Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği lisans programı, öğrencilerin bilgisayar donanım, yazılım ve uygulamalarında dengeli bir temel edinmeleri ve iş hayatlarında hızla değişen teknolojiye uyum sağlayabilmeleri düşünceleriyle hazırlanmıştır. Önemle üzerinde durulan konu donanım ve yazılım sistemlerinin analiz ve dizaynı gibi mühendislik yaklaşımlarıdır.

Son on senede dijital sistemlerin maliyetindeki büyük düşüş ve diğer alanlarda bilgisayarların kullanımı bölümün önemini büyük ölçüde artırmıştır. Bugün bilgisayar mühendisliği en hızlı gelişen akademik bilimlerden biridir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dijital sistemler, tasarım, microprosesor, baskı devre teknolojisi, veri iletişimi, ileri programlama dilleri, bilgisayar sistem ve ağlarını; tasarlamak ve yürütmek için gerekli beceri ve yeterliliği sağlayan bir program sunar. Bilgisayarlar, donanım ve yazılım olmak üzere birbirine dayanan ve birbirini tamamlayan ögelerden oluşmaktadır. Sürekli olarak gelişmekte olan bilgisayarlar giderek ucuzlamakla birlikte verimlilikleri de artmaktadır. Bilgisayar Mühendislerinin iş olanakları çok yönlüdür.

Bilgisayar mühendisliği, bilginin otomatik olarak işleme tabi tutulmasını gerektiren problemleri bilgisayar tabanlı yazılım ve donanım sistemleriyle çözmeyi amaçlayan bir meslek dalıdır. Bu amaç doğrultusunda, bilgisayar mühendisleri, bilgiyi otomatik olarak işleme yöntemlerini araştırır ve geliştirir, bu yöntemlerin kullanılmasını gerektiren problemleri çözmek için gerekli yazılım ve donanım yapısını, iletişim tekniklerini tasarlar ve geliştirir.

Bölüm öğrencileri bilgisayar biliminin kuramsal temelleri, bilgisayar donanım ve mimarisi, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, işletim sistemleri ve iletişim ağları gibi temel konularda eğitildikleri gibi; daha özel alanlarda da seçmeli dersler alarak ilgilendikleri konularda yeni teknikleri öğrenme olanağına sahiptirler. Derslerin çoğunun proje ödevlerinin olması ve öğrencilerin öğretim elemanlarının danışmanlığında bu projeleri gerçekleştirmeleri ile öğretim üyesi ve öğrenciler arasında sıkı bir etkileşim oluşmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğrencileri bilgisayar bilimlerinin temel konularına hakim ve değişik konularda uzmanlaşmak için altyapısı hazır; bilgisayar mühendisliği tekniklerini kullanma becerisine sahip; tasarım ve karar verme yetenekleri gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.