültü, korelasyon ve güç spektrum fonksiyonları, bant limitli sinyal ve sistemlerin gösterimi, toplamsal beyaz Gauss gürültülü kanallarda iletişim, Mesaj dizileri için verimli işaretleşme, katlamalı kodlar, kafes kodlamalı modülasyon, kodların analizi ve tasarım ölçütleri.

8EEM61116 - İstatistiksel İşaret İşleme

Rastgele değişkenler ve rastgele süreçler, AR, MA ve ARMA süreçleriyle işaret modelleme, kestirim prensipleri, Bayes kestirimi ve en büyük olabilirlik metotları, Lineer minimum ortalama karesel hata filtresi, FIR ve IIR Wiener filtreleri, Lineer kestirim, adaptif filtreler- LMS ve RLS filtreleri,Kalman filtresi. Yumuşatma ve pencereleme

8EEM61117 - Görüntü İşleme

Görüntü transformasyonu, görüntü iyileştirme yöntemleri, bölütleme, görüntü sıkıştırma, Video işlemenin temelleri.

8EEM61118 - Hesaplamalı Elektromanyetik

Maxwell Denklemleri Integral Eşitlikler, Laplace denklemi. Dalga denklemi, Sonlu Farklar Yöntemi, Sonlu elemanlar Yöntemi, Moment metodu, Fiziksel optik Yöntemi.

8EEM61122 - Kablosuz Ağ Haberleşmeleri

8EEM61123 - Elektronik Gömülü Sistem Uygulamaları

8EEM61124 - Elektromagnetik Dalgaların Saçılması

Elektromanyetik Alanlar, Elektromanyetik Dalgalar, Elektromanyetik Alanların Saçılması, Elektromanyetik Dalgaların Kırınımı, Saçılma Geometrileri, Uygulamalar.

8EEM61125 - Geniş-Band Radar Sistemleri

Radar çalışma prensibi. Radar denklemi ve algılama sistemleri. CW ve FM radarlar, darbeli ve MTI radarlar. Arama ve izleme sistmeleri. Radar sistemlerinin analizi: kanal, antenler, verici ve alıcı yapıları. Radar sistemlerinde güncel konular.

8EEM61140 - Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi

8EEM61210 - Organik Elektronik

8EEM51109 - Veri Madenciliği

8EEM51207 - Python ile Mühendislik Uygulamaları

8EEM51208 - Akıllı Şebekeler

8EEM61100 - Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Simülasyon Yöntemleri

AC Devrelerde Reaktif Güç ve Güç Faktörü Kompanzasyonu , İletim Hattı (İH) Modelleme, Enerji Akışı, Güç Kalitesi, Senkron Jeneratörlerde Modelleme, Gerilim Regülasyonu, Geçici Kararlılık, Aşırı Gerilimlerde anahtarlama ve parafudrlar Modellemesi.

8EEM61101 - Stokastik Modelleme

Uygulamalardaki stokastik sistemleri dikkatli bir biçimde analiz etmek ve modelleme araçlarını öğrenmektir.

8EEM61102 - Enformasyon Teorisi

Enformasyon , Entropi, Kaynak Kodlama, Kanal Kapasitesi, Blok Kodlar, Katlamalı Kodlar ve Viterbi kod çözme algoritması

8EEM61103 - Elektrik Makinalarının Dinamiği

Döner magnetik alanlar. DC motor, Asenkron motor ve KM Senkron motorların yapısı, dinamik ve kararlı hal devre denklemleri, elektriksel dinamik modelleri. Hız ve konum kontrol yöntemleri.

8EEM61104 - Enerji Sistemlerinin Analizi

Elektrik Güç Sistemleri - Giriş ve modelleme, Güç Akış Analizi, Arıza Analizi - Dengeli arıza, Arıza Analizi - Simetrik Bileşenler ve Dengesiz Arıza, Güç Sistemleri Kararlılık Analizi

8EEM61105 - Sayısal Kontrol Sistemleri

Sayısal kontrol sistemleri. Blok diyagramlar. Kararlılık analizleri. Sayısal kontrol sistem tasarımı ve devre basitleştirme yöntemleri.

8EEM61106 - Mikrodalga Mühendisliği

Dalga Kılavuzları, Microdalga devre analizi ve saçılma matrisleri, Empedans uyumlandırma teknikleri, Mikrodalga Rezonatörler, Güç Bölücüler, Mikrodalga Filtreler.

8EEM61107 - İleri Anten Tasarımı

Temel anten parametreleri, Yayılım paterni, Tel antenler, Yansıtıcı antenler, Geniş bant antenler, Mikroşerit yama antenler, Anten dizileri

8EEM61108 - Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları

Endüstriyel kullanım için geliştirilen güç elektroniği sistemlerinin çalışma prensipleri. Devre analizleri ve performans parametrelerinin saptanması. Devre tasarımları.

8EEM61109 - Haberleşme Sistemleri

Sinyal modeli ve sınıflandırma, modülasyon ve türleri, lineer modülasyon, faz ve frekans modülasyonu ile kanal karakteristiği ve çoklama (multiplexing)kavramlarının öğrenilmesi, Analog ve sayısal haberleşme sistemlerinin gürültü analizlerinin yapılması ve alıcı devrelerin gürültüye karşı performanslarının ölçülmesi.

8EEM61110 - Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Esnek Kontrolü

Dağıtım otomasyonu (DO) ve esnek kontrol; DO'nun gözetimli denetim ve veri toplama sistemi (SCADA) ve otomatik haritalama/tesis yönetimi (AM/FM) ile olan bağlantısı; DO, SCADA ve AM/FM entegrasyonu; Haberleşme altyapısı; DO fonksiyonları; Dağıtım sistemi yük modelleri; Kesinti yönetimi; Uzun süreli kesintiler sonunda devreye alma; Kayıp analizi; Gerilim/reaktif güç yönetimi.

8EEM61111 - Proje Yönetimi

Yapılar ve taslaklar. Projeler ve kurumlar. Paydaşlar, strateji ve başarı. Başlangıç planlaması. Zaman planlama. Zaman planlamayı yeniden düşünmek: Kritik zincir yaklaşımı. Maliyet ve fayda. Paydaşlar ve kalite. Risk ve fırsat yönetimi. Projelerde yönetim ve liderlik. Kontrol. Tedarik zinciri. Problem çözme ve karar verme. Proje tamamlama ve gözden geçirme. Proje performansını geliştirme.

8EEM61112 - Dalgacık Kuramı ve Uygulamaları

Giriş; Sürekli ve Ayrık Fourier Dönüşümü, Hızlı Fourier Dönüşümü, Kısa-Zaman Fourier Dönüşümü; Dalgacık Temelleri; Sürekli Dalgacık Dönüşümü; Ayrık Dalgacık Dönüşümü; Alt Band Analizi ve Çok Çözünürlüklü Dalgacık Analizi; Çerçeveler; Geçici İşaretlerin Analizinde Dalgacık Uygulaması.

8EEM61113 - Elektrik Sistemlerinde Harmonikler

Harmonik tanımı. Güç sistemlerinde değişik harmonik kaynaklarının izlenmesi ve incelenmesi. Uluslararası harmonik standartların harmoniklere getirdiği sınırlamalara göre harmonik azaltma yöntemlerinin değerlendirilmesi.

8EEM61114 - Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri (YES) olarak güneş panelleri ve rüzgar generatörleri. YES'lerden elektrik enerjisi elde etmenin temel esasları. YES'lerin modellenmesi. Güç elektroniği dönüştürücülerinin YES'lerde kullanımı. YES'lerin tasarımı ve performans kriterlerinin değerlendirilmesi.

8EEM61115 - Sayısal İletişim Kuramı

Stokastik süreçler ve gürültü, korelasyon ve güç spektrum fonksiyonları, bant limitli sinyal ve sistemlerin gösterimi, toplamsal beyaz Gauss gürültülü kanallarda iletişim, Mesaj dizileri için verimli işaretleşme, katlamalı kodlar, kafes kodlamalı modülasyon, kodların analizi ve tasarım ölçütleri.

8EEM61116 - İstatistiksel İşaret İşleme

Rastgele değişkenler ve rastgele süreçler, AR, MA ve ARMA süreçleriyle işaret modelleme, kestirim prensipleri, Bayes kestirimi ve en büyük olabilirlik metotları, Lineer minimum ortalama karesel hata filtresi, FIR ve IIR Wiener filtreleri, Lineer kestirim, adaptif filtreler- LMS ve RLS filtreleri,Kalman filtresi. Yumuşatma ve pencereleme

8EEM61117 - Görüntü İşleme

Görüntü transformasyonu, görüntü iyileştirme yöntemleri, bölütleme, görüntü sıkıştırma, Video işlemenin temelleri.

8EEM61118 - Hesaplamalı Elektromanyetik

Maxwell Denklemleri Integral Eşitlikler, Laplace denklemi. Dalga denklemi, Sonlu Farklar Yöntemi, Sonlu elemanlar Yöntemi, Moment metodu, Fiziksel optik Yöntemi.

8EEM61122 - Kablosuz Ağ Haberleşmeleri

8EEM61123 - Elektronik Gömülü Sistem Uygulamaları

8EEM61124 - Elektromagnetik Dalgaların Saçılması

Elektromanyetik Alanlar, Elektromanyetik Dalgalar, Elektromanyetik Alanların Saçılması, Elektromanyetik Dalgaların Kırınımı, Saçılma Geometrileri, Uygulamalar.

8EEM61125 - Geniş-Band Radar Sistemleri

Radar çalışma prensibi. Radar denklemi ve algılama sistemleri. CW ve FM radarlar, darbeli ve MTI radarlar. Arama ve izleme sistmeleri. Radar sistemlerinin analizi: kanal, antenler, verici ve alıcı yapıları. Radar sistemlerinde güncel konular.

8EEM61140 - Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi

8EEM61210 - Organik Elektronik

Toplam90930
3. Dönem
DersTUKAKTS

8EEM61202 - 3. YY. Seçmeli (1 Ders Alınacak)

30310
8EEM51109 - Veri Madenciliği

8EEM51207 - Python ile Mühendislik Uygulamaları

8EEM51208 - Akıllı Şebekeler

8EEM61100 - Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Simülasyon Yöntemleri

AC Devrelerde Reaktif Güç ve Güç Faktörü Kompanzasyonu , İletim Hattı (İH) Modelleme, Enerji Akışı, Güç Kalitesi, Senkron Jeneratörlerde Modelleme, Gerilim Regülasyonu, Geçici Kararlılık, Aşırı Gerilimlerde anahtarlama ve parafudrlar Modellemesi.

8EEM61101 - Stokastik Modelleme

Uygulamalardaki stokastik sistemleri dikkatli bir biçimde analiz etmek ve modelleme araçlarını öğrenmektir.

8EEM61102 - Enformasyon Teorisi

Enformasyon , Entropi, Kaynak Kodlama, Kanal Kapasitesi, Blok Kodlar, Katlamalı Kodlar ve Viterbi kod çözme algoritması

8EEM61103 - Elektrik Makinalarının Dinamiği

Döner magnetik alanlar. DC motor, Asenkron motor ve KM Senkron motorların yapısı, dinamik ve kararlı hal devre denklemleri, elektriksel dinamik modelleri. Hız ve konum kontrol yöntemleri.

8EEM61104 - Enerji Sistemlerinin Analizi

Elektrik Güç Sistemleri - Giriş ve modelleme, Güç Akış Analizi, Arıza Analizi - Dengeli arıza, Arıza Analizi - Simetrik Bileşenler ve Dengesiz Arıza, Güç Sistemleri Kararlılık Analizi

8EEM61105 - Sayısal Kontrol Sistemleri

Sayısal kontrol sistemleri. Blok diyagramlar. Kararlılık analizleri. Sayısal kontrol sistem tasarımı ve devre basitleştirme yöntemleri.

8EEM61106 - Mikrodalga Mühendisliği

Dalga Kılavuzları, Microdalga devre analizi ve saçılma matrisleri, Empedans uyumlandırma teknikleri, Mikrodalga Rezonatörler, Güç Bölücüler, Mikrodalga Filtreler.

8EEM61107 - İleri Anten Tasarımı

Temel anten parametreleri, Yayılım paterni, Tel antenler, Yansıtıcı antenler, Geniş bant antenler, Mikroşerit yama antenler, Anten dizileri

8EEM61108 - Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları

Endüstriyel kullanım için geliştirilen güç elektroniği sistemlerinin çalışma prensipleri. Devre analizleri ve performans parametrelerinin saptanması. Devre tasarımları.

8EEM61109 - Haberleşme Sistemleri

Sinyal modeli ve sınıflandırma, modülasyon ve türleri, lineer modülasyon, faz ve frekans modülasyonu ile kanal karakteristiği ve çoklama (multiplexing)kavramlarının öğrenilmesi, Analog ve sayısal haberleşme sistemlerinin gürültü analizlerinin yapılması ve alıcı devrelerin gürültüye karşı performanslarının ölçülmesi.

8EEM61110 - Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Esnek Kontrolü

Dağıtım otomasyonu (DO) ve esnek kontrol; DO'nun gözetimli denetim ve veri toplama sistemi (SCADA) ve otomatik haritalama/tesis yönetimi (AM/FM) ile olan bağlantısı; DO, SCADA ve AM/FM entegrasyonu; Haberleşme altyapısı; DO fonksiyonları; Dağıtım sistemi yük modelleri; Kesinti yönetimi; Uzun süreli kesintiler sonunda devreye alma; Kayıp analizi; Gerilim/reaktif güç yönetimi.

8EEM61111 - Proje Yönetimi

Yapılar ve taslaklar. Projeler ve kurumlar. Paydaşlar, strateji ve başarı. Başlangıç planlaması. Zaman planlama. Zaman planlamayı yeniden düşünmek: Kritik zincir yaklaşımı. Maliyet ve fayda. Paydaşlar ve kalite. Risk ve fırsat yönetimi. Projelerde yönetim ve liderlik. Kontrol. Tedarik zinciri. Problem çözme ve karar verme. Proje tamamlama ve gözden geçirme. Proje performansını geliştirme.

8EEM61112 - Dalgacık Kuramı ve Uygulamaları

Giriş; Sürekli ve Ayrık Fourier Dönüşümü, Hızlı Fourier Dönüşümü, Kısa-Zaman Fourier Dönüşümü; Dalgacık Temelleri; Sürekli Dalgacık Dönüşümü; Ayrık Dalgacık Dönüşümü; Alt Band Analizi ve Çok Çözünürlüklü Dalgacık Analizi; Çerçeveler; Geçici İşaretlerin Analizinde Dalgacık Uygulaması.

8EEM61113 - Elektrik Sistemlerinde Harmonikler

Harmonik tanımı. Güç sistemlerinde değişik harmonik kaynaklarının izlenmesi ve incelenmesi. Uluslararası harmonik standartların harmoniklere getirdiği sınırlamalara göre harmonik azaltma yöntemlerinin değerlendirilmesi.

8EEM61114 - Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri (YES) olarak güneş panelleri ve rüzgar generatörleri. YES'lerden elektrik enerjisi elde etmenin temel esasları. YES'lerin modellenmesi. Güç elektroniği dönüştürücülerinin YES'lerde kullanımı. YES'lerin tasarımı ve performans kriterlerinin değerlendirilmesi.

8EEM61115 - Sayısal İletişim Kuramı

Stokastik süreçler ve gürültü, korelasyon ve güç spektrum fonksiyonları, bant limitli sinyal ve sistemlerin gösterimi, toplamsal beyaz Gauss gürültülü kanallarda iletişim, Mesaj dizileri için verimli işaretleşme, katlamalı kodlar, kafes kodlamalı modülasyon, kodların analizi ve tasarım ölçütleri.

8EEM61116 - İstatistiksel İşaret İşleme

Rastgele değişkenler ve rastgele süreçler, AR, MA ve ARMA süreçleriyle işaret modelleme, kestirim prensipleri, Bayes kestirimi ve en büyük olabilirlik metotları, Lineer minimum ortalama karesel hata filtresi, FIR ve IIR Wiener filtreleri, Lineer kestirim, adaptif filtreler- LMS ve RLS filtreleri,Kalman filtresi. Yumuşatma ve pencereleme

8EEM61117 - Görüntü İşleme

Görüntü transformasyonu, görüntü iyileştirme yöntemleri, bölütleme, görüntü sıkıştırma, Video işlemenin temelleri.

8EEM61118 - Hesaplamalı Elektromanyetik

Maxwell Denklemleri Integral Eşitlikler, Laplace denklemi. Dalga denklemi, Sonlu Farklar Yöntemi, Sonlu elemanlar Yöntemi, Moment metodu, Fiziksel optik Yöntemi.

8EEM61122 - Kablosuz Ağ Haberleşmeleri

8EEM61123 - Elektronik Gömülü Sistem Uygulamaları

8EEM61124 - Elektromagnetik Dalgaların Saçılması

Elektromanyetik Alanlar, Elektromanyetik Dalgalar, Elektromanyetik Alanların Saçılması, Elektromanyetik Dalgaların Kırınımı, Saçılma Geometrileri, Uygulamalar.

8EEM61125 - Geniş-Band Radar Sistemleri

Radar çalışma prensibi. Radar denklemi ve algılama sistemleri. CW ve FM radarlar, darbeli ve MTI radarlar. Arama ve izleme sistmeleri. Radar sistemlerinin analizi: kanal, antenler, verici ve alıcı yapıları. Radar sistemlerinde güncel konular.

8EEM61140 - Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi

8EEM61210 - Organik Elektronik

8EEM51109 - Veri Madenciliği

8EEM51207 - Python ile Mühendislik Uygulamaları

8EEM51208 - Akıllı Şebekeler

8EEM61100 - Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Simülasyon Yöntemleri

AC Devrelerde Reaktif Güç ve Güç Faktörü Kompanzasyonu , İletim Hattı (İH) Modelleme, Enerji Akışı, Güç Kalitesi, Senkron Jeneratörlerde Modelleme, Gerilim Regülasyonu, Geçici Kararlılık, Aşırı Gerilimlerde anahtarlama ve parafudrlar Modellemesi.

8EEM61101 - Stokastik Modelleme

Uygulamalardaki stokastik sistemleri dikkatli bir biçimde analiz etmek ve modelleme araçlarını öğrenmektir.

8EEM61102 - Enformasyon Teorisi

Enformasyon , Entropi, Kaynak Kodlama, Kanal Kapasitesi, Blok Kodlar, Katlamalı Kodlar ve Viterbi kod çözme algoritması

8EEM61103 - Elektrik Makinalarının Dinamiği

Döner magnetik alanlar. DC motor, Asenkron motor ve KM Senkron motorların yapısı, dinamik ve kararlı hal devre denklemleri, elektriksel dinamik modelleri. Hız ve konum kontrol yöntemleri.

8EEM61104 - Enerji Sistemlerinin Analizi

Elektrik Güç Sistemleri - Giriş ve modelleme, Güç Akış Analizi, Arıza Analizi - Dengeli arıza, Arıza Analizi - Simetrik Bileşenler ve Dengesiz Arıza, Güç Sistemleri Kararlılık Analizi

8EEM61105 - Sayısal Kontrol Sistemleri

Sayısal kontrol sistemleri. Blok diyagramlar. Kararlılık analizleri. Sayısal kontrol sistem tasarımı ve devre basitleştirme yöntemleri.

8EEM61106 - Mikrodalga Mühendisliği

Dalga Kılavuzları, Microdalga devre analizi ve saçılma matrisleri, Empedans uyumlandırma teknikleri, Mikrodalga Rezonatörler, Güç Bölücüler, Mikrodalga Filtreler.

8EEM61107 - İleri Anten Tasarımı

Temel anten parametreleri, Yayılım paterni, Tel antenler, Yansıtıcı antenler, Geniş bant antenler, Mikroşerit yama antenler, Anten dizileri

8EEM61108 - Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları

Endüstriyel kullanım için geliştirilen güç elektroniği sistemlerinin çalışma prensipleri. Devre analizleri ve performans parametrelerinin saptanması. Devre tasarımları.

8EEM61109 - Haberleşme Sistemleri

Sinyal modeli ve sınıflandırma, modülasyon ve türleri, lineer modülasyon, faz ve frekans modülasyonu ile kanal karakteristiği ve çoklama (multiplexing)kavramlarının öğrenilmesi, Analog ve sayısal haberleşme sistemlerinin gürültü analizlerinin yapılması ve alıcı devrelerin gürültüye karşı performanslarının ölçülmesi.

8EEM61110 - Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Esnek Kontrolü

Dağıtım otomasyonu (DO) ve esnek kontrol; DO'nun gözetimli denetim ve veri toplama sistemi (SCADA) ve otomatik haritalama/tesis yönetimi (AM/FM) ile olan bağlantısı; DO, SCADA ve AM/FM entegrasyonu; Haberleşme altyapısı; DO fonksiyonları; Dağıtım sistemi yük modelleri; Kesinti yönetimi; Uzun süreli kesintiler sonunda devreye alma; Kayıp analizi; Gerilim/reaktif güç yönetimi.

8EEM61111 - Proje Yönetimi

Yapılar ve taslaklar. Projeler ve kurumlar. Paydaşlar, strateji ve başarı. Başlangıç planlaması. Zaman planlama. Zaman planlamayı yeniden düşünmek: Kritik zincir yaklaşımı. Maliyet ve fayda. Paydaşlar ve kalite. Risk ve fırsat yönetimi. Projelerde yönetim ve liderlik. Kontrol. Tedarik zinciri. Problem çözme ve karar verme. Proje tamamlama ve gözden geçirme. Proje performansını geliştirme.

8EEM61112 - Dalgacık Kuramı ve Uygulamaları

Giriş; Sürekli ve Ayrık Fourier Dönüşümü, Hızlı Fourier Dönüşümü, Kısa-Zaman Fourier Dönüşümü; Dalgacık Temelleri; Sürekli Dalgacık Dönüşümü; Ayrık Dalgacık Dönüşümü; Alt Band Analizi ve Çok Çözünürlüklü Dalgacık Analizi; Çerçeveler; Geçici İşaretlerin Analizinde Dalgacık Uygulaması.

8EEM61113 - Elektrik Sistemlerinde Harmonikler

Harmonik tanımı. Güç sistemlerinde değişik harmonik kaynaklarının izlenmesi ve incelenmesi. Uluslararası harmonik standartların harmoniklere getirdiği sınırlamalara göre harmonik azaltma yöntemlerinin değerlendirilmesi.

8EEM61114 - Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri (YES) olarak güneş panelleri ve rüzgar generatörleri. YES'lerden elektrik enerjisi elde etmenin temel esasları. YES'lerin modellenmesi. Güç elektroniği dönüştürücülerinin YES'lerde kullanımı. YES'lerin tasarımı ve performans kriterlerinin değerlendirilmesi.

8EEM61115 - Sayısal İletişim Kuramı

Stokastik süreçler ve gürültü, korelasyon ve güç spektrum fonksiyonları, bant limitli sinyal ve sistemlerin gösterimi, toplamsal beyaz Gauss gürültülü kanallarda iletişim, Mesaj dizileri için verimli işaretleşme, katlamalı kodlar, kafes kodlamalı modülasyon, kodların analizi ve tasarım ölçütleri.

8EEM61116 - İstatistiksel İşaret İşleme

Rastgele değişkenler ve rastgele süreçler, AR, MA ve ARMA süreçleriyle işaret modelleme, kestirim prensipleri, Bayes kestirimi ve en büyük olabilirlik metotları, Lineer minimum ortalama karesel hata filtresi, FIR ve IIR Wiener filtreleri, Lineer kestirim, adaptif filtreler- LMS ve RLS filtreleri,Kalman filtresi. Yumuşatma ve pencereleme

8EEM61117 - Görüntü İşleme

Görüntü transformasyonu, görüntü iyileştirme yöntemleri, bölütleme, görüntü sıkıştırma, Video işlemenin temelleri.

8EEM61118 - Hesaplamalı Elektromanyetik

Maxwell Denklemleri Integral Eşitlikler, Laplace denklemi. Dalga denklemi, Sonlu Farklar Yöntemi, Sonlu elemanlar Yöntemi, Moment metodu, Fiziksel optik Yöntemi.

8EEM61122 - Kablosuz Ağ Haberleşmeleri

8EEM61123 - Elektronik Gömülü Sistem Uygulamaları

8EEM61124 - Elektromagnetik Dalgaların Saçılması

Elektromanyetik Alanlar, Elektromanyetik Dalgalar, Elektromanyetik Alanların Saçılması, Elektromanyetik Dalgaların Kırınımı, Saçılma Geometrileri, Uygulamalar.

8EEM61125 - Geniş-Band Radar Sistemleri

Radar çalışma prensibi. Radar denklemi ve algılama sistemleri. CW ve FM radarlar, darbeli ve MTI radarlar. Arama ve izleme sistmeleri. Radar sistemlerinin analizi: kanal, antenler, verici ve alıcı yapıları. Radar sistemlerinde güncel konular.

8EEM61140 - Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi

8EEM61210 - Organik Elektronik

8EEM61119 - Seminer

Öğrenciler elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili konularda hazırladıkları seminer çalışmasını herkesin katılımına açık olarak sunacaklardır.

00020
Toplam30330
4. Dönem
DersTUKAKTS

8EEM61300 - Doktora Yeterlilik

Dersin kapsamı öğrencinin doktora eğitimi boyunca aldığı bütün derslerden oluşacak bir yeterlilik sınavına hazırlanmasıdır.

00030
Toplam00030
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi