Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Ders İçerikleri

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6ING105 - Academic English-I

Kelime öğretimi, okuma ve yazma dersleri, dinleme ve konuşma çalışmaları.

4044

6MTCBSA105 - Algorithms and Programming-I

Algoritma kavramı, akış diyagramları, programlama ve programlama dili, yapısal programlama kavramı, dizi kavramı, dizilerde arama ve sıralama algoritmaları, çok boyutlu diziler (matrisler), dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar, format kavramı ve girdi-çıktı formatlama, altprogram kavramı, özyineleme kavramı ve özyinelemeli altprogram örnekleri.

2236

6MTCBSA103 - Calculus-I

Fonsiyonlar ve özellikleri, limit kuralları, sonsuz limitler, süreklilik, türev tanımı ve kuralları, L'Hospital kuralı, türev uygulamaları, fonksiyon grafikleri ve çizimleri, belirsiz integral.

3245

6MUHDCE001 - Discrete Mathematics

Bilgisayar mühendisliğindeki ve bilgisayar bilimlerindeki matematiksel tekniklere giriş,matematiksel mantık, indüksiyon, küme teorisi, bağıntılar, fonksiyonlar, cebirsel yapılar, graflar, ağaçlar ve eşleme.

2022

6FEABSA101 - Engineering Orientation

Bu ders temel mühendislik kavramını, mühendislikte problem çözme tekniklerini, mühendislikte iletişim becerilerini, mühendislikte disiplinler arası etkileşimi, uluslar arası birim sistemlerini ve mühendislik temel alan konularını içermektedir.

3036

6MTCBSA107 - Physics-I

Birimler, vektörler ve fiziksel nicelikler, 1, 2 ve 3 boyutta kinematik, Newton mekaniği ve uygulamaları, iş güç enerji ve uygulamaları, momentum ve uygulamaları, dönen cisim dinamiği ve uygulamaları, denge durumu ve esneklik.

3245

6HDCTRL101 - Turkish Language-I

Dünya dilleri, Türkçe'nin tarihsel dönemleri, Türkçe'nin ses düzeni ve yapısal özellikleri.

2022
Toplam1962230
2. Dönem
DersTUKAKTS

6ING106 - Academic English-II

Kelime öğretimi, okuma ve yazma dersleri, dinleme ve konuşma çalışmaları.

4044

6MTCBSA106 - Algorithms and Programming-II

Nesneye dayalı programlamaya giriş, C++ programlama temelleri, döngüler ve koşullar, yapılar, fonksiyonlar, nesneler ve sınıflar, diziler ve karakter latarları, operatörlerin aşırı yüklenmesi, kalıtım, işaretçiler, akışlar ve dosyalar.

2235

6MTCBSA104 - Calculus-II

Riemann İntegrali, belirli integralin uygulamaları, alan, yay uzunluğu, dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları, kutupsal koordinatlar, kompleks sayılar, diziler, sonsuz seriler, pozitif terimli seriler, kuvvet serileri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, Taylor ve Maclaurin serileri.

3245

6MTCBSA101 - Linear Algebra

Matris cebri, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler, iç çarpım uzayları ve diklik, determinantlar, dikleştirme, öz vektör, öz değer problemleri.

3035

6MTCBSA108 - Physics-II

Elektrik yükleri ve elektrik alanlar, Gauss yasası, elektrik potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve emk, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanların kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, alternatif akımlar ve elektromanyetik dalgalar

3245

6MTCOAE205 - Probability

Örnek uzaylar ve olaylar, olasılık aksiyomları, bağımlı ve bağımsız olasılık, rastgele değişkenler, Binom, normal ve Poisson dağılımları.

3034

6HDCTRL102 - Turkish Language-II

Kelime grupları, cümle yapıları, cümle türleri, anlatım bozuklukları.

2022
Toplam2062330
3. Dönem
DersTUKAKTS

6MTCOAE203 - Data Structures

Veri kavramı ve veri tipleri, listeler, bağlı listeler, kuyruk, yığıt, ikili ağaç ve uygulama alanları, sıkıştırma algoritmaları, sıralama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları, arama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları ve hash tabloları.

2235

6MTCBSA205 - Differential Equations

Birinci mertebe diferansiyel denklemler: Değişkenlerine ayırma, tam diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli Diferansiyel Denklemi, Riccati Diferansiyel Denklemi, özel integral çarpanı ve değişken değiştirme, başlangıç değer ve sınır değer problemleri, birbirine dik eğri aileleri, değişim oranı problemleri, Lineer diferansiyel denklemler: Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, belirsiz katsayılar metodu, parametrelerin değişimi, mertebe düşürme, Lineer diferansiyel denklemlerin seri çözümleri: Kuvvet serileri, analitik nokta civarında, tekil nokta civarında, Frobenius Metodu, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace Dönüşümleri: Tanımı ve özellikleri, ters dönüşüm ve harmanlama.

2235

6CENBSA201 - Electronics Devices and Circuits

Metallerde ve yarı iletkenlerde iletim, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, bipolar tranzistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendirici olarak kullanılması ve eşdeğer devreleri, jonksiyonlu alan etkili tranzistörler, MOS transitörler.

3035

6EENOAS204 - Introduction to Digital Design and Lab.

Boole cebri, kombinezonsal devre tasarımı, eşzamanlı (senkron) ardışıl devrelerin çözümleme ve tasarımları.

3246

6MTCBSA203 - Object Oriented Programming

Sarmalama, sınıflar ve nesneler, sınıf üyeleri: Data üyeleri ve üye fonksiyonlar, sınıf üye görülgenliği (private, public, protected), sınıf hiyerarşisi, tek ve çoklu kalıtım, sınıflar arası ilişkiler, sınıf değişkenleri ve durum değişkenleri, sınıf metotları ve durum metotları.

2235

6HDCAHR001 - Principles of Atatürk and History of Reforms-I

Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

2022

6FCCPRE005 - Professional Responsibilities and Ethics

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

2022
Toplam1682030
4. Dönem
DersTUKAKTS

6SENOAS202 - Computer Organization

Latch ve Flip Floplar, Ardışıl Devrelerin Analizi, Ardışıl Devrelerin Tasarım Adımları, MMLogic Simülatör Programının Tanıtılması, Kaydediciler,Kaydediciler Üzerinde Yapılan İşlemler, Bilgisayar Sistemlerinin Hiyerarşik Yapısı, Yol Kavramı,Bellek,Komutseti Mimarisi, Komut saykılı ve Kontrol Devresinin Zamanlama Düzeneği,Adresleme Yöntemleri,Mikroişlem adımları,Stack Tasarımı,Aritmetik ve Mantık Ünitesinin Tasarımı.

3036

6FCCCTE004 - Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması.

2023

6FCCEPO002 - Environmental Protection, Occupational Health and Safety

Bu ders, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü,meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.

2023

6CENBSA202 - Numerical Analysis

Taylor Polinomları: Taylor polinomları, Taylor polinomlarında hata, polinom hesabı. Hata ve Bilgisayar Aritmatiği: floating point sayılar, hatanın tanımı ve kaynakları, hatanın ilerlemesi, toplamada hata, döngülerde hata, iç çarpımlarda hata. Kök Bulma: Bisection metodu ile kök bulma ve hata analizi, Newton metodu ile kök bulma ve hata analizi, Secan metodu ile kök bulma ve hata analizi, sabit nokta iterasyonu, düzgün davranmayan kök bulma problemleri, köklerin kararlılığı. Interpolasyon ve yaklaşımlar: polinom interpolasyonu, polinom interpolasyonunda hata, spline fonksiyonlar kullanılarak interpolasyon, Chebyshev polinomları, minimax yaklalşımı, least squares metodu. Nümerik İntegrasyon ve Nümerik Türevleme: dikdörtgen metodu ve Simpson kuralı ile integrasyon, hata formülleri, Gaussian nümerik integrasyon, nümerik türev metodları.

2235

6HDCAHR002 - Principles of Atatürk and History of Reforms-II

Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiye.

2022

6EENOAS213 - Signals and Systems

Sürekli-zaman, ayrık-zaman işaretler ve sistemler, sistemlerin temel özelliklerinin incelenmesi, doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, Periyodik işaretlerin Fourier serisi gösterilimleri, sürekli-zaman, ayrık-zaman Fourier dönüşümü, Örnekleme teoremi, Laplace dönüşümü ve z- dönüşümü.

2235

6CENOAS204 - Software Engineering

Giriş, bilgisayar destekli sistem mühendisliği, proje yönetimi, gereksinimler mühendisliği, yazılım prototipleme, yazılım tasarımı, mimari tasarım, kullanıcı arayüz tasarımı, yazılım güvenirliği, doğrulama, hata sınaması, yazılım yeniden kullanımı, yazılım bakımı, konfigürasyon yönetimi, dönem projesi.

3036
Toplam1641830
5. Dönem
DersTUKAKTS

6CENOAE305 - Data Communications and Computer Networks

Bilgisayar ağlarının sınıflandırılması, LAN teknolojileri (Ethernet), TCP/IP protokol ailesi, alt ağ kavramı, yönlendirme ve yönlendirici, WAN teknolojileri.

3035

6CENOAE301 - Database Management Systems

Kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı hedefleyen temel veri tabanı, kavramsal tasarımda ER modeli, mantıksal tasarımda İlişkisel model ve SQL, fiziksel tasarımda indeksleme, somutlaştırılmış görüntüler, VT yönetimi ve güvenlik.

2235

6CDCGNC001 - General Communication

Modern kitle iletişiminin ve iletişim çalışmalarının gelişimi, kitle iletişim kuram ve araştırmaları, temel kuramlar I: Lasswell formülü, matematiksel model, temel kuramlar II: ABX modeli, uyum ve uyumsuzluk kuramı, etki-tepki modelleri I: iki aşamalı akış modeli, Comstock’un psikolojik modeli, etki-tepki modelleri II: haberin normal yayılma eğrisi, J eğrisi modeli, kitle iletişimin kültür ve topluma etkileri I, göstergebilim, izleyiciyi merkez alan modeller: kullanımlar ve doyumlar modeli, Hall’un kodlama/çözümleme modeli, söylem modeli, eleştirel yaklaşımlar I: Frankfurt okulu ve kültür endüstrisi kuramı, eleştirel yaklaşımlar II: ekonomi politik yaklaşım, eleştirel yaklaşımlar III: kültürel çalışmalar, enformasyon toplumu kuramları.

2023

6EENOAS305 - Microprocessors and Lab.

Mikroişlemci sistemlerine giriş, sayısal gösterim ve sayı sistemleri, lojik elemanlar ve donanım aygıtları, bellek ve belleğin genişletilmesi, merkezi işlem birimi (MİB) yapısı ve çalışması, giriş/çıkış ve doğrudan bellek erişimi, PIC16F877A ve yapısı, adresleme modları ve komutlar, altprogramlar, kesme ve yığın yapısı, veri transferi, assembly ve sözde komutlar.

3246

6CENOAE307 - Operating Systems

Bilgisayar mimarisi, proses yönetimi, prosesler arası senkronizasyon, prosesler arası iletişim, semaforlar ve monitörler, kilitlenmeler, CPU planlama algoritmaları, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemleri, giriş/çıkış sistemleri ve disk planlaması.

3035

6FCCAQM004 - Quality Assurance and Quality Management Systems

Bu ders kalite yönetiminin felsefesini, ilkelerini ve kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamada kullanılan araçları; kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları; çeşitli sektördelerdeki Kalite Güvence Sistemi (ISO standartları) ve Kalite Sistem Dökümantasyonları hakkında uygulamaya yönelik süreçleri içermektedir.

2023

6FCCSPR001 - Strategic Planning, Project and Risk Management

Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Planlama Süreci, Risk Yönetimi, Proje Tasarımı ve Yönetimi bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.

2023
Toplam1741930
6. Dönem
DersTUKAKTS

6CENOAE302 - Computer Graphics

Bilgisayar grafiğine giriş, noktanın gösterilimi, noktaların dönüşümü, doğruların dönüşümü, 2B dönüşümler, döndürme, aynalama, ölçekleme, birleşik dönüşümler, öteleme ve homojen koordinatlar, doğru çizim algoritmaları, çokgen doldurma, 3B dönüşümler, 3B ölçekleme, bozulma, döndürme, aynalama, öteleme, çoklu dönüşümler, uzayda herhangi eksen etrafında döndürmeler, herhangi bir düzleme göre aynalama, perspektif geometri, projeksiyonlar, Opengl’e giriş, uzayda çizimler: noktalar, çizgiler ve çokgenler, Opengl dönüşümleri ve kırpma.

3035

6CENOAE306 - Formal Languages and Automata

Dillerle ilgili temel matematik, regüler ifadeler ve kümeler, deterministik ve nondeterministik otomatlar, dilbilgisi ve diller, regüler diller, bağlamdan bağımsız diller, gramerlerin iyileştirilmesi ve normal formlar, yığıtlı otamatlar, turing makineleri, ayrıştırma işlemleri, dillerin sınıflandırılması, LL(k) diller ve LR(k) diller, shift-reduce ve recursive-descent ayrıştırma yöntemleri.

3035

6FCCLSS001 - Labour and Social Security Law

İş günenliğinin amacı, iş kazaları ve meslek hastalıkları,yangın ve patlamalar, ilk yardım ve güvenlik önlemleri, risk analizi, iş hukuku ve yönetmelikler.

2023

6FCCSRC003 - Social Responsibility and Community Service

Bu ders sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler ile bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

2023

6CENOAE304 - System Programming

İleri düzey C programlama teknikleri, işletim sistemi komponentlerinin tasarlanması ve kodlanması, donanım kontrolünde kullanılacak yazılımların geliştirilmesi, yazılım gereksinimleri ve geliştirme teknikleri.

2235

6CENOAE050 - Technical Elective Course-I

3035
6CENOAE001 - Data Mining

Veri madenciliğine giriş, veri madenciği tanımları, veri madenciliğinin geri planı, veri madenciliği teknikleri, operasyonları ve algoritmaları, veri madenciliği uygulamaları, veri madenciliği problemleri, metin madenciliği, web madenciliği, örnek uygulamalar.

6CENOAE002 - Wireless Communications

Mobil iletişimde kullanılan çeşitli modülasyon teknikleri, üretim yöntemleri, kodlama ve çoklu erişim teknikleri, çeşitli kablosuz ağ sistemleri ve standartları.

6CENOAE003 - Network Programming

Linux süreçleri ve ortamı, ilkel haberleşme, borular(pipes), süreç mesaj kuyrukları, semaforlar, paylaşılmış bellek, uzak yordam çağrısı, ağ katmanı programlama (soketler, TCP/UDP programlama), uygulama programlama örnekleri (ICMP, SNMP, SMTP, HTTP).

6CENOAE013 - Semantic Web Technologies

Semantik Web'e kısa bir girişten sonra URI ve RDF ile ilgili öğelerin belirlenmesiyle Semantik Web teknolojileri sunulacaktır. Ders aynı zamanda Semantik (Meta) veri kavramını ve bu kavramın Web ortamında nasıl temsil edildiğini de içermektedir.

6CENOAE017 - Advanced Database Systems

Bu ders, veritabanı mimarisi temelleri, veritabanı yönetim sistemleri ve veritabanı sistemleri ilkeleri ve metodolojileri, veritabanı tasarımı ve veritabanı uygulama geliştirme teknikleri kapsar.

6CENOAE021 - System Analysis and Design

Genel sistem teorisi, bilgi sistemleri, fizibilite, iş akış diyagramları, veri akış diyagramları, karar tabloları, karar ağaçları.

6EENOAE027 - Machine and Deep Learning Applications in Engineering

6CENOAE308 - Web Programming

Web 2.0, XHTML, CSS, JavaScript, XML ve RSS, Flash, Flex, Silverlight, Dreamweaver, Web sunucuları ve veritabanları, PHP, Ruby, ASP.NET ve ASP.NET Ajax, Java Server Faces, Web hizmetleri.

2234
Toplam1741930
7. Dönem
DersTUKAKTS

6CENOAE051 - Technical Elective Course-II-III-IV-V

1201220
6CENOAE004 - Visual Based Programming

Nesne yönelimli programlamaya piriş, görsel dilin elemanları, değişkenler ve tipler, denetimler, döngüler, alt programlar, bileşen teknolojisi ve yararları, veriyle çalışabilen bileşenler, mühendislik uygulamalarında kullanılan bileşenler, yeni bileşenler oluşturma, veri tabanı uygulamaları, veri tabanı bileşenleri.

6CENOAE005 - Software Requirement Analysis

Yazılım yaşam döngüsü içerisinde gereksinim mühendisliği. Gereksinim çıkartımı ve modellemesi: sorunlar ve teknikler. Gereksinimlerin dökümanlaştırılması ve yönetimi. Standartlar ve CASE araçları. Bilişsel ve sosyo-organizasyonel konular.

6CENOAE006 - Software Quality Assurance and Testing

Yazılım kalite ve güvence giriş. Yazılım kalite ölçütleri. Yazılım kalite güvencesi. Konfigürasyon yönetimi. Yazılım doğrulama ve onaylama. Değerlendirme, teftiş ve denetimler. Yazılım süreç iyileştirme modelleri. Yazılım test stratejileri ve test teknikleri. Arıza raporlama ve kaldırma. Yazılım güvenilirlik ölçütleri ve yazılım kalite ölçütleri. Kalite güvencesi modeli. Risk yönetimi. Veri toplama ve bakım.

6CENOAE007 - Introduction to VLSI Design

Öğrenciler öncelikle temel yapı taşlarından (veri yolları, toplayıcılar, çarpıcılar, bellek) geniş ölçekli mantık devrelerini, FPGA tasarım akışı temelli yöntemleri ve donanım tanımlama dillerini öğrenirler, bunlara ek olarak kaynak paylaşımı, tasarım doğrulama ve simülasyon öğrenirler.

6CENOAE014 - Robot Technologies

Robotiğe giriş ve tarihsel gelişim, otomasyon sistemlerinde robotlar, robotlarda eksenler, koordinat sistemleri ve robot çeşitleri, robot çeşitleri, robot hareket ettirme sistemleri, robotlarda uç elemanları, robot dinamiği, robot kinematiği, kinematik analiz, yörünge planlaması, robot simülasyon yazılımları, uygulama örnekleri.

6CENOAE016 - Special Project in Computer Engineering

Problem Tanımı, Literatür Taraması, Model Geliştirme

6CENOAE018 - Natural Language Processing

DDI'ya sentaks, anlamsal ve pragmatik olarak giriş, N-gram Dil Modelleri, Etiketleme, Anlamsal Analiz, Bilgi Çıkarımı ve Makine Çevirisi'nde bazı özel konular.

6CENOAS009 - Applied Informatics

Biyolojik algoritmalar ve bilgisayar algoritmaları, yinelemeli algoritmalar, iteratif ve yinelemeli algoritmalar, kapsamlı aramalar, greedy (açgözlü) yaklaşımı, dinamik programlama algoritmaları, böl ve yönet algoritmaları, graf algoritmaları, kümeleme ve ağaçlar, hidden Markov modelleri, optimizasyona giriş

6EENOAE008 - Digital Signal Processing and Lab.

Analog işaretlerin örneklenmesi, sayısal filtre tasarımı, sayısal filtre yapıları, FFT ve sayısal filtrelerin yazılım gerçekleştirmesi, sonlu kelime uzunluğu etkileri, örnekleme frekansının değiştirilmesi, çeşitli uygulamalar.

6EENOAE026 - Deep Learning and Classification Techniques

6CENOAE099 - Work Placement

Bilgisayar Mühendisliği alanında yerinde uygulama.

08410
Toplam1281630
8. Dönem
DersTUKAKTS

6EENCDC001 - Engineering Economics

Maliyet-Hacim-Kar Analizi / Aktivite Kaynak Kullanım Modeli ve İlgili Maliyetlendirme : Taktiksel Karar Verme / Sermaye Yatırım Kararları / Stok Yönetimi : Ekonomik Sipariş Adedi, JIT, Kısıtlar Teorisi / Fiyatlama ve Gelir Analizi / Karlılık Analizi.

2022

6CENOAE498 - Graduation Project

Her öğrenci okuduğu mühendislik bölümüne ait konularda bitirme çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.

14310

6BUSOAS306 - Human Resources Management

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

2023

6CENOAE052 - Technical Elective Course-V-VI-VII

90915
6CENOAE001 - Data Mining

Veri madenciliğine giriş, veri madenciği tanımları, veri madenciliğinin geri planı, veri madenciliği teknikleri, operasyonları ve algoritmaları, veri madenciliği uygulamaları, veri madenciliği problemleri, metin madenciliği, web madenciliği, örnek uygulamalar.

6CENOAE007 - Introduction to VLSI Design

Öğrenciler öncelikle temel yapı taşlarından (veri yolları, toplayıcılar, çarpıcılar, bellek) geniş ölçekli mantık devrelerini, FPGA tasarım akışı temelli yöntemleri ve donanım tanımlama dillerini öğrenirler, bunlara ek olarak kaynak paylaşımı, tasarım doğrulama ve simülasyon öğrenirler.

6CENOAE008 - Artificial Intelligence

Yapay Zeka, zeki davranışta hesaplamalı çalışmaya yöneliktir. Yapay zeka alanlarının hepsindeki ortak esas, “düşünebilen” etmenler/makinalar oluşturmaktır. Bu ders, etmenlerin/bilgisayarların akıllı davranmasına olanak tanıyan yöntemlere (problem çözme, bilgiyi temsil etme, muhakeme, öğrenme, algılama ve yorumlama) ilişkin geniş bir teknik giriş içermektedir.

6CENOAE009 - Real Time Systems

Gerçek zamanlı sistemler. Gerçek zamanlı işletim sistemi kavramları: süreç anahtarlama, senkronizasyon, veri iletişimi. Gerçek zamanlı yazılım geliştirme yöntemleri ve araçları

6CENOAE010 - Computational System Programming

İleri düzey C programlama teknikleri. İşletim sistemi komponentlerinin tasarlanması ve kodlanması. Donanım kontrolünde kullanılacak yazılımların geliştirilmesi. Bu tür yazılımların gereksinimleri ve geliştirilme teknikleri.

6CENOAE011 - Computer Network and Security

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği

6CENOAE012 - Neural Network

Dersin içeriğinde temel sinir ağları mimarileri ve öğrenme algoritmaları; Perceptron’lar ve LMS algoritması; Backpropagation öğrenimi; Özyineli ağlar; Radyaltabanlı fonksiyonlar; Örüntü sınıflandırma; Destek vektör makineleri; Kohonen’nin kendi kendini örgütleyen haritaları; Hopfield ağları bulunmaktadır.

6CENOAE019 - Advanced Object Oriented Programming

Gelişmiş nesne tabanlı programlama, öğrencileri daha gelişmiş sistemleri programlamaya hazırlamak için C#, C++ ve Java uygulamalarındaki ileri düzey konuları sunar. Öğrencilerden birden çok program kodlamaları, programları birbirine bağlamalarırı ve onları veri tabanlarına bağlayabilmeleri istenecektir. Daha büyük ölçekli sistemler bu programlama dilleri içinde geliştirilecektir.

6CENOAE020 - Machine Learning

Bu öğrenen makinalar alanına giriş niteliğindeki ders; güdümlü öğrenme, Bayesçi ağlar, boyut azaltma, öbekleme, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler, karar ağaçları, doğrusal ayırma, çok katmanlı algılayıcılar, saklı durumlu Markov modelleri ve pekiştirmeli öğrenme gibi bu alandaki temel yöntemlerle ilgili bir genel bakış sunacaktır.

6CENOAE021 - System Analysis and Design

Genel sistem teorisi, bilgi sistemleri, fizibilite, iş akış diyagramları, veri akış diyagramları, karar tabloları, karar ağaçları.

6CENOAS013 - Agile Software Development

Yazılım yaşam döngüsü içerisinde gereksinim mühendisliği. Gereksinim çıkartımı ve modellemesi: sorunlar ve teknikler. Gereksinimlerin dökümanlaştırılması ve yönetimi. Standartlar ve CASE araçları. Bilişsel ve sosyo-organizasyonel konular.

6EENOAE021 - Image Processing and Lab.

Görüntü transformasyonu, görüntü iyileştirme yöntemleri, bölütleme, görüntü sıkıştırma, Video işlemenin temelleri.

6EENOAE024 - Microcontroller Applications

Arduino'nun Kökeni, Arduino Ailesi, Arduino'nun Donanımı, Modüller & Algılayıcılar ve Eyleyiciler, Arduino Shield Türleri, C Dili Temelleri, Arduino Programlama Dili, Arduino Kütüphaneleri, Sayısal & Analog Giriş ve Çıkış Foksiyonları, Seri Haberleşme

6EENOAE027 - Machine and Deep Learning Applications in Engineering

6EENOAS310 - Communications Theory-II

Analog ve sayısal haberleşme sistemlerinin gürültü analizleri ve alıcı devrelerin gürültüye karşı performanslarının ölçülmesi.

Toplam1441630
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi