Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Ders İçerikleri

Sosyoloji Bölümü
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkelerini ele alır.

2022

6SOSMAU103 - Felsefeye Giriş

Bir düşünce etkinliği olarak felsefenin neliği ve felsefenin temel disiplinleri hakkında bilgi.

3036

6ING103 - İngilizce-I

İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri.

4044

6PSKTBA151 - Psikolojiye Giriş

Bu ders psikolojiyle ilgili temel kavramları, psikolojinin amaçlarını, tarihçesini, yöntemlerini, davranışın fizyolojik temellerini, duyum ve algıyı, öğrenme ve bellek süreçlerini, güdüler ve duygulara ilişkin bilgileri, yaşam boyu gelişim süreçlerini, sosyal psikoloji ve insan çeşitliliği konularını içermektedir.

3035

6SOSMAU101 - Sosyolojiye Giriş-I

Dersin içeriği, 'sosyoloji nedir' sorusu, birey ve toplum ilişkisi, toplum, toplumsal davranış ve toplumsal ilişkiler, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisi, kültür, toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisidir.

3037

6UYDTDL101 - Türk Dili-I

Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.

2022

6SOSTBA101 - Uygarlık Tarihi

Bu derste, öncelikle uygarlık kavramının bir tanımı yapılmaya ve kavramın gelişim serüveni verilmeye çalışılacaktır. Kültür ve Uygarlık kavramları arasındaki ilişki tartışılacaktır. Tek bir uygarlıktan mı yoksa birden fazla, her biri bir diğeriyle eş değerde birden fazla uygarlıktan mı söz edilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Uygarlık ve dünya uygarlıkları üzerine Herder, Braudel, Toynbee, Martin Bernal, Marshall Hodgson vd. düşünürlerin konu ile ilgili yaklaşımları değerlendirilecektir. Dersin devamında, eski Mısır, eski Yunan, Çin, Hint, İslam, Avrupa/Batı/Hıristiyan vd. medeniyetlerin gelişimlerinden, aralarındaki ilişkilerden, yapı ve özellikleri üzerinde durulacaktır.

3034
Toplam2002030
2. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye.

2022

6SOSMAU106 - İktisada Giriş

Giriş Düzeyinde İktisat Biliminin Tanımı, Kapsamı, Konusu ve Niteliği Hakkında Temel Bilgiler ve İktisat Biliminin Kısaca Doğuşu ve Gelişimi Anlatılarak Mikro İktisada Giriş Bağlamında ve Kapsamında Temel Konuların Öğretilmesi

3035

6ING104 - İngilizce-II

İngilizce gramer, konuşma, yazma, dinleme ve okuma yetenkelerinin geliştirilmesi.

4044

6SHBTBA102 - Sosyal Antropoloji

Dersin içeriği; antropolojinin disiplin olarak kapsamı ve gelişimi: temel temalar, evrenselcilik, bütüncülük, bütünleşmecilik, uyarlanma ve kültürel görelilik; antropolojideki dört alt disiplin yaklaşımının ve sosyal ve kültürel antropoloji ayrımının temeli; biyolojik evrim, kültür: kültür kavramını tanımlamadaki güçlüğün nedeni; kültürün temel bileşenleri; kültürün epik ve etik yorumları arasındaki farklılıklar; kültürel süreçler ve antropoloji teorileri.

3036

6SOSMAU104 - Sosyolojik Okuma ve Yazma

Bu derste öncelikle intihal ve bilimsel ahlak konuları sorunsallaştırılacaktır. Daha sonra sosyolojinin farklı alanlarında seçtiğimiz metinler üzerinden sosyolojik okumanın nasıl yapılacağı, ana düşüncelerin nasıl anlaşılacağı, bu okuma yapılırken farklı özet çıkarma tekniklerinin nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır. Bununla beraber, sosyolojik makale yazımında farklı giriş, gelişme ve sonuç yazma teknikleri üzerinde durulacaktır.

3035

6SOSMAU102 - Sosyolojiye Giriş-II

Dersin içeriği: sosyoloji nedir?, birey ve toplum ilişkisi, toplum, toplumsal davranış ve toplumsal ilişkiler, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, kültür, toplumsal cinsiyet, medya ilişkisi üzerine tartışmak.

3036

6UYDTDL102 - Türk Dili-II

Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

2022
Toplam2002030
3. Dönem
DersTUKAKTS

6SOSTBA201 - Aile Sosyolojisi

Dersin içeriği: aile teorileri, evlilik tipleri, ailenin fonksiyonları, farklı din ve toplumlarda ailenin yapısı, ailede kadının, çocuğun ve yaşlının yeri, aile sorunları, Türkiye'de ve dünyada aile hukuku ve aile araştırmaları.

3035

6SOSMAU205 - Bilgi Sosyolojisi

Bilgi türleri, bilme tarzları ve bunların toplumsal kökleri; kültür, ideoloji ve doksa terimlerinin olgusal ve kavramsal bağıntıları ve bilgi sosyolojisi literatürüne katkıda bulunan sosyologların kuram ve yaklaşımları.

3034

6SOSTBA203 - Bilim Felsefesi

Dersin içeriği, bilgi, bilginin değeri ve ölçülebilirliği, bilim felsefesinin öncüleri, etik, felsefe ve bilimsel yöntemler arasındaki ilişki.

2024

6SOSMAU203 - İstatistik ve Bilgisayar Analizleri

Dersin içeriği: saha araştırmalarından elde edilen verilerin paket programlar kullanılarak işlenmesi; kodlama, veri girişi, tablolama, grafikleme, analiz.

2024

6UYDMSE001 - Mesleki Sorumluluk ve Etik

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

2022

6SOSMAU201 - Nicel Araştırma Yönetmleri

Dersin içeriği: niceliksel yöntemleri öğretmek ve bilimsel yöntem anlayışı ile araştırma yapmak için gerekli temel ve kaynakların anlatımı, uygulanması.

3036

6SOSMAU207 - Sosyal Psikoloji

Bireyin grup ve toplum içinde ele alınması; tutumların oluşum ve değişimi, sosyal etki, uyma davranışı, iletişim ve grup dinamiği gibi konular açısından incelenmesi.

3035
Toplam1801830
4. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDBTK101 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Bilgisayar temel kavramları, internet ve servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010 kullanımı.

2022

6UYDEDY001 - Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.

2023

6SOSMAU202 - Nitel Araştırma Yöntemleri

Dersin içeriği: nitel araştırma yönteminin kavramları, özellikleri, tarihçesi, kullanım alanları, nicel yöntem ile karşılaştırılması, yöntemin kullanıldığı yayınlanmış araştırmalardan örnekler ve nitel araştırma yöntemini uygulayabilecek bir araştırma taslağı hazırlamaktır.

3036

6SOSMAS009 - Siyaset Sosyolojisi

Dersin içeriği: siyaset sosyolojisi temel kavramlar, siyasi iktidar ve devlet, sivil toplum, demokratik sistem ve unsurları, siyasi kültür ve siyasi davranış, kitle toplumu, kamuoyu ve siyasi propaganda.

3035

6SOSTBA206 - Sosyal Tabakalaşma

Dersin içeriği: tabakalaşma kavramının tarihselliği, toplumsal tabakalaşma ve sosyal yaşam, tabakalaşma yaklaşımları, sınıf ve eşitlik kavramları, sosyal yapı analizleri.

3035

6SOSMAU306 - Toplumsal Cinsiyet

İster küreselleşmenin dayattığı neoliberal kapitalizm olsun, ister totaliter rejimler olsun, ister köktencilerin dinsel ve ahlaksal söylemlerinin belirgin olduğu muhafazakâr bir siyasi anlayış söz konusu olsun “kadın” tüm bu politikaların nesnesi durumunda. Bu duruma yol açan koşulları, bu durumun nedenlerini incelemek, ayrıca çözümler üretmek, deneyimlere, yaşanmışlıklara kulak vermek bu dersin içeriğini oluşturuyor.

3035

6SOSMAU206 - Türkiye'nin Toplumsal Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üretim tarzlarına ve egemenlik biçimine göre dönemleri (ve dönemleştirilmesi); sınıfsal yapının dönüşümleri; dönemlerin önemli ekonomik, siyasal olgu ve olayları; kültürel dönüşümler ve ürünleri.

3034
Toplam1901930
5. Dönem
DersTUKAKTS

6SOSTBA202 - Demografi

Dersin içeriği: doğurganlık, ölümlülük ve göçün nüfusa etkileri, nüfus dinamiklerinin hesaplanması, tahmin süreçleri, yaşam tablosu, dünya nüfuslarını ve Türkiye nüfusunu inceleme.

3034

6SOSMAS004 - Etnisite ve Kimlik

Dersin içeriği: Etnisitenin kavramsallaştırılması, modern dünya ve etniste, etnisite ve sosyal kurumlar, ırkçılık, etnisiteye sosyal ve ekonomik yaklaşımlar, sınıfsal yapılar ve etnisite.

3034

6SOSMAU303 - İktisat Sosyolojisi

Dersin içeriği: iktisat sosyolojisinin temel kavramlarının tanınması ve tanımlanması, iktisat sosyolojisiyle sosyolojinin ve sosyal bilimlerin diğer dalları arasındaki ilişki.

3035

6SOSYGD001 - İnsan Hakları

Dersin içeriği: İnsan Hakları ve Yurttaşlık bilgisine giriş, insan haklarının tarihsel arkaplanı, eşitlik, özgürlük, devlet, politika, anayasa, uluslararası insan hakları hukuku, Birleşmiş Milletlerin uygulamaları, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi.

2023

6SOSMAU305 - Klasik Sosyoloji Teorileri

Dersin içeriği: sosyoloji disiplinin doğuşu ve gelişimi, sosyoloji tarihinin temel kavramları, önemli sosyologların fikirleri, sosyolojik düşüncenin diğer bilimlerle ilişkisi, sosyoloji tarihi literatürü.

3035

6SOSMAS050 - Seçmeli-I

3034
6SOSMAS001 - Eğitim Sosyolojisi

Dersin içeriği: eğitimin temel kavramları, eğitim kuramları, eğitimin diğer kurumlarla ilişkileri, eleştirel kuramlar, eğitim ve siyaset.

6SOSMAS002 - Beden Sosyolojisi

Dersin içeriği: bedenin kültürel bir fenomen olarak kimlik, sağlık, hastalık, sakatlık ve toplumsal cinsiyet boyutlarıyla incelenmesi.

6SOSMAS003 - Sağlık Sosyolojisi

Dersin içeriği: sağlık ve hastalık sistemi, halk tababeti ve modern tıp, hasta ve hastalık kavramları, hasta ve doktor ilişkileri, modern çağda sağlığın toplumsal görünümü, Türkiye'de sağlık reformları.

6SOSMAS005 - Feminist Kuram ve Metodoloji

İster küreselleşmenin dayattığı neoliberal kapitalizm olsun, ister totaliter rejimler olsun, ister köktencilerin dinsel ve ahlaksal söylemlerinin belirgin olduğu muhafazakâr bir siyasi anlayış söz konusu olsun “kadın” tüm bu politikaların nesnesi durumunda. Bu duruma yol açan koşulları, bu durumun nedenlerini incelemek, ayrıca çözümler üretmek, deneyimlere, yaşanmışlıklara kulak vermek bu dersin içeriğini oluşturuyor.

6SOSMAS008 - Edebiyat Sosyolojisi

Dersin içeriği: Edebiyat sosyolojisinin temel kavramları, edebi eserlerin incelenerek sosyolojik unsurların analiz edilmesi.

6SOSMAS009 - Siyaset Sosyolojisi

Dersin içeriği: siyaset sosyolojisi temel kavramlar, siyasi iktidar ve devlet, sivil toplum, demokratik sistem ve unsurları, siyasi kültür ve siyasi davranış, kitle toplumu, kamuoyu ve siyasi propaganda.

6SOSMAS010 - Felsefenin Temel Kavramları

Bir düşünce etkinliği olarak felsefenin neliği ve felsefenin temel disiplinleri hakkında bilgi.

6SOSMAS020 - İletişim Sosyolojisi

Derste iletişim alanında yapılan araştırmalar ve geliştirilen kuramlar tanıtılıp tartışılır. İletişim toplum yaşamı ilişkisine dayanan bir kuram oluşturur ve bu kuram değişik toplumların iletişim sistemlerine uygulanarak sınanır.

6SOSMAS021 - Sosyal Girişimcilik

6SOSMAU307 - Din Sosyolojisi

Dersin içeriği: genel olarak din kavramı, tanımı, tarihsel gelişimi ve dinin sosyal işlevleri.

6SOSMAU309 - Yeni Toplumsal Hareketler

kavramsal biçimde toplumsal hareketler ve bu hareketlerin emek ve cinsiyet boyutunu tartıştıktan sonra Türkiye’deki örnekler üzerinden (Mor Çatı, Kader-Kısmet Atölyesi, grevler, direnişler..) ele alınılması hedeflenmekte. Kavramsal tartışma da özellikle Negt ve Kluge, John Scott, Christen Delphy, Nancy Fraser referans alınarak yapılacak.

3035
Toplam2002030
6. Dönem
DersTUKAKTS

6SOSMAU302 - Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Dersin içeriği: temel çağdaş sosyolojik kuramlar, temsilcileri, kuram, temel kuram paradigmaları, sosyolojik kuramın temel işlevleri; yapısal- fonksiyonel kuram: Parsons, Merton, çatışma kuramı, Dahrendorf ve Coser, Lukacs, Gramsci; Frankfurt Okulu, sembolik etkileşimcilik; sosyolojik fenomenoloji; gündelik yaşamın gerçekliği; toplumsal eylem ve etkileşimcilik: etnometodoloji; post-endüstriyel toplum kuramı; yapısalcılık; post yapısalcılık ve post-modernizm.

3035

6SOSMAU308 - Felsefede Metin Çözümlemeleri

Tarihsel ve çağdaş felsefi eserlere hem göz gezdirme hem de derinlemesine çözümleme, filozofun felsefesini yansıtan kavramlar ve kullanılan terminolojiyi ve örnekleri anlama.

3035

6SOSYGD002 - Göç ve Toplum

Dersin içeriği: ulusal ve uluslararası göç deneyimi ve etkilerinin analizi.

2023

6SOSMAU304 - Kent Sosyolojisi

Dersin içeriği: kent, doğal alanlar, işbölümü, rekabet, topluluk, nüfusun büyüklüğü, nüfusun yoğunluğu ve nüfusun çeşitliliği.

3035

6SOSMAS051 - Seçmeli-II

3035
6SOSMAS002 - Beden Sosyolojisi

Dersin içeriği: bedenin kültürel bir fenomen olarak kimlik, sağlık, hastalık, sakatlık ve toplumsal cinsiyet boyutlarıyla incelenmesi.

6SOSMAS004 - Etnisite ve Kimlik

Dersin içeriği: Etnisitenin kavramsallaştırılması, modern dünya ve etniste, etnisite ve sosyal kurumlar, ırkçılık, etnisiteye sosyal ve ekonomik yaklaşımlar, sınıfsal yapılar ve etnisite.

6SOSMAS006 - Etnografya

Dersin içeriği: kültür gruplarını inceleme, insan ve kültür ilişkileri, kalitatif araştırma metodlarının önemi, etnografi örnekleri.

6SOSMAS007 - Nüfus, Aile ve Doğurganlık

Dersin içeriği: demografik bir kurum olarak aile, doğurganlık ve aile kurumu, doğurganlık göstergelerinin hesaplanması, doğurganlığın sosyal ve ekonomik göstergeleri, dünyadaki doğurganlık düzeyleri, doğurganlık araştırmaları, Türkiye'de doğurganlık.

6SOSMAS009 - Siyaset Sosyolojisi

Dersin içeriği: siyaset sosyolojisi temel kavramlar, siyasi iktidar ve devlet, sivil toplum, demokratik sistem ve unsurları, siyasi kültür ve siyasi davranış, kitle toplumu, kamuoyu ve siyasi propaganda.

6SOSMAS011 - Felsefe Tarihi

Sokrates öncesi filozoflar, Sokrates, Platon ve Aristoteles , Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, hume Berkeley, Kant Hegel

6SOSMAS013 - Erkeklik Çalışmaları

Bu ders, erkekliklerle ilgili kavram ve kuramları, feminizm ve queer teori gibi diğer toplumsal cinsiyet düşüncelerine paralel tartışmalarla geliştirir.

6SOSMAS020 - İletişim Sosyolojisi

Derste iletişim alanında yapılan araştırmalar ve geliştirilen kuramlar tanıtılıp tartışılır. İletişim toplum yaşamı ilişkisine dayanan bir kuram oluşturur ve bu kuram değişik toplumların iletişim sistemlerine uygulanarak sınanır.

6SOSMAS022 - Bireysel Girişimcilik

6SOSMAS023 - Tüketim Sosyolojisi ve Kültürü

6SOSMAS052 - Seçmeli-III

3034
6SOSMAS001 - Eğitim Sosyolojisi

Dersin içeriği: eğitimin temel kavramları, eğitim kuramları, eğitimin diğer kurumlarla ilişkileri, eleştirel kuramlar, eğitim ve siyaset.

6SOSMAS003 - Sağlık Sosyolojisi

Dersin içeriği: sağlık ve hastalık sistemi, halk tababeti ve modern tıp, hasta ve hastalık kavramları, hasta ve doktor ilişkileri, modern çağda sağlığın toplumsal görünümü, Türkiye'de sağlık reformları.

6SOSMAS008 - Edebiyat Sosyolojisi

Dersin içeriği: Edebiyat sosyolojisinin temel kavramları, edebi eserlerin incelenerek sosyolojik unsurların analiz edilmesi.

6SOSMAS012 - Türkiye'de Düşünce Tarihi

Bu ders, söz konusu dönemde öne çıkan belli başlı isimlerden hareketle, düşünce akımlarının, edebiyat, siyaset, sosyoloji, felsefe ve sanat gibi çeşitli alanlarda yapılan tartışmalarla ve tarihsel bağlamla ilişkilerinin açıklanmasını içermektedir.

6SOSMAS014 - Sanat Sosyolojisi

Derste popüler kültür, kültür ekonomisi, sanatın politikası, ideoloji, iktidar ve söylem, tüketim kültürü gibi bazı temel kavramların tartışılması hedeflenmektedir.

6SOSMAS023 - Tüketim Sosyolojisi ve Kültürü

6UYDSSU001 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

Bu ders sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgiler, bireylerin, grupların ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

2023
Toplam1901930
7. Dönem
DersTUKAKTS

6SOSMAU405 - Çağdaş Filozoflar-I

Bu ders, çağdaş filozofların felsefi yaklaşım ve kavramlarının siyaset, felsefe, ekonomi, sanat ve sosyoloji gibi çeşitli alanlarda yapılan güncel tartışmalarla ilişkilendirilerek açıklanmasını içermektedir.

4048

6SOSMAU407 - Eleştirel Psikoloji

Eleştirel psikolojinin tanımı, ana akım psikolojiden ne açıdan ayrıldığı, temel varsayımları, temel meseleleri, psikolojinin çeşitli alt alanlarındaki eleştirel psikoloji pratikleri ve sosyal inşaacılık konuları.

4046

6SOSMAS053 - Seçmeli-IV-V

60610
6SOSMAS002 - Beden Sosyolojisi

Dersin içeriği: bedenin kültürel bir fenomen olarak kimlik, sağlık, hastalık, sakatlık ve toplumsal cinsiyet boyutlarıyla incelenmesi.

6SOSMAS004 - Etnisite ve Kimlik

Dersin içeriği: Etnisitenin kavramsallaştırılması, modern dünya ve etniste, etnisite ve sosyal kurumlar, ırkçılık, etnisiteye sosyal ve ekonomik yaklaşımlar, sınıfsal yapılar ve etnisite.

6SOSMAS005 - Feminist Kuram ve Metodoloji

İster küreselleşmenin dayattığı neoliberal kapitalizm olsun, ister totaliter rejimler olsun, ister köktencilerin dinsel ve ahlaksal söylemlerinin belirgin olduğu muhafazakâr bir siyasi anlayış söz konusu olsun “kadın” tüm bu politikaların nesnesi durumunda. Bu duruma yol açan koşulları, bu durumun nedenlerini incelemek, ayrıca çözümler üretmek, deneyimlere, yaşanmışlıklara kulak vermek bu dersin içeriğini oluşturuyor.

6SOSMAS006 - Etnografya

Dersin içeriği: kültür gruplarını inceleme, insan ve kültür ilişkileri, kalitatif araştırma metodlarının önemi, etnografi örnekleri.

6SOSMAS007 - Nüfus, Aile ve Doğurganlık

Dersin içeriği: demografik bir kurum olarak aile, doğurganlık ve aile kurumu, doğurganlık göstergelerinin hesaplanması, doğurganlığın sosyal ve ekonomik göstergeleri, dünyadaki doğurganlık düzeyleri, doğurganlık araştırmaları, Türkiye'de doğurganlık.

6SOSMAS009 - Siyaset Sosyolojisi

Dersin içeriği: siyaset sosyolojisi temel kavramlar, siyasi iktidar ve devlet, sivil toplum, demokratik sistem ve unsurları, siyasi kültür ve siyasi davranış, kitle toplumu, kamuoyu ve siyasi propaganda.

6SOSMAS016 - Mantık-I

Bu ders, Klasik Mantık alanın temel kavramları olan terimler, önermeler ve çıkarımların neler olduğunu ve bunlar arasındaki ilişkilerin incelenmesini ve tartışılmasını kapsamaktadır.

6SOSMAS017 - Gelişim Psikolojisi

Gelişimsel süreçlere ilişkin temel kavram ve ilkeler ve gelişim psikolojisinde kullanılan yöntemlerin yanı sıra, ergenlikten ölüme kadar geçen süre içindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi kendine konu edinir.

6SOSMAS021 - Sosyal Girişimcilik

6SOSMAU401 - Sosyolojik Çalışma Alanı: (Proje Hazırlık)

Dersin içeriği: metodolojik danışmanlık, tez yazım kuralları, dilbilgisi kuralları, noktalama, tablo ve resim kullanımları, kaynak gösterme, içindekiler, ekler.

3036
Toplam1701730
8. Dönem
DersTUKAKTS

6SOSMAU498 - Bitirme Projesi

Dersin içeriği: tez içeriğinin belirlenmesi.

3036

6SOSMAU406 - Çağdaş Filozoflar-II

Bu ders, çağdaş filozofların felsefi yaklaşım ve kavramlarının siyaset, felsefe, ekonomi, sanat ve sosyoloji gibi çeşitli alanlarda yapılan güncel tartışmalarla ilişkilendirilerek açıklanmasını içermektedir.

4046

6SOSMAS014 - Sanat Sosyolojisi

Derste popüler kültür, kültür ekonomisi, sanatın politikası, ideoloji, iktidar ve söylem, tüketim kültürü gibi bazı temel kavramların tartışılması hedeflenmektedir.

3035

6SOSMAS054 - Seçmeli-VI-VII

60610
6SOSMAS001 - Eğitim Sosyolojisi

Dersin içeriği: eğitimin temel kavramları, eğitim kuramları, eğitimin diğer kurumlarla ilişkileri, eleştirel kuramlar, eğitim ve siyaset.

6SOSMAS002 - Beden Sosyolojisi

Dersin içeriği: bedenin kültürel bir fenomen olarak kimlik, sağlık, hastalık, sakatlık ve toplumsal cinsiyet boyutlarıyla incelenmesi.

6SOSMAS003 - Sağlık Sosyolojisi

Dersin içeriği: sağlık ve hastalık sistemi, halk tababeti ve modern tıp, hasta ve hastalık kavramları, hasta ve doktor ilişkileri, modern çağda sağlığın toplumsal görünümü, Türkiye'de sağlık reformları.

6SOSMAS004 - Etnisite ve Kimlik

Dersin içeriği: Etnisitenin kavramsallaştırılması, modern dünya ve etniste, etnisite ve sosyal kurumlar, ırkçılık, etnisiteye sosyal ve ekonomik yaklaşımlar, sınıfsal yapılar ve etnisite.

6SOSMAS005 - Feminist Kuram ve Metodoloji

İster küreselleşmenin dayattığı neoliberal kapitalizm olsun, ister totaliter rejimler olsun, ister köktencilerin dinsel ve ahlaksal söylemlerinin belirgin olduğu muhafazakâr bir siyasi anlayış söz konusu olsun “kadın” tüm bu politikaların nesnesi durumunda. Bu duruma yol açan koşulları, bu durumun nedenlerini incelemek, ayrıca çözümler üretmek, deneyimlere, yaşanmışlıklara kulak vermek bu dersin içeriğini oluşturuyor.

6SOSMAS006 - Etnografya

Dersin içeriği: kültür gruplarını inceleme, insan ve kültür ilişkileri, kalitatif araştırma metodlarının önemi, etnografi örnekleri.

6SOSMAS007 - Nüfus, Aile ve Doğurganlık

Dersin içeriği: demografik bir kurum olarak aile, doğurganlık ve aile kurumu, doğurganlık göstergelerinin hesaplanması, doğurganlığın sosyal ve ekonomik göstergeleri, dünyadaki doğurganlık düzeyleri, doğurganlık araştırmaları, Türkiye'de doğurganlık.

6SOSMAS008 - Edebiyat Sosyolojisi

Dersin içeriği: Edebiyat sosyolojisinin temel kavramları, edebi eserlerin incelenerek sosyolojik unsurların analiz edilmesi.

6SOSMAS009 - Siyaset Sosyolojisi

Dersin içeriği: siyaset sosyolojisi temel kavramlar, siyasi iktidar ve devlet, sivil toplum, demokratik sistem ve unsurları, siyasi kültür ve siyasi davranış, kitle toplumu, kamuoyu ve siyasi propaganda.

6SOSMAS018 - Mantık-II

Bu ders, çağdaş filozofların sembolik mantık çalışmaları hakkındaki uygulamalı bilgileri içermektedir.

6SOSMAS019 - Öğrenme Psikolojisi

Derste öğrenmenin ilkeleri, alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, Pavlovian koşullama ve sönme, edimsel koşullama gibi kavramların öğrencilere kavratılması hedeflenmektedir.

6SOSMAS020 - İletişim Sosyolojisi

Derste iletişim alanında yapılan araştırmalar ve geliştirilen kuramlar tanıtılıp tartışılır. İletişim toplum yaşamı ilişkisine dayanan bir kuram oluşturur ve bu kuram değişik toplumların iletişim sistemlerine uygulanarak sınanır.

6SOSMAS022 - Bireysel Girişimcilik

6SOSMAS023 - Tüketim Sosyolojisi ve Kültürü

6SOSMAU404 - İleri Sosyoloji Okumaları

Dersin içeriği: pozitivizm, hermenötik, modernizm, postmodernizm, post-yapısalcılık, liberalizm, neoliberalizm gibi kuramsal yapılar içinden yansıyan makaleler, sunumlar ve tartışmalar.

6UYDTKA001 - Toplum ve Kültürü Anlamak

Toplumsal meselelere antropolojik yaklaşımlar ve kültür konuları üzerine yazılmış makaleler seçilerek tartışmalar yapılır.

2023
Toplam1801830
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi