İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü (Türkçe)

Ders İçerikleri

İşletme Bölümü (Türkçe)
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkelerini ele alır.

2022

6ING103 - İngilizce-I

İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri.

4044

6ISLTBA006 - İstatistik-I

Temel istatistikî kavramlar; verilerin toplanması, sınıflandırılması, düzenlenmesi, sunulması ve yorum yapılabilmesi için gereken istatistik analiz yöntemleri.

3035

6IBFMAU003 - İşletme Bilimine Giriş-I

İşletmelerin tanımı, türleri ve kuruluş süreci, çevresi ve işletmelerin ekonomideki yeri hakkında bilgiler verilir.

3036

6ISLTBA101 - Matematik-I

İşletme ve ekonomide karşılaşılan problemleri anlayıp çözebilmek ve iş odaklı çözümler üretebilmek için gerekli bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Kümeler ve gerçel sayılar, doğrusal denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonların, doğrusal ve doğrusal olmayan denklem sistemleri ve ekonomiye uygulamaları, üstel ve logaritmik fonsiyonlar, matrisler, doğrusal programla.

3035

6ISLTBA003 - Mikro Ekonomi

Bu dersin içeriği ekonomi kavramları, kıtlık ve seçim, tüketici talebi, firma arzı ve piyasa dengesi, esneklik, hane halkı davranışı, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, üretici dengesi, mal piyasaları, girdi piyasaları, genel denge, gelir dağılımının incelenmesini kapsar.

3036

6UYDTDL101 - Türk Dili-I

Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.

2022
Toplam2002030
2. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye.

2022

6ING104 - İngilizce-II

İngilizce gramer, konuşma, yazma, dinleme ve okuma yetenkelerinin geliştirilmesi.

4044

6ISLTBA007 - İstatistik-II

Verilerin toplanması ve düzenlenmesi,Merkezi eğilim ölçüleri,merkezi değişkenlik ölçüleri,momentler, Olasılık teorisi, uygulamada kullanılan olasılık dağılımları,binom olasılık dağılımı,hipergeometrik dağılım, poisson dağılımı,normal dağılım, standart normal değişken. İstatistiksel çıkarsama,hipotez testleri ve serbeslik derecesi, güven aralığı tahmini. Korelesyon, basit doğrusal regresyon, genel doğrusal model,hipotez testleri serbestlik derecesi, güven aralığı tahmini, T testi, ortalamalar arası farkların test edilmesi, F testi ve varyans aralığı.

3035

6IBFMAU004 - İşletme Bilimine Giriş-II

İşletmenin genel niteliklerinin bir kez daha hatırlatılmasının yanı sıra, işletmenin fonksiyonları detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.

3036

6ISLTBA002 - Makro Ekonomi

Bu ders; uluslararası iktisadi sistem ve yapılarla etkileşim halindeki bir ülkede gelir, büyüme, para ve bankacılık, enflasyon konularını kapsar.

3036

6ISLTBA102 - Matematik-II

İşletme ve ekonomide karşılaşılan problemleri anlayıp çözebilmek ve iş odaklı çözümler üretebilmek için gerekli bilgiler, limit süreklilik, türev ve integral konuları dersi içeriğini oluşturmaktadır.

3035

6UYDTDL102 - Türk Dili-II

Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

2022
Toplam2002030
3. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDBTK101 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Bilgisayar temel kavramları, internet ve servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010 kullanımı.

2022

6ISLYGS003 - Davranış Bilimleri

Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklardır.

3035

6ISLMAU201 - Finansal Muhasebe-I

Bu dersin içeriği, muhasebenin tanımının yapılmasının ardından amaçları ve muhasebe ile ilgili genel açıklamaların yapılması, alacak senetleri ve alıcılar hesabı, ticari mallar hesabının incelenmesini kapsar.

3035

6ING207 - İngilizce-III

İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri.

4044

6ISLYGS004 - İş İletişimi

Ders, öğrencileri, çeşitli uygulamalar vasıtasıyla iş yaşamlarında etkin bir şekilde kullanacakları sözlü ve yazılı iletişim becerileri ile donatmayı hedeflemektedir.

2023

6ISLMAU203 - Örgüt Teorisi ve Tasarımı

Örgütler, örgütsel yapılar ve süreçlere ilişkin temel bilgilerin anlaşılması, örgütsel yapının unsurlarının, etkin örgütsel tasarımın belirleyicilerinin, yöneticilerin kullanabilecekleri yapısal tasarımların ve bu tasarımların geçerli olacağı koşulların sunulması.

3036

6ISLTBA106 - Temel Hukuk

Temel hukuk dersinde genel olarak hukukun temel kavramları, temel alanları, kaynakları ve Türk hukuk sisteminin genel yapısı üzerinde durulacaktır.

3035
Toplam2002030
4. Dönem
DersTUKAKTS

6IBFTBA012 - Araştırma Yöntemleri

Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dahilinde anakütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması ele alınmaktadır.

3035

6ISLTBA205 - Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku dersinde, Borçlar Hukuku’nun genel kavramları, borcun doğumu, borç ilişkilerinin, borçların ifası ve ifanın yerine getirilmemesi, borcu sona erdiren sebepler ile tipik sözleşmeler ve atipik sözleşmeler üzerinde durulacaktır.

3034

6UYDEDY001 - Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.

2023

6ISLMAU202 - Finansal Muhasebe-II

Bu dersin içeriği, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli borç hesapları ve özkaynaklar ile gelir - gider hesapları ve temel mali tabloların incelenmesini kapsar.

3035

6ING208 - İngilizce-IV

İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri.

4044

6ISLMAU007 - Örgütsel Davranış

Davranış bilimleri, bireysel davranış yöntemleri davranış düzlemi, kişilik, tutumlar, gruplar, takım çalışması, liderlik, algılama, iletişim, çatışma, örgüt geliştirme konularını kapsar.

3034

6ISLMAU206 - Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası ekonomi-politik, uluslararası işletmecilik örgütsel fonksiyonları (üretim, pazarlama, finans-muhasebe, insan varlıkları, tedarik vd.)

3035
Toplam2102130
5. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDBTF001 - Bilim Tarihi ve Felsefesi

Ontolojik açıdan bilginin zorunluluğu, bilginin amacı, bilginin tarihi, insani bilginin kaynakları, bilgi türleri, bilginin özellikleri ve bilgide doğruluk sorunu, batılı bilginin gelişim tarihi, bilimsel bilginin doğuşu ve gelişimi, bilimsel bilginin kriteri, konusu, alanı, amacı ve özellikleri, temel bilimsel paradigmalar, temel yaklaşımlar, bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri ile bilimsel bilgiye yönelik temel eleştiriler.

2023

6ISLYGS005 - Mali Tablolar Analizi

Finansal tablolar analizi, işletmelerin mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının, finansal açıdan yeterli olup olmadığını saptamak ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek amacıyla, finansal tablolarda yer alan hesaplar arasındaki ilişkilerin ve bunların yıllar içindeki gelişimlerinin incelenmesidir.

2023

6ISLMAS056 - Mesleki Alan Seçmeli-I

2023
6ISLMAS011 - Muhasebe Standartları

Uluslararası Muhasebe Standartları kapsamında kayıt, değerleme ve raporlama uygulamaları

6ISLMAS012 - Yönetim Muhasebesi

kar planlaması, gider analizi, sapma analizi, bürçeleme

6ISLMAS013 - Bankacılık İşlemleri

Banka ve bankacılığın tanımı, tarihi gelişimi, banka sisteminde yer alan banka türleri,Banka ve bankacılığın temel kavramlarını öğrencilere aktararak, bankaların ekonomideki yerini, merkez bankacılığını, yatırım bankacılığını, ticari bankacılığı, işlevsel olarak tanıtmaktır.

6ISLMAS057 - Mesleki Alan Seçmeli-II

2023
6ISLMAS014 - Turizm İşletmeciliği

Turizm ve konaklama endüstrisinin özellikleri, otel işletmelerinde yönetim süreci, otel işletmelerinin özellikleri nitelikleri ve sınıflandırmaları, organizasyon şemaları ve yetki, görev ve sorumluluk dağılımları ile otel işletmelerinin bölümleri konularını içermektedir.

6ISLYGS006 - Örgüt Kültürü

Toplum kültürü ile örgüt kültürü ilişkisi, örgüt kültürünün tanımı, öğeleri, oluşumunu etkileyen faktörler, fonksiyonları, özellikleri, belirleyicileri, örgüt kültürü modelleri, yaklaşımları, etik kültür ve kültürel değişim gibi konulara dönem içerisinde yer verilecektir.

6ISLYGS007 - Tüketici Davranışı

Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketicilerin tüketim öncesinde, tüketim sırasında ve sonrasında gösterdikleri davranışlar incelenir.

6ISLMAU303 - Pazarlama İlkeleri

Bu ders, pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler, pazarlama kavramı, pazarlama anlayışları, tüketici davranışları, pazar türleri, pazarlama karması elemanlarını içerir.

3035

6UYGSPY001 - Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

Stratejik yönetim, stratejik planlama, planlama süreci, risk yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.

2023

6ISLTBA202 - Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Kanunu'nun genel hükümleri başlığında tacir, ticari işletme, ticari hükümler, ticari işletme rehni ve bağlı, bağımsız tacir yardımcıları ticari işletme dersi kapsamında ele alınacak konulardır. Bu ders kapsamında anlatılacak diğer konular ise, kıymetli evrak hukukunun temel ilkeleri ile birlikte kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, devri ve ödenmemenin sonuçları ve ayrıca şirketler hukukunda, şirket kavramı, şirket türleri, ticaret şirketlerinin genel hükümleri anlatılmaktadır.

3035

6ISLMAU305 - Üretim Yönetimi

Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar, Üretim Sistemleri ve Üretim/İşlemler Stratejisi, Talep Tahminleri, Ürün Tasarımı ve Süreç Planlaması, Toplam Kalite Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi gibi kavramlar irdelenecektir.

3035
Toplam1901930
6. Dönem
DersTUKAKTS

6ISLMAU306 - İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

3035

6ISLMAU304 - Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi, yöntemleri , İşlemlerinin yapısı ve işleyiş sürecini kapsar.

3035

6ISLMAS058 - Mesleki Alan Seçmeli-III

2023
6ISLBL110 - İş Analitiği ve Fizibilite

6ISLMAS015 - Finansal Risk Yönetimi

Riski anlama ve Keşfetme, Başarı Formülü, Risk Analizinin Yol Haritaları, Riski Belirlemek, Risk Analizi - I-II, Risk Planı - I-II, Riski Giderme

6ISLMAS016 - Uluslararası Muhasebe

Muhasebe standartları kapsamında kayıt, değerleme ve raporlama uygulamaları

6ISLMAS017 - Finansal Türev Ürünleri

Vadeli İşlemler Nedir ,Spot-Vadeli İşlem Karşılaştırılması, Futures İşlemlerin Tarihsel Gelişimleri, Futures İşlem Sözleşmeleri, Alivre-Futurs Sözleşmeleri Farklılıkları, Futures Sözleşmeleri Fiyatlandırmaları, Futures Piyasalarının İşleyişi, Pozisyon Ve Emir Tipleri, Fiyat Tipleri, Teminat Ve Pozisyon Kavramları, Futures Sözleşmeleri İle Riskten Koruma, Futures Sözleşmeleri İle Spekülasyon, Futures Sözleşmeleri Dayanak Varlıkları, Dövize Dayalı Futures İşlemler, Faize Dayalı Futures İşlemler, Hisse Senedine Futures İşlemler, Futures İşlemelere Dayalı Varlıkların Fiyatlarına Etki Eden Unsurlar, Opsiyon Nedir, Opsiyon Türleri, Opsiyon Tipleri, Temel Opsiyon Stretejileri, Opsiyon Fiyatlama Yöntem Ve Modelleri, Opsiyon Stratejileri, Türkiye Örneği Vob(Vadeli İşlem Borsası ), Türev Piyasaların Pazarlanması, Riskten Kaçınma Ve Kazanç Kavramı, 2008 Krizinin Türev Piyasalarına Etkisi, Yeni Düzenlemeler, Yeni Ürünler, Sonuç Ve Değerlendirme.

6ISLMAS059 - Mesleki Alan Seçmeli-IV

2023
6ISLMAS019 - Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler kavramının tanımı, halkla ilişkilere yakın kavramlar, işletmelerde halkla ilişkiler birimlerinin yapılanması. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri, Halkla ilişkilerde araştırma ve değerlendirme ve halkla ilişkiler uygulamaları

6ISLMAS020 - Lojistik

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konuları

6ISLMAU302 - Pazarlama Yönetimi

Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama yönetim sürecini, pazarlama planlaması, pazar türleri, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, pazar analizi, hedef pazar seçimi, konumlandırma, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetleri, pazarlamada yeni gelişmeler ve uygulamalar konularını içermektedir.

3035

6ISLMAU310 - Tedarik Zinciri Yönetimi

İşlenen konular arasında Tedarik Zinciri Yönetimi’nin (TZY) tanımı, tarihçesi ve gelişimi ile talep tahmini, üretim, dağıtım ve satış ve pazarlama gibi konular ile TZY arasındaki ilişkiler bulunmaktadır. Ayrıca, SCOR modeli ve değer zinciri analizi de ele alınmaktadır.

3034

6ISLMAS009 - Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi ve kontrol sistemleri, Hizmet ve üretim sektörleri için kalite sistemleri tasarımı ve geliştirilmesi, Yaygın olarak kullanılan kalite yönetim sistemleri, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, Kalite kontrol grafikleri.

3035
Toplam1901930
7. Dönem
DersTUKAKTS

6ISLMAU403 - Değişim ve Çatışma Yönetimi

Kuruluştaki değişim ve çatışmayı yönetme ve çözme yöntemlerinin kökeni, önemi ve yöntemleri hakkındaki temel teorileri, araştırmaları ve kaynakları araştırır.

3035

6ISLMAU401 - Küçük İşletme Yönetimi

Ders dahilinde işletmelerin büyüklük açısından sınıflandırılması, mikro, küçük ve orta boy işletmelerin tanımları, bu işletmelerin sorunlarının yönetsel perspektif açısından irdelenmesi ile mikro, küçük ve orta boy aile işletmelerinin ele alınması gibi konular üzerinde durulmaktadır.

3035

6ISLMAS060 - Mesleki Alan Seçmeli-V

3034
6ISLMAS014 - Turizm İşletmeciliği

Turizm ve konaklama endüstrisinin özellikleri, otel işletmelerinde yönetim süreci, otel işletmelerinin özellikleri nitelikleri ve sınıflandırmaları, organizasyon şemaları ve yetki, görev ve sorumluluk dağılımları ile otel işletmelerinin bölümleri konularını içermektedir.

6ISLMAS022 - Uluslararası Finans

Uluslararası finansal ekonominin işleyişi, finansal piyasalar; uluslararası işletmelerde finansal yönetimin teknik ve hukuki boyutları

6ISLMAS023 - Yatırım ve Finansal Veri Analizi

Ders kapsamında yatırım terimleri, bireysel yatırım süreci, ekonomi, sektör ve şirket analizleri, hisse senedi değerlemesi, tahvil ve bono değerlemesi, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli, arbitraj fiyatlandırma modeli,portföy teorisi, kredi piyasaları, kredi türevleri ve davranışsal finans gibi konular anlatılmaktadır.

6ISLMAS024 - Muhasebede Güncel Konular

muhasebe meslek yasası meslek örgütleri yerel ve uluslararası muhasebe standartları denetim standartları

6ISLMAS035 - Stratejik Planlama

Strateji geliştirmede etkili faktörlerin detaylı bir şekilde ele alınması

6ISLMAS039 - Girişimcilikte Liderlik ve Motivasyon

Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.

6ISLMAS061 - Mesleki Alan Seçmeli-VI

3035
6ISLMAS025 - Satış Yönetimi

Derste satışın tanımı, adımları ve satış yapmak için gerekli faktörler gibi konular ele alınmaktadır.

6ISLMAS034 - Sanal Pazarlama

Sanal pazarlamada ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma, sanal pazarlama örnek vaka analizleri.

6ISLMAS039 - Girişimcilikte Liderlik ve Motivasyon

Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.

6ISLTBA204 - Vergi Hukuku

Bu dersin içeriği vergi hukukunun kaynakları, vergileme süreci ve vergi uyuşmazlıkları ve vergi suçları ile cezalarını kapsar.

6ISLYGS008 - Liderlik Geliştirme

Bu derste, bir girişimcinin ihtiyaç duyduğu iki ana faktör, liderlik ve motivasyon ele alınmakta ve bu faktörler detaylandırılmaktadır

6ISLMAU402 - Stratejik Yönetim

Bu ders işletmelerin hızla değişen çevresel koşullar karşısında uyguladıkları stratejiler ve politikalar konusundaki bilgileri ve bir işletmenin hedefini belirlemesi ve tutarlılığını sağlayabilmesi için gerekli Stratejik Yönetim araçlarını içermektedir.

3036

6ISLTBA301 - Yöneylem Araştırması

Modelleme Sürecine Giriş, Doğrusal Proglamlama. Doğrusal Proglamlama Modellerinin Grafik Çözüm Yöntemi ile Çözülmesi. Modelleme ve Doğrusal programlama da amaç ve kısıtların yazılması Solver Programında Problem çözümü ve Çeşitli Alanlarda Uygulamalar: Pazarlamada, Finansman alanında, Üretim Alanında, tarımsal üretim alanında, İnsan kaynakları Yönetiminde, Sağlık Söktöründe, Üretim Dağıtım Zincirlerinde, Taşımacılık Sektöründe, Etkinlik Ölçümü. Simleks Yöntemi. Duyarlılık Analizi: Solver’in Duyarlılık Analizi: İndirgenmiş Maliyetin Gölge Fiatlardan Hesaplanması. Amaç Fonksiyonu Katsayılarının Eşanlı Değişmesi. Dejenerasyon. Duyarlılık analizi Uygulamaları , Problemler.

3035
Toplam1801830
8. Dönem
DersTUKAKTS

6ISLTBA402 - İleri Araştırma Yöntemleri

Bu derste, çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerinin varsayımları ve bu varsayımların denetimleri hakkında bilgiler verilmekte; doğrusal ve doğrusal olmayan çok değişkenli analiz teknikleri öğretilmektedir.

3036

6ISLMAU406 - İnovasyon Yönetimi

mel kavramlar; değişim, tasarım, icat, inovasyon. İnovasyonun türleri; ürün, süreç, pazarlama ve örgütsel inovasyonlar. İnovasyonun bireyler, şirketler ve ülkeler için değeri. İnovasyon ve kalkınma ilişkisi. İnovasyon modelleri. İnovasyon yönetiminde sistem yaklaşımı; ulusal, bölgesel ve sektörel inovasyon sistemleri. İnovasyon stratejisi. İnovasyon yönetimi süreci. Fikri mülkiyet hakları. İnovasyonun finansmanı; inovasyonun parasal desteği için yerel ve uluslararası kaynaklar.

3036

6ISLMAS062 - Mesleki Alan Seçmeli-VII

3034
6ISLBL110 - İş Analitiği ve Fizibilite

6ISLMAS026 - Denetim

Denetim, denetime duyulan ihtiyaç, denetim mesleği, denetim ve güvence hizmetleri, yönetim iddiaları ve denetim hedefleri, denetim raporları, genel denetim plan ve programı, denetim kanıtları, denetim teknikleri, önemlilik ve risk, analitik inceleme prosedürleri ve muhasebe denetiminde istatistiki örnekleme

6ISLMAS027 - Uygulamalı Muhasebe

kuruluş tasfiye, sermaye artırımı, vergi ve kesintiler

6ISLMAS028 - Girişimcilik Finansı

Yenilikçi fikirlerin girişim projelerinde kullanılabileceği bir ortam yaratarak ülkemizin ekonomisinde büyüme yaratacak ve istihdam olanakları yaratacak projelerin oluşumunda yol gösterici olmak.

6ISLMAS029 - İşletme Sermayesi Yönetimi

İşletme finansı temel kavramlar ve yöntemler, paranın zaman değeri, basit faiz ve bileşik faiz, özsermaye finansmanı (özellikle halka açık firmalar) , kısa vadeli yabancı sermaye finansmanı, uzun vadeli yabancı sermaye finansmanı, oto finansman hakkında temel bilgiler.

6ISLMAS063 - Mesleki Alan Seçmeli-VIII

3034
6ISLMAS030 - Küresel Pazarlama

Global pazarlamada pazarlama karması, dijitalleşme ve global pazarda marka yönetimi.

6ISLMAS031 - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetiminin esasları, İlişkisel pazarlama ve değer yaratma, bire bir pazarlama, müşteri ilişkileri yönetiminde insan ve ilişki kalitesi, bağlılık yaratma araçları.

6ISLMAS032 - Reklamcılık ve Marka Yönetimi

Marka yönetimi, reklamcılık stratejileri ve küresel marka uygulamalarıdır.

6ISLMAS033 - Küreselleşme ve Çokuluslu Şirketler

Dersin içerigi; uluslararası iş yönetimi, uluslararası yönetim modelleri, uluslararası işletme, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve uluslararası ticaret teorileri.

6ISLMAU302 - Pazarlama Yönetimi

Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama yönetim sürecini, pazarlama planlaması, pazar türleri, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, pazar analizi, hedef pazar seçimi, konumlandırma, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetleri, pazarlamada yeni gelişmeler ve uygulamalar konularını içermektedir.

ISB457 - Hizmet Pazarlaması (Seçmeli)

6ISLYGS009 - Uygulamalı Proje Yönetimi

Ders dahilinde bilimsel kaynakların seçimi, konu seçiminde dikkat edilecek faktörler, konuyla ilgili veri toplama yöntemleri, daha önce belirlenmiş olan araştırma modeline göre verilerin analiz edilmesi ve sonuçların çıkarılması gibi adımlar, uygulamalı bir anlayışla ele alınmaktadır.

3035

6ISLMAU404 - Yönetimde Güncel Gelişmeler

Ders içerisinde; temel yetkinlik ve yetkinlik yönetimi, dış kaynaklardan yararlanma, değişim mühendisliği, kıyaslama, personel güçlendirme, stratejik işbirlikleri, öğrenen örgütler, sanal örgütler, seri uyarlama, dengeli skor kartı, kurumsal yönetim, farklılık yönetimi, kurumsal girişimcilik,inovatif girişimcilik ve yalın örgütler gibi çok sayıda konu ele alınmaktadır.

3035
Toplam1801830
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi