İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (Türkçe)

Ders İçerikleri

Uluslararası İlişkiler Bölümü (Türkçe)
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkelerini ele alır.

2022

6ING103 - İngilizce-I

İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri.

4044

6ISLTBA003 - Mikro Ekonomi

Bu dersin içeriği ekonomi kavramları, kıtlık ve seçim, tüketici talebi, firma arzı ve piyasa dengesi, esneklik, hane halkı davranışı, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, üretici dengesi, mal piyasaları, girdi piyasaları, genel denge, gelir dağılımının incelenmesini kapsar.

3036

6ULSMAU103 - Muhasebe

Muhasebenin işletme fonksiyonlarındaki yerini tanımlayarak; muhasebe akış,sürecini dönem sonu işlemleri hariç anlatmak. Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre dönem içi işlemleri kaydeder duruma getirerek, temel finansal tabloları düzenlemek.

3036

6ULSTBA101 - Siyaset Bilimine Giriş

Dersin içeriği: Siyaset Biliminin tanımı, Hükümetler, Sistem ve Rejimler, Siyasi ideolojiler,Uluslar ve Küreselleşme, Devlet, Demokrasi, Siyasi Kültür ve Meşruiyet, Seçimler ve Oy Kullanma, Partiler ve Parti Sistemleri ve Akımlar.

3035

6SOSTBA111 - Sosyoloji

Sosyoloji nedir?, Birey ve toplum ilişkisi, Toplum, Toplumsal davranış ve Toplumsal ilişkiler, Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, Kültür, toplumsal cinsiyet, medya ilişkisi üzerine tartışmayı amaçlar.

3035

6UYDTDL101 - Türk Dili-I

Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.

2022
Toplam2002030
2. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye.

2022

6ING104 - İngilizce-II

İngilizce gramer, konuşma, yazma, dinleme ve okuma yetenkelerinin geliştirilmesi.

4044

6ISLTBA002 - Makro Ekonomi

Bu ders; uluslararası iktisadi sistem ve yapılarla etkileşim halindeki bir ülkede gelir, büyüme, para ve bankacılık, enflasyon konularını kapsar.

3036

6ISLTBA106 - Temel Hukuk

Temel hukuk dersinde genel olarak hukukun temel kavramları, temel alanları, kaynakları ve Türk hukuk sisteminin genel yapısı üzerinde durulacaktır.

3035

6UYDTDL102 - Türk Dili-II

Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

2022

6ULSMAU102 - Uluslararası İlişkilere Giriş

Bu derste aşağıdaki konular incelenecektir: uluslararası sistemin yapısı; uluslararası aktörler; devletlerin başlıca dış politika çıktıları; devletlerin dış politika güdüleri; devletler arasındaki ilişkilerin aldığı başlıca biçimler; diplomasi; güç kullanımı; uluslararası güvenlik; yaptırımlar; insani müdahale; ve uluslararası ekonomi.

3036

6ULSTBA102 - Yönetim Bilimi

Bu derste kamu yönetimi örgütünün varlık nedeni ile teorisine genel giriş yapıldıktan sonra yönetim teorileri ve bu alandaki son gelişmeler ele alınacaktır.

3035
Toplam2002030
3. Dönem
DersTUKAKTS

6IBFTBA012 - Araştırma Yöntemleri

Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dahilinde anakütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması ele alınmaktadır.

3035

6UYDBTK101 - Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Bilgisayar temel kavramları, internet ve servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010 kullanımı.

2022

6UYDMSE001 - Mesleki Sorumluluk ve Etik

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

2022

6ULSYGD003 - Osmanlıda Devlet ve Toplum

Kuruluştan itibaren Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerinin nasıl geliştiğini, diplomasi anlayışının hangi koşullara göre nasıl oluştuğunu olaylar ve diplomasi kaynakları üzerinden analiz eder. Osmanlı diplomasisinin meşruiyet kaynaklarını tanımlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ni diplomatik kurumlar ve diplomatik zihniyet yönünden ne yönde ve nasıl etkilediğini açıklar.

3035

6ULSTBA205 - Siyasi Düşünceler Tarihi

Ders, antik Yunan düşünürleri ile başlatılacak ve Ortaçağ siyasal düşüncesi ile devam edecektir. Daha sonra 16. yüzyıldan günümüze dek siyasal düşünceye katkı sağlamış düşünürlerin eserleri incelenecek ve son olarak siyasi sistemler incelenecektir.

3035

6ISLTBA010 - Siyasi Tarih-I

16. yüzyıldan I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar geçen süre zarfında dünyada meydana gelen önemli politik, ekonomik ve toplumsal olaylar hakkında kavramsal bir çerçeve içinde bilgi verilecektir.

3035

6ULSMAU203 - Uluslararası Politika

Ders öğrencilere uluslararası sistemler, dış politika yönelimleri, diplomasinin amaçları ve araçları, dış politika çıktıları, devletler arasındaki etkileşimler konusunda bilgi vermektedir.

3036
Toplam1901930
4. Dönem
DersTUKAKTS

6SBKMAU104 - Anayasa Hukuku

Anayasa hukukunun temel kavramlarının ve Osmanlı İmparatorluğundan günümüze Türkiye’nin anayasal gelişmelerinin ana hatlarıyla irdelenmesi.

3034

6ULSMAU304 - Dış Politika Analizi

Dış politika kararları alınırken özellikle, ulusal çıkar, strateji, kültür ve kimlik gibi kavramların dış politikadaki rolü üzerinde durulur.

3034

6UYDEDY001 - Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.

2023

6ULSMAU206 - İnsan Hakları Hukuku

İnsan hakları hukukunun tarihsel gelişimi, temel klasik metinleri, uluslararası düzeydeki kaynakları, ulusal anlamda oluşturulmuş temel hakları koruma mekanizmaları ile uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan yargısal veya yargısal niteliği olmayan koruma mekanizmaları, işleyişleri bu dersin genel olarak içeriğini oluşturmaktadır.

3035

6ULSYGD004 - Kültür ve Kimlik Politikaları

1990'lardan sonra, uluslararası ilişkiler disiplininin kapsama alanı genişlemiştir. Soğuk Savaş döneminde bloklar ve devletler uluslararası ilişkilerin temel aktörü ve ilgi alanı iken iki bloklu sistemin çöküşünden sonra değişik ülkelerdeki etnik, dinsel ve kültürel gruplar da uluslararası ilişkilerin ilgi alanına girmiştir.

2023

6ISLTBA011 - Siyasi Tarih-II

İki-Savaş-Arası Dönemin(1919-39) ve İkinci Dünya Savaşı’nın genel özellikleri, başlıca gelişmeleri ve sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem- Soğuk Savaş'a geçiş dönemi hakkında bilgi verilecektir.

3035

6ULSMAU204 - Uluslararası Ekonomi Politik

Sosyal bilimlerde teorik çerçeve, ,KPE'de geleneksel bakış açıları (Liberalizm, Merkantilizm, Eleştirel Yaklaşım), Dünya ekonomisinin gelişim çizgisi, KPE'de küresel ilişkileri düzenleyen yapılar (uluslararası üretim, finans, güvenlik, bilgi ve teknoloji), Gelişme sorunsalı, Geleceğe yönelik temel senaryolar, UEP ve Türkiye

3036
Toplam1901930
5. Dönem
DersTUKAKTS

6ULSMAU313 - Diplomatik Konuşma ve Yazışma Teknikleri

Derste değinilecek başlıkların çoğunluğu şu hususlardan oluşmaktadır: 1) Diplomatik iletişimin etkisi, 2) Uluslararası aktörler arası değişen ilişkiler, 3) Diplomaside kullanılan yazılı belgeler. Dersin son haftalarında, diplomatik iletişimde son eğilimler üzerine popülizm ve kişiselleştirme gibi bir dizi uzmanlık konusu tartışılacaktır.

3035

6ULSMAU301 - Türk Dış Politikası I

Coğrafi konumu itibariyle Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar'a yakın olması nedeniyle Türkiye'nin uluslararası sistemdeki yeri, rolü ve etki derecesi, Türkiye'nin çeşitli dış politika sorunlarının dünü, bugünü ve yarını üzerinden değerlendirilecektir.

3035

6ULSMAU315 - Türk Siyasal Hayatı

Ders kapsamında, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden başlayarak günümüze kadar geçen süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan önemli siyasal olay ve gelişmeleri, kilometre taşları, dönüm noktaları hakkında öğrencilere temel bilgiler verilecektir.

3034

6ULSMAU305 - Uluslararası Hukuk

Bu ders Uluslararası Hukukun temel kavramları; Devlet, egemenlik, Uluslararası aktörler; Global ve yerel Hukuk Ayrımı, Uluslararası yargı sistemi ve kurumları, İnsan Haklarının uluslararası planda korunması konularını içermektedir.

3035

6ULSMAU311 - Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası İlişkilerin üç temel okulu Realizm, Liberalizm ve Eleştirel ekoller detaylı bir şekilde açıklanacak ve bu üç geleneğe ait kuramlar incelenecektir. Öğrenciler ders sonunda elde edecekleri kavramsal ve teorik bilgi ile dünya siyasetini daha iyi anlayıp analiz etme yetkinliğine kavuşacaklardır.

3035

6ULSYGS050 - Yetkinlik Seçmeli-I

4046
6RUS101 - Rusça-I

Bu ders, öğrencilere Rusça gramer kuralları ve cümle yapılarıyla ilgili temel bilgilerin verilmesini kapsamaktadır.

6ULSYDS001 - Kamu Diplomasisi

Bu ders, kamu diplomasisi kavramının ortaya çıkışını, gelişimini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını ulusal ve uluslararası örneklerle irdelemektedir.

6ULSYDS002 - İslam Tarihi ve Felsefesi

İslam, yedinci yüzyıldan itibaren günümüze kadar gelen bir süreçte dünya tarihini ve coğrafyasını etkilemiştir. İslam'ın doğduğu coğrafyanın siyasi, dinî ve kültürel yapısını kapsamaktadır.

6UYDSPR001 - Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

Stratejik yönetim, stratejik planlama, planlama süreci, risk yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.

6UYDYGS001 - Almanca-I

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi, Ara ya da Temel Gereksinim olan A1 seviyesine getirmektir.

Toplam1901930
6. Dönem
DersTUKAKTS

6ULSMAU306 - Avrupa Birliği Hukuku

Federalizm, Konfederalizm, supra-nasyonalite, egemenlik devri, kavramları açıklandıktan sonra 1951 Paris Antlaşması ve AKÇT'nin Kuruluşu, 1957 Roma Antlaşmaları ve AET ve EURATOM' un kuruluşu, 1987 Tek Senet, 1992 Maastricht Antlaşması ve AB'nin kuruluşu, 1997 Amsterdam Antlaşması, 2004 Avrupa Anayasası ve 2009 Lizbon Antlaşması ile AB Hukuk Sisteminin kuruluşu açıklanmaktadır.

3035

6ULSMAU310 - Siyasi Gelişme

Siyasi gelişme dersinin içeriğinde fikir akımları ve uluslararası ilişkiler teorileri eşliğinde dünya tarihinde uluslararası bazda etki yaratmış olaylar incelenir ve tartışılır.

3034

6ULSMAU302 - Türk Dış Politikası II

Coğrafi konumu itibariyle Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar'a yakın olması nedeniyle Türkiye'nin uluslararası sistemdeki yeri, rolü ve etki derecesi, Türkiye'nin çeşitli dış politika sorunlarının dünü, bugünü ve yarını üzerinden değerlendirilecektir.

3035

6ULSMAU307 - Uluslararası Güncel Sorunlar

Uluslararası politikanın kapsamı, küreselleşme sürecinin temelleri, uluslararası terörizm, milliyetçilik, nükleer yaygınlaşma, insani müdahale, fakirlik ve kalkınma, insan hakları, ekolojik sorunlar, uluslararası politikada kültür.

3035

6ULSMAU312 - Uluslararası Ticaret Hukuku

Milletlerarası Özel Hukuk, Karayolu, Denizyolu, Demiryolu ve Kombine Taşımacılıkla ilgili Uluslararası Sözleşmeler, Uluslararası Tahkim Divanları, Dış Ticaret Sözleşmeleri, Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonu.

3035

6ULSYGS051 - Yetkinlik Seçmeli-II

4046
6RUS102 - Rusça-II

Rusça basit zamanlar,bitmiş ve bitmemiş fiil şekilleri, isim durumları,fiil şekilleri.

6ULSYDS003 - Küresel Terörizm

Günümüzde terörizmin özelliklerini ve uluslararası ilişkiler açısından etkilerini kapsamaktadır.

6ULSYDS004 - Avrupada Devlet ve Toplum

Karşılaştırmalı politik ekonomi ve karşılaştırmalı politikanın farklı okullarına metodolojik bir girişten sonra, Avrupa'nın kapitalist ilerlemesinin üç modeli üzerinde tarihsel bir perspektif kullanılarak durulacaktır.

6UYDIIN003 - İleri İngilizce

İngilizce çerçevesinde kelime ve dil bilgisi ile dinleme, okuma, konuşma ve yazma süreçlerini kapsamaktadır.

6UYDSSU001 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

Bu ders sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgiler, bireylerin, grupların ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

6UYDYGS002 - Almanca-II

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi Giriş ya da Keşif olarak adlandırılan A1 seviyesine getirmektir

Toplam1901930
7. Dönem
DersTUKAKTS

6ULSMAU408 - AB ve Türkiye-AB İlişkileri

Bu dersin içeriğinde, Avrupa Birliği tarihinin genel bir değerlendirmesi, Birliğin evrilen anlaşma sistemi, siyasi kurumları, karar-alma süreçleri ve temel politikalarını incelemektir. Derste, kurumsal yapılanma seçenekleriyle ilgili konular, Avrupa Birliği üye devletleri ve kurumlarının tercih ve önceliklerinden hareketle Birliğin politikaları ve genişlemesi ile değişen uluslararası koşullar ayrıntılarıyla irdelenecektir.

3033

6ULSTBA203 - Karşılaştırmalı Siyaset

Ülkelerin sınıflandarılması, çeşitli yönetsel yapılar, ekonomik sistemler, yönetimde sivil toplum ve baskı gruplarının rolleri, totaliter ve otoriter rejimler, bölgesel ve küresel entegrasyon, ve kamu politikası gibi konulara inceleyerek değişik siyasi sistemlerdeki güç odaklarını analizi.

3037

6ULSMAU410 - Orta Asya ve Kafkasya

Güney Kafkasya ve Orta Asya devletlerinin Rus egemenliğine girdiği 19. yüzyıldan günümüze kadar geçirdikleri siyasal, ekonomik ve toplumsal değişimlerin, aralarında çıkan zaman zaman sıcak çatışmaya varan ihtilafların ve bölgesel işbirliği ve entegrasyon çabalarının inceleneceği bu derste ayrıca Rus, Çin, ABD, AB, İran, Türkiye gibi bölgesel ve küresel aktörlerin Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgelerine ilişkin politikaları da analiz edilecektir.

3036

6ULSMAU401 - Soğuk Savaş Sonrası Dönem

Bu dersin içeriği 10 Kasım 1989 da Berlin Duvarının çöküşüyle başlayan 1991 de Doğu Bloku ve onun askeri teşkilatı Varşova Paktı, ekonomik teşkilatı COMECON ve lider ülkesi SSCB' nin dağılması ile son bulan Soğuk Savaş'tan sonra günümüze kadar olan dönemdeki uluslararası ilişkileri ve dünya politikasını açıklamaktır.

3037

6ULSYGS052 - Yetkinlik Seçmeli-III

3034
6ULSYGD001 - Türkiye ABD İlişkileri

1800’lerin başında ilk Osmanlı ABD bağlantısı, 1830-1862 yıllarındaki Ticaret Anlaşmaların tanımlanması; her 2 anlaşmanın arasındaki farkları ve benzerlikleri, 2.Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ABD devletleri arasındaki İkili Anlaşmaları ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi çoklu işbirliği, önemli kilometre taşları ve 2000li yıllarda yaşanan sorunlar ve uyumlu tutumlar.

6ULSYGD005 - Uluslararası Enerji Politikaları

Düzenlemeler, devlet politikaları ve doğal kaynakların kullanımı arasındaki ilişki uluslararası hukuk çerçevesinde incelenecektir.

6ULSYGS054 - Yetkinlik Seçmeli-III

2023
6ISLMAS039 - Girişimcilikte Liderlik ve Motivasyon

Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.

6ULSYGD006 - Balkanlarda Güncel Sorunlar

Ders öncelikle Balkanlar’ın coğrafyası ve belli başlı milletlerinin tanıtılmasıyla başlayacaktır. Daha sonra 14. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar geçen süre zarfında Balkanlar’ın büyük bir kısmını yönetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun bölge üzerindeki politik, ekonomik ve sosyal etkisi üzerinde durulacaktır. İki savaş arası dönemde Balkanlar’ın görünümü incelendikten sonra Yunan ve Yugoslav alternatiflerine de ışık tutularak elli yıllık komünist dönem mercek altına alınacaktır. Dersin son kısmında Soğuk Savaş’ın sona ermesinin hemen ertesinde Balkanlar’da kanlı savaşlar, ekonomik krizler ve insanlık dramlarının patlak vermesini tetikleyen Yugoslavya’nın parçalanması ve Batılı devletlerin bölgede kalıcı siyasi istikrar, ekonomik refah ve sosyal uyumu sağlayabilmek için Balkan devletlerini Avrupa-Atlantik yapılarına entegre etme çabalarına yer verilecektir

6ULSYGD007 - Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

Bu derste toplumsal cinsiyet ve cinsiyet politikaları 19uncu yüzyıldan 21inci yüzyıla değin süre gelen toplumsal cinsiyet tartışmalarının belli başlı teorik düşünürleri ve onların kavramsal çerçevesinde ele alınacaktır. Bu tartışmalarda birinci, ikinci ve üçüncü dalga feminist tartışmaların düşünürleri ve politik meseleleri merkeze alınacaktır.

Toplam1701730
8. Dönem
DersTUKAKTS

6ULSMAU404 - Ortadoğu'da Siyaset ve Devlet

Orta Doğu neresi?, 14.yy’ dan 20.yy’ a Orta Doğu, Soğuk Savaş sırasında Orta Doğu, İran, İsrail ve Filistin, Orta Doğu da Enerji ve Su sorunu, Türkiye ve Orta Doğu.

3036

6ULSMAU412 - Proje Yönetimi

Bitirme ödevi ile ilgili kitap, makale ve diğer materyaller.

30310

6ULSMAU402 - Uluslararası Güvenlik

Bu dersde ele alınacak konular şunlardır: çeşitli uluslararası güvenlik sorunları, sorunların içinden çıktıkları bağlamların, kuramsal ve kavramsal çerçeveleri ve terörizm, sınır sorunları, çevre ve enerji problemleri gibi çeşitli örnek olaylar.

3036

6ULSMAU406 - Uluslararası Örgütler

Uluslararası örgütlerin tanımı ve özellikleri, uluslararası örgütlerin hukuki kişiliği, uluslararası örgütlerin imtiyaz ve muhafiyetleridir.

3035

6ULSYGS053 - Yetkinlik Seçmeli-IV

2023
6ULSYGD008 - Bilim Tarihi ve Felsefesi

Ontolojik açıdan bilginin zorunluluğu, bilginin amacı, bilginin tarihi, insani bilginin kaynakları, bilgi türleri, bilginin özellikleri ve bilgide doğruluk sorunu, batılı bilginin gelişim tarihi, bilimsel bilginin doğuşu ve gelişimi, bilimsel bilginin kriteri, konusu, alanı, amacı ve özellikleri, temel bilimsel paradigmalar, temel yaklaşımlar, bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri ile bilimsel bilgiye yönelik temel eleştiriler.

6ULSYGD009 - Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji hakkındaki temel kavramları içermektedir.

6ULSYGD010 - Uluslararası Göç Politikaları

Giriş, Temel Kavramlar, Göç Türleri, Göçü Açıklamaya Yönelik Teorilere Genel Bakış, Neo Klasik Yaklaşım, İkili İşgücü Piyasası Teorisi, Demografik Yaklaşım, Yeni Uluslararası İşbölümü ve Göç, Türkiye’de Göç Hareketleri.

Toplam1401430
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi