Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ders İçerikleri

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6ATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I

Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkelerini ele alır.

2022

6TDEMAU109 - Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

Cumhuriyet dönemi Türk şiirine giriş, memleketçi edebiyat ve memleketçi şiir, Beş Hececiler ve şiirlerinin özellikleri, Yedi Meşaleciler, Garip Akımı, İkinci Yeni Akımı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Kemalettin Kamu, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Ziya Osman, Cahit Sıtkı, Asaf Halet Çelebi, Orhan Veli, Attila İlhan, Behçet Necatigil ve Sezai Karakoç.

4044

6TDEMAU101 - Eski Türk Edebiyatına Giriş

Eski Türk Edebiyatının genel özellikleri, Eski Türk Edebiyatını şekillendiren ve besleyen kaynaklar, Klasik Türk Edebiyatını etkileyen diğer milletlerin edebiyatları, Klasik Türk Edebiyatının estetik anlayışı, şiir şekil özellikleri, hayatı algılayış ve bunun şiire yansımaları konularını ihtiva eder. Klasik Türk Edebiyatında nazım türleri ve nazım şekilleri, aruz, nesir özellikleri ve bu edebiyatın Türk edebiyatı içindeki yeri ve önemi konuları esas alınır.

3035

6ING103 - İngilizce-I

İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri.

4044

6TDEMAU103 - Osmanlı Türkçesi-I

Osmanlı Türkçesinin genel Türkçe ve Batı Türkçesi içindeki yeri, Osmanlı alfabesinin yazı özellikleri hakkında verilen temel bilgiler doğrultusunda öğrencinin Osmanlı Türkçesi dönemi metinlerini okuyup anlaması sağlanır, sade ve kolay anlaşılır metinler üzerinde okuma ve yazma alıştırmaları yaptırılır, verilen ev ödevleriyle öğrencinin eski yazılı metinleri okuma ve yazma becerileri geliştirilmeye çalışılır.

4044

6TDEMAU107 - Türk Halk Bilimi

Folklorun tanımı, halkbiliminin bir bilim olarak ortaya çıkışı, kapsamı, halkbilimi metotları ve metotların kurucularının tanıtılması, halkbiliminin Türkiye’deki gelişimi, Türk folkloruyla ilgili ana kaynaklar, Türk halkbilimi çalışmalarında kullanılan yöntemler hakkında bilgilerin verilmesi.

3034

6TDETBA105 - Türkiye Türkçesi-I

Dil nedir? Dil akrabalığı, dil tipleri, lehçe, şive, ağız, konuşma dili, yazı dili, dilbilgisinin bölümleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişim süreci, Türkçenin ses yapısı, ses özellikleri,ses olayları: ses türemesi, ses düşmesi, kaynaşma, ses değişmesi, ses benzeşmeleri, tonlulaşma, darlaşma, yuvarlaklaşma, düzleşme, yer değiştirme, hece düşmesi konuları, genel dilcilik disiplini içinde incelenir.

2024

6TDEMAU105 - Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri-I

Yazı dilindeki yazım ilkeleri ve noktalama işaretleriyle ilgili uygulamalar. Bu ilkelerin yansımalarını edebiyatımızdaki seçkin metinleri okuyarak incelemek ve değerlendirmek, metinlerdeki anlatım bozukluklarını saptamak ve bu yanlışların doğru şekillerini ortaya koymak, kazandırılan teorik bilgilerin yardımı ile yazılı anlatım çalışmaları yaptırmak, vurgu ve tonlamayı anlam ayırıcı olarak kullanmanın yollarını tanımak, konuşma dilinde kişilere bolca yardımı dokunan beden dilini kullanmanın esaslarını kavramak, sözlü anlatım türlerini uygulama yaparak tanımak, yazılı anlatım türlerini uygulama yaparak tanımak.

2023
Toplam2402430
2. Dönem
DersTUKAKTS

6ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II

Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye.

2022

6TDEMAU110 - Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Romanı

Roman ve hikâyenin yapısı, Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Peyami Safa, Fatih Harbiye, Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, Sait Faik Abasıyanık, Semaver, Son Kuşlar, Adalet Ağaoğlu, Bir Düğün Gecesi, Oğuz Atay, 'Korkuyu Beklerken'

4044

6TDEMAU102 - Edebi Sanatlar ve Nazım Bilgisi

Gazel, kaside, mesnevi, rubai, kıt'a, musamatlar, terci-i bend ve terkib-i bend; istiâre, teşbih, mecaz, telmih, tenasüb vb. edebi sanatlar.

3035

6ING104 - İngilizce-II

İngilizce gramer, konuşma, yazma, dinleme ve okuma yetenkelerinin geliştirilmesi.

4044

6TDEMAU104 - Osmanlı Türkçesi-II

Osmanlı Türkçesinde kullanılan alfabeyi öğrenmiş olan öğrencilere tarihi metinlerin imla özellikleri tanıtılır, yazma ve okuma uygulamaları yaptırılır, verilen ev ödevleri ile öğrencinin eski yazılı metinleri okuma ve yazma becerileri geliştirilmeye çalışılır, metin okuma çalışmalarıyla öğrencinin kelime dağarcığı geliştirilir.

4044

6TDEMAU108 - Türk Halk Edebiyatı

Türk Halk edebiyatının tarihî yapısı, Türk Halk Edebiyatında biçim ve türler, anonim halk edebiyatı ürünleri, anonim halk edebiyatı manzum ürünler ve bu ürünlerin karşılaştırılması.

3034

6TDETBA106 - Türkiye Türkçesi-II

Türkçenin şekil özellikleri, kökler, isim ve fiil kökleri, ekler, ek çeşitleri ve işlevleri, gövde ve çeşitleri, fiilimsiler; yapı, anlam ve görevleri bakımından kelimeler genel dilcilik disiplini içinde incelenir.

2024

6TDEMAU106 - Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri-II

Yazılı metin oluşturulurken metne katkıda bulunması için diğer kaynaklara başvurma yöntemleri, alıntı nasıl yapılır, kaynak gösterilirken dikkat edilecek hususlar ve bunların öğrenci sunumları ile pratikte uygulaması

2023
Toplam2402430
3. Dönem
DersTUKAKTS

6TDEMAU201 - Divan Şiiri Metin Tahlili-I

Divan şiiri kuruluş dönemi metinlerinin şerhi, dönemin edebi akımları, bu akımlara göre metinlerin incelenmesi konularını içerir.

3035

6TDETBA205 - Meşrutiyet Dönemi Türk Şiiri

Fecr-i Âti topluluğunun ve Milli Edebiyat hareketinin Türk edebiyatındaki yeri ve önemi. Ahmet Haşim, Mehmet Akif ve Yahya Kemal'in hayatları, eserleri ve edebi şahsiyetleri.

3035

6TDEMAU213 - Osmanlı Türkçesi-III

Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça yapılar, Farsça tamlamalar, Farsça kelime türleri, Farsça mastarlar, Farsça türemiş kelimeler, Farsça edatlar, Farsça dil unsurlarının metinler üzerinde gösterilmesi, 19. yüzyıl metinleri üzerinde alıştırmalar yapılarak gerekli bilgilerin edinilmesidir.

4045

6TDEMAS050 - Seçmeli-I

.

2022
6TDEMAU211 - Farsça-I

Farsça kelime türleri, ön ve son ekler, cümle yapısı

6UYDMSE001 - Mesleki Sorumluluk ve Etik

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

6TDEMAU207 - Tarihi Türk Şiveleri-I(Göktürkçe)

Göktürk dönemiyle ilgili tarihsel bilgiler. Eski Türk dilinin teşekkülü ve gelişimi. Göktürk Yazıtlarının (KölTigin, Bilge Kağan ve TonyukukYazıtları) kültürel cephelerden tanıtılması. İlk tarihî Türk şivesi olan Göktürkçenin yazı, ses, yapı, cümle ve anlam bilgisi açısından incelenmesi yoluyla Türk dilinin gelişimindeki rolünün belirtilmesi.

2023

6TDEMAU209 - Türk Dili Tarihi

Türk Dili'nin başlangıcından günümüze tarihi dönemleri ve bu dönemlerin dil hususlarını, dönemlere ait temel eserleri ve yazarlarını içerir.

2023

6TDEMAU203 - Türk Halk Edebiyatında Mitoloji, Efsane ve Destan

Mitolojinin ortaya çıkışı, Türk mitolojisi, efsanelerin oluşumu ve efsane metinleri. Destanın ortaya çıkışı ve gelişim şartları, millî destanlar, destan türünün önemi, Saka destanları, Hun-Oğuz-destanları, Göktürk Destanları, Dokuz Oğuz-On Uygur destanları, İslami dönem Türk destanları, çeşitli tarihî ve sosyal olaylar sebebiyle söylenen yapma destanlar, destanların diğer türlerle ilişkisi hakkında bilgilerin verilmesi.

2023

6TDEMAU205 - Türkiye Türkçesi Söz Dizimi-I(Kelime Grupları)

Kelime grubunun temel özellikleri ve çeşitleri tanıtılır, kelime gruplarıyla ilgili temel bilgi metinler üzerinde tahlil yapılarak verilir;

2024
Toplam2002030
4. Dönem
DersTUKAKTS

6BTK001 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Bilgisayar temel kavramları, internet ve servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010 kullanımı.

2022

6TDEMAU202 - Divan Şiiri Metin Tahlili-II

Klasik dönem metinlerinin açıklanması, dönemin edebi akımları, bu akımlara göre metin şerhi, şairlerin mukayesesi.

3035

6TDETBA206 - Meşrutiyet Dönemi Hikaye ve Romanı

Halide Edib, Ömer Seyfeddin, Filibeli Ahmed Hilmi, Refik Halit ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun eserleri.

3035

6TDEMAU214 - Osmanlı Türkçesi-IV

Osmanlı Türkçesi metinlerinin okunması, tatbiki olarak metin yazma, Klasik edebiyat tarzında yazılmış eserlerin anlamlandırılması ve kelime dağarcığını zenginleştirme çalışmaları.

4045

6TDEMAS051 - Seçmeli-II

.

2023
6TDEMAU212 - Farsça-II

Farsça şiir ve nesir metinleri okuma ve inceleme

6UYDEDY001 - Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.

6TDEMAU210 - Tarihi Türk Şiveleri-II(Uygur Türkçesi)

Uygur dönemiyle ilgili tarihî bilgiler. Eski Türk dilinin teşekkülü ve gelişimi içinde Uygurcanın rolü. Uygurca metinlerin tanıtılması ve bu metinlerin yazı, ses, yapı, cümle ve anlam bilgisi açısından incelenmesi yoluyladilbilgisel açıdan Uygurca ile Göktürkçe arasında ayrılan ve benzeşen yönlerin ortaya konulması.

2023

6TDEMAU206 - Türk Halk Tiyatrosu

Türk halk tiyatrosunun doğuşu, özellikleri, tarihî gelişimi, meddah, meddah hikâyeleri ve önemli meddahların tanıtılması, meddah hikâyelerinin anlatılması, seyirlik köy tiyatrosu, orta oyunu, orta oyunu tipleri, Karagöz, Karagöz oyunundaki tipler, Karagöz ve toplum ilişkisi hakkında bilgilerin verilmesi.

2023

6TDEMAU208 - Türkiye Türkçesi Söz Dizimi-II(Cümle)

Türkçede cümle, cümleyi oluşturan öğeler ayrıntılı olarak tanıtılır; cümle tahlilleri yapılır.

2024
Toplam2002030
5. Dönem
DersTUKAKTS

6TDEMAU301 - 11-15. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi

Türk Şiirinin 11 ve 15. yüzyıl arasındaki gelişimi, bu gelişimi etkileyen faktörler, ilk mahsuller, dönemin büyük şairlerinin hayatları ve eserleri, tasavvufun bu dönem edebiyatına tesiri ve dönem şairlerinin hayatı konularını içerir.

3035

6TDEMAU307 - Aşık Edebiyatı

Âşık ve âşıklık kavramının açıklanması, âşık edebiyatının kaynakları, bu edebiyatın oluşumunu hazırlayan etmenler, âşık edebiyatının diğer edebiyatlarla etkileşimi, âşıklık geleneği, âşıklık geleneğinin yürütüldüğü ortamlar ve âşık edebiyatı ürünleri hakkında bilgi verilmesi.

2023

6TDEMAU311 - Batı Edebiyatı-I

Eski Yunan Edebiyatı, Homeros ve Hesiodos, felsefenin doğuşu ve ilk filozoflar, Sokrates, Eflatun ve Aristo, Tragedya ve Komedya, Roma Edebiyatı, Kitab-ı Mukaddes, Ortaçağ Batı Edebiyatı, Hümanizm ve Rönesans, İncelenecek eserler: İlyada, Odysseia, Poetika, Kral Oidipus, Kadınlar Savaşı, Aeneas, Kitab-ı Mukaddes, İlahi Komedya, Dekameron.

2023

6TDETBA309 - Eski Anadolu Türkçesi Grameri

Türkçenin Anadolu'da yazı dili olarak gelişmesi, Eski Anadolu Türkçesi ile eski Türkçe arasındaki dil bağlantıları, XIII. yüzyılda meydana getirilen eserler ve yapı özellikleri, Eski Anadolu Türkçesinin oluşumuna katkı yapan önemli şahsiyetler, çeviriyazı çalışmaları, ses, yapı ve cümle değerleri bakımından metin incelemeleri yapma konusundaki çalışmaların gerçekleştirilmesi.

2023

6TDEMAU313 - Osmanlı Türkçesi-V

Osmanlı Türkçesi metinlerinin okunması, tatbiki olarak metin yazma, Klasik edebiyat tarzında yazılmış eserlerin anlamlandırılması ve kelime dağarcığını zenginleştirme çalışmaları.

4045

6TDEMAS052 - Seçmeli-III

2023
6TDEYGD002 - Eski Türk Edebiyatında Nesir

Sade nesir, süslü nesir, seci konularını ve nesirle kaleme alınan çeşitli türden eserlerin incelenmesini içerir.

6UYDSPR001 - Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

Stratejik yönetim, stratejik planlama, planlama süreci, risk yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.

6TDEMAU305 - Servet-i Fünûn Şiiri

Servet-i Fünûn edebiyatının teşekkülü, Servet-i Fünûn edebiyatının genel özellikleri, Servet-i Fünûn şiiri, genel özellikleri, önemli temsilcileri; Cenap Şahabeddin, hayatı, eserleri ve edebî şahsiyeti, Tevfik Fikret, hayatı, eserleri ve edebî şahsiyeti; Cenap Şahabeddin ve Tevfik Fikret’e ait şiirlerin incelenmesi.

3035

6TDETBA307 - Tarihi Türk Şiveleri-II (Karahanlı ve Harezm Türkçesi)

Karahanlı Türkçesiyle yazılmış Kutadgu Bilig, DivanuLugati’t-Türk (şiirler ve atasözleri) ve Atebetü’l-Hakayık’ınyazı, ses, yapı, cümle ve anlam bilgisi açısından incelenmesi. Karahanlı Türkçesinin dil özellikleri ile Göktürkçe ve Uygurca dönemlerinden kalma metinlerin ses, yapı, anlam ve söz varlığı açısından karşılaştırılması. Eski Türkçeden Orta Türkçeye geçilirken Türk dilinde görülen değişimlerin neler olduğunun ortaya konulması, Türk dilinin gelişim süreci içinde Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçelerinin yeri. 13. ve 14. yy.’de, İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının ikinci inkişaf safhası olarak Harezm’de teşekkül eden Harezm Türkçesiyle; Ali ŞirNevayi ile başlayıp varlığını 20. yy.’e değin, Özbekçenin bir yazı dili olarak zuhuruna kadar kısmen muhafaza etmiş olan Çağatay Türkçesi ve 14. yy.’de Karadeniz’in ve Hazar’ın kuzeyindeki Altınorda Kıpçak bozkırlarından başlayarak Mısır’a doğru uzanan bir coğrafya içinde (14.-16. yy.) tesir alanı oluşturmuş olan Kıpçak Türkçesiyle yazılmış eserlerin dil özellikleri açısından incelenmesi.

2023
Toplam2002030
6. Dönem
DersTUKAKTS

6TDEMAU302 - 16. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi

16. yüzyılda Türk edebiyatının genel görünüşü, dönemin büyük şairleri ve eserlerinden örnekler, bu dönem şiirlerinde görülen genel özellikler ve şiirlerin yapısı incelenmektedir.

3035

6TDEMAU312 - Batı Edebiyatı-II

Barok sanatı, Klasisizm, Aydınlanma, Romantizm, Realizm. İncelenecek eserler: Geoffrey Chaucer, Canterbury Hikâyeleri; Shakespeare, Hamlet; Thomas More, Ütopya; Cervantes, Don Kişot; Jonathan Swift, Güliver’in Gezileri; Jean Jacques Rousseau, Emile; Emily Brontë, Rüzgârlı Bayır; George Orwell, Hayvan Çiftliği.

2023

6TDEMAU310 - Eski Anadolu Türkçesi Metinleri

Türkçenin Anadolu'da yazı dili olarak gelişmesi, Eski Anadolu Türkçesi ile eski Türkçe arasındaki dil bağlantıları, XIII. yüzyılda meydana getirilen eserler ve yapı özellikleri, Eski Anadolu Türkçesinin oluşumuna katkı yapan önemli şahsiyetler, metin incelemeleri, transkripsiyon çalışmaları. Eserler üzerinde ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi çalışmalarına ağırlık verilir.

2023

6TDEMAU314 - Osmanlı Türkçesi-VI

Osmanlı Türkçesi metinlerinin okunması, tatbiki olarak metin yazma, Klasik edebiyat tarzında yazılmış eserlerin anlamlandırılması ve kelime dağarcığını zenginleştirme çalışmaları.

4045

6TDEMAS054 - Seçmeli-IV

2023
6TDEYGD003 - Eski Türk Edebiyatında Mesnevi

Mesnevi türünün tanımı, özellikleri, ortaya çıkışı ve tarihi gelişimi. Türk edebiyatında başlıca mesneviler

6UYDSSU001 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

Bu ders sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgiler, bireylerin, grupların ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

6TDEMAU306 - Servet-i Fünûn Hikaye ve Romanı

Servet-i Fünûn hikâye ve romanına genel bir bakış; Halit Ziya Uşaklıgil, hayatı, eserleri ve edebî şahsiyeti, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu; Mehmet Rauf, hayatı ve eserleri, Eylül; Hüseyin Cahit Yalçın, hayatı ve eserleri; Servet-i Fünûn topluluğu dışında kalan hikâye ve romancılar; Hüseyin Rahmi Gürpınar, hayatı ve eserleri, Şıpsevdi.

3035

6TDETBA308 - Tarihi Türk Şiveleri-III (Kıpçak ve Çağatay Türkçesi)

Türk dilinin gelişim süreci içinde Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçelerinin yeri. 13. ve 14. yy.’de, İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının ikinci inkişaf safhası olarak Harezm’de teşekkül eden Harezm Türkçesiyle; Ali ŞirNevayi ile başlayıp varlığını 20. yy.’e değin, Özbekçenin bir yazı dili olarak zuhuruna kadar kısmen muhafaza etmiş olan Çağatay Türkçesi ve 14. yy.’de Karadeniz’in ve Hazar’ın kuzeyindeki Altınorda Kıpçak bozkırlarından başlayarak Mısır’a doğru uzanan bir coğrafya içinde (14.-16. yy.) tesir alanı oluşturmuş olan Kıpçak Türkçesiyle yazılmış eserlerin dil özellikleri açısından incelenmesi.

2023

6TDEMAU308 - Türk Tasavvuf Edebiyatı

İslamiyet öncesi inanç sistemleri, tasavvufun ne olduğu, kökeninin ve kaynaklarının neler olduğu, Türklerde tasavvuf edebiyatının başlangıcı, Anadolu’daki tasavvuf akımları, tarikatlar, zümreler, kurumlar ve de Türk tasavvuf edebiyatı ürünleri hakkında bilgi verilmesi.

2023
Toplam2002030
7. Dönem
DersTUKAKTS

6TDEMAU407 - 17.Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi

17.yüzyılda Türk edebiyatının genel görünüşü, dönemin şairleri ve eserlerinden örnekleri ve bu dönem edebiyatının genel özelliklerini içermektedir.

3036

6TDEMAU405 - Edebiyat Akımları

Edebiyat akımı nedir? Yeni Türk edebiyatında etkili olmuş batılı edebiyat akımları hangileridir? Klasisizm, Romantizm, Realizm, Natüralizm, Parnasizm, Sembolizm, Sürrealizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Dadaizm, Egzistansiyalizm, Modernizm ve Postmodernizm akımlarının özelliklerinin ve edebiyatımızdaki yansımalarının örnek metinler aracılığı ile anlatılması.

2023

6TDEMAU409 - Metin Okuma ve İnceleme-I

Talep edilen alanla ilgili üzerinde çalışılmamış bir konunun seçimi ve yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen kazanımlarım metne aktarılması.

40410

6TDEMAS055 - Seçmeli-V

2023
6TDEYGD004 - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları-I

19. asır sonlarına doğru dünyada başlayan koloni-sömürü faaliyetlerinin bir uzantısı olarak Sovyetlerin Türkistan'ı işgal etmesi ve ardından 1917 Ekim Devrimi (Bolşevik) yaşanan çalkantılar… Dilleri ve dinleri yasaklanmış Türk halkları, Karluk-Kıpçak-Oğuz Türk lehçelerinin istila öncesi ve sonrası durumu, propaganda edebiyatı, Sovyet soykırımı, baskı ve zulmü etrafında gelişen Türk dili ve edebiyatı.

6TDEYGD006 - Çevre Koruma İş Sağlığı ve Güvencesi

Bu ders, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü,meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.

6TDEMAU415 - Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı-I

Tanzimat dönemi Türk edebiyatını teşkil eden şair ve yazarların eserlerinin incelenmesi.

4045

6TDEMAU411 - Türkçenin Aktüel Meseleleri

Türkiye Türkçesinin Tanzimat dönemine kadarki durumuna kısaca göz atıldıktan sonra yenileşme hareketleri içinde dil ve alfabe konularında yapılan çalışmalar ve münakaşalar üzerinde durulur, harf ve dil devrimi sonrasında gelişen olaylar, dilde tasfiyecilik, öz Türkçe, arı Türkçe, Osmanlıcacılık gibi dil anlayışları çerçevesinde Cumhuriyet döneminde yapılan tartışmalar ve uygulamalar anlatılır. Günümüz yazı ve konuşma dilinin sorunları tartışılır.

2023
Toplam1701730
8. Dönem
DersTUKAKTS

6TDEMAU406 - 18.Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi

18. yüzyılda Türk edebiyatının genel görünüşü, dönemin şairleri ve eserlerinden örnekler ve bu dönem edebiyatının genel özelliklerini içermektedir.

3036

6TDEMAU412 - Metin Okuma ve İnceleme-II

Belirtilen amaç doğrultusunda bilgiye ulaşma yolları, bilgiyi ortaya koymanın yöntem ve teknikleri konularını içerir.

40410

6TDEMAS056 - Seçmeli-VI

2023
6TDEYGD005 - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları-II

19. asır sonlarına doğru dünyada başlayan koloni-sömürü faaliyetlerinin bir uzantısı olarak Sovyetlerin Türkistan'ı işgal etmesi ve ardından 1917 Ekim Devrimi (Bolşevik) yaşanan çalkantılar… Dilleri ve dinleri yasaklanmış Türk halkları, Karluk-Kıpçak-Oğuz Türk lehçelerinin istila öncesi ve sonrası durumu, propoganda edebiyatı, Sovyet soykıırmı, baskı ve zulmü etrafında gelişen Türk dili ve edebiyatı.

6TDEYGD007 - Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

Bu ders kalite yönetiminin felsefesini, ilkelerini ve kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamada kullanılan araçları; kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları; çeşitli sektörlerdeki Kalite Güvence Sistemi (ISO standartları) ve Kalite Sistem Dokümantasyonları hakkında uygulamaya yönelik süreçleri içermektedir.

6TDEMAU413 - Sözlükçülük ve Türk Dili Sözlükleri

Türk sözlükçülük tarihi hakkında bilgi verilerek ve sözlük çeşitleri tanıtılarak tarihi metin çalışmalarında sözlüklerin bilinçli kullanımını sağlamak, sözlükçülük teknikleri öğretilerek sözlük inceleme ve hazırlama konusunda bilinçlendirmek.

2023

6TDEMAU414 - Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı-II

Tanzimat dönemi Türk edebiyatını teşkil eden şair ve yazarların eserlerinin incelenmesi.

4045

6TDEMAU408 - Türk Edebiyatında Tenkit

Türk edebiyatında tenkit, Eski Edebiyat etrafındaki tartışmalar, dil etrafındaki tartışmalar, Dekadanlık, Hece-Aruz Tartışması, Cumhuriyet döneminde tenkit.

2023
Toplam1701730
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi