Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bölümü

Ders İçerikleri

Matematik-Bilgisayar Bölümü
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6HDCENG101 - Academic English-I

Kelime öğretimi, okuma ve yazma dersleri, dinleme ve konuşma çalışmaları.

2022

6MTCBSA105 - Algorithms and Programming-I

Algoritma kavramı, akış diyagramları, programlama ve programlama dili, yapısal programlama kavramı, dizi kavramı, dizilerde arama ve sıralama algoritmaları, çok boyutlu diziler (matrisler), dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar, format kavramı ve girdi-çıktı formatlama, altprogram kavramı, özyineleme kavramı ve özyinelemeli altprogram örnekleri.

2235

6MTCBSA103 - Calculus-I

Fonsiyonlar ve özellikleri, limit kuralları, sonsuz limitler, süreklilik, türev tanımı ve kuralları, L'Hospital kuralı, türev uygulamaları, fonksiyon grafikleri ve çizimleri, belirsiz integral.

3246

6MTCBSA101 - Linear Algebra

Matris cebri, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler, iç çarpım uzayları ve diklik, determinantlar, dikleştirme, öz vektör, öz değer problemleri.

3037

6MTCBSA107 - Physics-I

Birimler, vektörler ve fiziksel nicelikler, 1, 2 ve 3 boyutta kinematik, Newton mekaniği ve uygulamaları, iş güç enerji ve uygulamaları, momentum ve uygulamaları, dönen cisim dinamiği ve uygulamaları, denge durumu ve esneklik.

3246

6HDCAHR001 - Principles of Atatürk and History of Reforms-I

Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

2022

6HDCTRL101 - Turkish Language-I

Dünya dilleri, Türkçe'nin tarihsel dönemleri, Türkçe'nin ses düzeni ve yapısal özellikleri.

2022
Toplam1762030
2. Dönem
DersTUKAKTS

6HDCENG102 - Academic English-II

Kelime öğretimi, okuma ve yazma dersleri, dinleme ve konuşma çalışmaları.

2022

6MTCBSA106 - Algorithms and Programming-II

Nesneye dayalı programlamaya giriş, C++ programlama temelleri, döngüler ve koşullar, yapılar, fonksiyonlar, nesneler ve sınıflar, diziler ve karakter latarları, operatörlerin aşırı yüklenmesi, kalıtım, işaretçiler, akışlar ve dosyalar.

2237

6MTCBSA110 - Analytical Geometry

Düzlemde doğrular, konikler, elips, hiperbol, parabol, koniklerin sınıflandırılması ve invaryantları, uzayda doğrular ve düzlemler, kuadrikler, elipsoidler, hiperboloidler, paraboloidler, kuadriklerin sınıflandırılması ve invaryantları.

3035

6MTCBSA104 - Calculus-II

Riemann İntegrali, belirli integralin uygulamaları, alan, yay uzunluğu, dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları, kutupsal koordinatlar, kompleks sayılar, diziler, sonsuz seriler, pozitif terimli seriler, kuvvet serileri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, Taylor ve Maclaurin serileri.

3246

6MTCBSA108 - Physics-II

Elektrik yükleri ve elektrik alanlar, Gauss yasası, elektrik potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve emk, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanların kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, alternatif akımlar ve elektromanyetik dalgalar

3246

6HDCAHR002 - Principles of Atatürk and History of Reforms-II

Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiye.

2022

6HDCTRL102 - Turkish Language-II

Kelime grupları, cümle yapıları, cümle türleri, anlatım bozuklukları.

2022
Toplam1762030
3. Dönem
DersTUKAKTS

6MTCOAE201 - Calculus-III

3-Boyutlu uzay, vektör değerli fonksiyonlar ve vektör değerli fonksiyonların limit, süreklilik, türev ve integralleri, teğet, normal ve eğrilik, hız ve ivme, çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonların limit ve sürekliliği, kısmi türevler ve uygulamaları, yönlü türevler, gradient, diferansiyeller ve teğet düzlemi, vektör diferansiyellerine giriş.

3034

6MTCOAE203 - Data Structures

Veri kavramı ve veri tipleri, listeler, bağlı listeler, kuyruk, yığıt, ikili ağaç ve uygulama alanları, sıkıştırma algoritmaları, sıralama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları, arama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları ve hash tabloları.

2237

6MTCBSA205 - Differential Equations

Birinci mertebe diferansiyel denklemler: Değişkenlerine ayırma, tam diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli Diferansiyel Denklemi, Riccati Diferansiyel Denklemi, özel integral çarpanı ve değişken değiştirme, başlangıç değer ve sınır değer problemleri, birbirine dik eğri aileleri, değişim oranı problemleri, Lineer diferansiyel denklemler: Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, belirsiz katsayılar metodu, parametrelerin değişimi, mertebe düşürme, Lineer diferansiyel denklemlerin seri çözümleri: Kuvvet serileri, analitik nokta civarında, tekil nokta civarında, Frobenius Metodu, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace Dönüşümleri: Tanımı ve özellikleri, ters dönüşüm ve harmanlama.

2235

6MTCBSA201 - Discrete Mathematics

Saymanın temel prensipleri, permütasyon ve kombinasyon, binom teoremi, multinomial teoremi, Pigeonhole prensibi, içerme-dışlama, üreteç fonksiyonlar, yineleme bağıntıları, sayılar teorisine giriş, sayılar teorisinin uygulamaları, kriptoloji, graf teoriye giriş, düzlemsel graflar.

2024

6FCCEPO002 - Environmental Protection, Occupational Health and Safety

Bu ders, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü,meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.

2023

6MTCBSA203 - Object Oriented Programming

Sarmalama, sınıflar ve nesneler, sınıf üyeleri: Data üyeleri ve üye fonksiyonlar, sınıf üye görülgenliği (private, public, protected), sınıf hiyerarşisi, tek ve çoklu kalıtım, sınıflar arası ilişkiler, sınıf değişkenleri ve durum değişkenleri, sınıf metotları ve durum metotları.

2235

6FCCPRE005 - Professional Responsibilities and Ethics

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

2022
Toplam1561830
4. Dönem
DersTUKAKTS

6MTCOAE202 - Calculus-IV

Çok değişkenli fonksiyonların integralleri, üç katlı integraller, eğrisel integraller, tam diferansiyel, bağlantılı bölgelerde eğrisel integraller, iki katlı integrallerde genel değişken değişimi formülünün ispatı, yüzey integralleri.

3034

6MTCOAE204 - Computer Organization

Latch ve flip floplar, ardışıl devrelerin analizi, ardışıl devrelerin tasarım adımları, MMLogic simülatör programının tanıtılması, kaydediciler, kaydediciler üzerinde yapılan işlemler, bilgisayar sistemlerinin hiyerarşik yapısı, yol kavramı, bellek, komutseti mimarisi, komut saykılı ve kontrol devresinin zamanlama düzeneği, adresleme yöntemleri, mikroişlem adımları, stack tasarımı, aritmetik ve mantık ünitesinin tasarımı.

3034

6FCCCTE004 - Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması.

2023

6MTCOAE206 - Financial Mathematics

Basit ve bileşik faiz, iskonto, nakit akışlarının bugünkü değeri, maaşlar, nominal oranları ve etkili oranları, iç verim oranı, amortisman programları ve batan fonlar, tahvil ve diğer menkul kıymetler.

3036

6MTCOAE205 - Probability

Örnek uzaylar ve olaylar, olasılık aksiyomları, bağımlı ve bağımsız olasılık, rastgele değişkenler, Binom, normal ve Poisson dağılımları.

3036

6FCCAQM004 - Quality Assurance and Quality Management Systems

Bu ders kalite yönetiminin felsefesini, ilkelerini ve kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamada kullanılan araçları; kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları; çeşitli sektördelerdeki Kalite Güvence Sistemi (ISO standartları) ve Kalite Sistem Dökümantasyonları hakkında uygulamaya yönelik süreçleri içermektedir.

2023

6MTCOAE210 - Software Engineering

Giriş, bilgisayar destekli sistem mühendisliği, proje yönetimi, gereksinim mühendisliği, yazılım prototip, yazılım tasarımı, mimari tasarım, kullanıcı arayüzü tasarımı, yazılım güvenilirliği, yazılım doğrulama, hata testi, yazılımın önemi, konfigürasyon yönetimi destekli, dönem projesi.

3034
Toplam1901930
5. Dönem
DersTUKAKTS

6MTCOAE306 - Algebra

Cebirsel yapılar, gruplar, grup-teorik yapılar, grup homomorfizmaları, gruplar için izomorfizma teoremleri, grup etkileri, halkalar, tanım kümeleri, bölüm halkaları ve cisimler, halka homomorfizmaları, halkalar için izomorfizma teoremleri.

3035

6MTCOAE303 - Complex Analysis

Kompleks sayılar ve onların cebiri, komplex fonksiyonlar, analitik fonksiyonlar, kompleks sayıların diferansiyellenebiliriği, Cauchy-Riemann Koşulları, elemanter fonksiyonlar, kompleks integrasyon, kuvvet serileri, rezidüler, konform dönüşümler ve uygulamaları, bir uygulama olarak integral dönüşümü.

3035

6CENOAE305 - Data Communications and Computer Networks

Bilgisayar ağlarının sınıflandırılması, LAN teknolojileri (Ethernet), TCP/IP protokol ailesi, alt ağ kavramı, yönlendirme ve yönlendirici, WAN teknolojileri.

3034

6CENOAE301 - Database Management Systems

Kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı hedefleyen temel veri tabanı, kavramsal tasarımda ER modeli, mantıksal tasarımda İlişkisel model ve SQL, fiziksel tasarımda indeksleme, somutlaştırılmış görüntüler, VT yönetimi ve güvenlik.

2235

6MTCOAE304 - Numerical Analysis-I

Taylor Polinomları, Taylor Polinomlarında hata, polinom hesabı, floating point sayılar, hatanın tanımı ve kaynakları, hatanın ilerlemesi, toplamada hata, döngülerde hata, iç çarpımlarda hata, bisection metodu ile kök bulma ve hata analizi, Newton Metodu ile kök bulma ve hata analizi, secant metodu ile kök bulma ve hata analizi, sabit nokta iterasyonu, düzgün davranmayan kök bulma problemleri, köklerin kararlılığı, polinom interpolasyonu, polinom interpolasyonunda hata, spline fonksiyonlar kullanılarak interpolasyon, Chebyshev Polinomları, minimax yaklaşımı, least squares metodu, dikdörtgen metodu ve Simpson Kuralı ile integrasyon, hata formülleri, Gaussian nümerik integrasyon, nümerik türev metodları.

3034

6CENOAE307 - Operating Systems

Bilgisayar mimarisi, proses yönetimi, prosesler arası senkronizasyon, prosesler arası iletişim, semaforlar ve monitörler, kilitlenmeler, CPU planlama algoritmaları, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemleri, giriş/çıkış sistemleri ve disk planlaması.

3034

6FCCSPR001 - Strategic Planning, Project and Risk Management

Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Planlama Süreci, Risk Yönetimi, Proje Tasarımı ve Yönetimi bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.

2023
Toplam1922030
6. Dönem
DersTUKAKTS

6CENOAE302 - Computer Graphics

Bilgisayar grafiğine giriş, noktanın gösterilimi, noktaların dönüşümü, doğruların dönüşümü, 2B dönüşümler, döndürme, aynalama, ölçekleme, birleşik dönüşümler, öteleme ve homojen koordinatlar, doğru çizim algoritmaları, çokgen doldurma, 3B dönüşümler, 3B ölçekleme, bozulma, döndürme, aynalama, öteleme, çoklu dönüşümler, uzayda herhangi eksen etrafında döndürmeler, herhangi bir düzleme göre aynalama, perspektif geometri, projeksiyonlar, Opengl’e giriş, uzayda çizimler: noktalar, çizgiler ve çokgenler, Opengl dönüşümleri ve kırpma.

3035

6BUSBSA206 - Labor Law and Social Security

Bireysel iş hukuku alanında iş hukukunun konusu, doğuşu, dünyada ve Türkiye'de gelişimi, temel ilkeleri, iş hukukunun temel kavramlarının yanı sıra iş sözleşmesi tanımı, çeşitleri ve taraflara yüklediği borçları, sona ermesi, çalışma süreleri, ara dinlenmesi, ücretli tatiller, yıllık izin ücreti. Toplu iş hukuku alanında sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kavramları ile toplu iş uyuşmazlıkları çözüm konularına yönelik yasal düzenlemeler. Sosyal güvenlik hukuku kapsamında sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, Türkiye’deki zorunlu sosyal güvenlik kurumları ve kapsamları, sigorta kollarının tanımı, kapsamı ve sigortalıya ve yakınlarına sağlanan yardımlar.

3033

6MTCOAE405 - Numerical Analysis-II

Lineer denklem sistemlerinin çözümü: lineer denklem sistemleri, Gauss eliminasyonu, matris cebiri, LU ayrıştırımı, lineer denklem sistemi çözümlerinde hata, özdeğer problemi, iterasyon metodları, diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü: Euler metodu ve yakınsama analizi, Taylor ve Runge-Kutta metodları, çoklu adım metodları, nümerik metodların kararlılığı, diferansiyel denklem sistemleri.

3035

6MTCOAE310 - Partial Differential Equations

Kısmi diferansiyel denklemlerin orijini, birinci basamaktan kısmi diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler, Cauchy başlangıç değer teoremi, iki bağımsız değişkenli uzay problemleri, homojen olmayan kısmi diferansiyel denklemler, ortogonal yüzeyler ve ilgili diferansiyel denklemler, Pfaff kısmi diferansiyel denklemi, ikinci basamaktan kısmi diferansiyel denklemler, hiperbolik, eliptik ve parabolik kısmi diferansiyel denklemler, transport denklemi, Laplace denklemi, ısı denklemi, dalga denklemi .

3035

6FCCSRC003 - Social Responsibility and Community Service

Bu ders sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler ile bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

2023

6MTCOAE208 - Statistics

Statistik konsepti, örnekleme dağılımı hipotez testleri, parametrik olmayan testler, lineer regresyon, korelasyon katsayısı, vanyans analizi, parametre için güven aralığı oluşturma.

3035

6CENOAE308 - Web Programming

Web 2.0, XHTML, CSS, JavaScript, XML ve RSS, Flash, Flex, Silverlight, Dreamweaver, Web sunucuları ve veritabanları, PHP, Ruby, ASP.NET ve ASP.NET Ajax, Java Server Faces, Web hizmetleri.

2234
Toplam1922030
7. Dönem
DersTUKAKTS

6MTCOAE401 - Automata and Regular Languages

Sonlu otomata, alfabeler, kelimeler ve diller, düzenli diller, deterministik olmayan sonlu otomata, düzenli ifadeler, bağlam bağımsız diller.

3036

6MTCBSA401 - Functional Analysis

3038

6CDCGNC001 - General Communication

Modern kitle iletişiminin ve iletişim çalışmalarının gelişimi, kitle iletişim kuram ve araştırmaları, temel kuramlar I: Lasswell formülü, matematiksel model, temel kuramlar II: ABX modeli, uyum ve uyumsuzluk kuramı, etki-tepki modelleri I: iki aşamalı akış modeli, Comstock’un psikolojik modeli, etki-tepki modelleri II: haberin normal yayılma eğrisi, J eğrisi modeli, kitle iletişimin kültür ve topluma etkileri I, göstergebilim, izleyiciyi merkez alan modeller: kullanımlar ve doyumlar modeli, Hall’un kodlama/çözümleme modeli, söylem modeli, eleştirel yaklaşımlar I: Frankfurt okulu ve kültür endüstrisi kuramı, eleştirel yaklaşımlar II: ekonomi politik yaklaşım, eleştirel yaklaşımlar III: kültürel çalışmalar, enformasyon toplumu kuramları.

2023

6MTCOAE401 - Graduation Project

Tez konusu ile ilgili teorik çalışmalar, değerlendirme ve tez yazma.

2237

6MTCOAE451 - Professional Elective-I

3036
6CENOAE004 - Visual Based Programming

Nesne yönelimli programlamaya piriş, görsel dilin elemanları, değişkenler ve tipler, denetimler, döngüler, alt programlar, bileşen teknolojisi ve yararları, veriyle çalışabilen bileşenler, mühendislik uygulamalarında kullanılan bileşenler, yeni bileşenler oluşturma, veri tabanı uygulamaları, veri tabanı bileşenleri.

6CENOAE005 - Software Requirement Analysis

Yazılım yaşam döngüsü içerisinde gereksinim mühendisliği. Gereksinim çıkartımı ve modellemesi: sorunlar ve teknikler. Gereksinimlerin dökümanlaştırılması ve yönetimi. Standartlar ve CASE araçları. Bilişsel ve sosyo-organizasyonel konular.

6CENOAE006 - Software Quality Assurance and Testing

Yazılım kalite ve güvence giriş. Yazılım kalite ölçütleri. Yazılım kalite güvencesi. Konfigürasyon yönetimi. Yazılım doğrulama ve onaylama. Değerlendirme, teftiş ve denetimler. Yazılım süreç iyileştirme modelleri. Yazılım test stratejileri ve test teknikleri. Arıza raporlama ve kaldırma. Yazılım güvenilirlik ölçütleri ve yazılım kalite ölçütleri. Kalite güvencesi modeli. Risk yönetimi. Veri toplama ve bakım.

6CENOAE018 - Natural Language Processing

DDI'ya sentaks, anlamsal ve pragmatik olarak giriş, N-gram Dil Modelleri, Etiketleme, Anlamsal Analiz, Bilgi Çıkarımı ve Makine Çevirisi'nde bazı özel konular.

Toplam1321430
8. Dönem
DersTUKAKTS

6MTCOAE403 - Artificial Intelligence

Yapay zekanın tanımı ve tarihçesi, problem çözümü, bilgi ve muhakeme, planlama, belirsiz bilgi muhakeme, öğrenme, iletişim, algılama ve uygulama.

3035

6MTCOAE404 - Calculus of Variations

Euler-Lagrange Denklemi, geometri ve fizik uygulamaları, Sturm-Liouville Sistemleri.

3035

6MTCOAE402 - Graduation Thesis

14310

6MTCOAE001 - History of Mathematics

Matematik ve tarihi ile ilgili temel kavramlar, rakamların ve sayıların tarihi gelişimi, Rhind ve Moskow Papirüsleri, Pi sayısının tarihi gelişimi, Hint matematikçisi Aryabhata ve matematiğe katkıları, Diyophant, Öklid ve Pisagor dönemleri, İbn-i Türk’ün ikinci derece denklemlerin çözümüne yaklaşımı, Harezmî’nin hayatı ve Ömer Hayyam’ın matematik ile ilgili çalışmaları, Kümeler teorisinin tarihçesi.

2022

6BUSOAS306 - Human Resources Management

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

2023

6MTCOAE406 - Real Analysis

Sıralı ve tam sıralı cisimler, metrik uzaylar, yakınsaklık, ayrılabilirlik, metrik uzayların tamamlanması, Baire kategori teoremi, kompaktlık, Lebesgue ölçülebilir kümeler, Lebesgue integrali.

3035
Toplam1441630
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi