Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe)

Ders İçerikleri

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe)
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6BMHMAU001 - Ayrık Matematik

Bilgisayar mühendisliğindeki ve bilgisayar bilimlerindeki matematiksel tekniklere giriş,matematiksel mantık, indüksiyon, küme teorisi, bağıntılar, fonksiyonlar, cebirsel yapılar, graflar, ağaçlar ve eşleme.

2022

6MMFTBA007 - Fizik-I

Vektörler ve fiziksel nicelikler, 1,2 ve 3 boyutta kinematik, Newton mekaniği ve uygulamaları, iş güc enerji ve uygulamarı, momentum ve uygulamaları, dönen cisim dinamiği ve uygulamaları, denge durumu ve esneklik.

3245

6ING103 - İngilizce-I

İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri.

4044

6MMFTBA005 - Matematik-I

Fonsiyonlar ve özellikleri, limit kuralları, sonsuz limitler, süreklilik, türev tanımı ve kuralları, L'Hospital Kuralı, türev uygulamaları, Fonksiyon grafikleri ve çizimleri, belirsiz integral.

3245

6MMFTBA003 - Mühendislik Oryantasyonu

Bu ders temel mühendislik kavramını, mühendislikte problem çözme tekniklerini, mühendislikte iletişim becerilerini, mühendislikte disiplinler arası etkileşimi, uluslar arası birim sistemlerini ve mühendislik temel alan konularını içermektedir.

3036

6BMHTBA001 - Programlamaya Giriş-I

Algoritma kavramı, akış diyagramları, programlama ve programlama dili, yapısal programlama kavramı, dizi kavramı, dizilerde arama ve sıralama algoritmaları, çok boyutlu diziler matrisler), dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar, format kavramı ve girdi-çıktı formatlama, altprogram kavramı, özyineleme kavramı ve özyinelemeli altprogram örnekleri.

2236

6UYDTDL101 - Türk Dili-I

Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.

2022
Toplam1962230
2. Dönem
DersTUKAKTS

6MMFTBA008 - Fizik-II

Elektrik yükleri ve elektrik alanlar, Gauss yasası, elektrik potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve emk, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanların kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, alternatif akımlar ve elektromanyetik dalgalar.

3245

6ING104 - İngilizce-II

İngilizce gramer, konuşma, yazma, dinleme ve okuma yetenkelerinin geliştirilmesi.

4044

6MMHTBA201 - Lineer Cebir

Matris cebri, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler, iç çarpım uzayları, ve diklik, determinantlar, dikleştirme, öz vektör öz değer problemleri.

3035

6MMFTBA006 - Matematik-II

Riemann İntegrali, belirli integralin uygulamaları, alan, yay uzunluğu, dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları, kutupsal koordinatlar, kompleks sayılar, diziler, sonsuz seriler, pozitif terimli seriler, kuvvet serileri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, Taylor ve Maclaurin serileri.

3245

6BMHMAU102 - Olasılık

Örnek uzaylar ve olaylar, olasılık aksiyomları, bağımlı ve bağımsız olasılık, rastgele değişkenler, Binom, normal ve Poisson dağılımları.

3034

6BMHMAU002 - Programlamaya Giriş-II

Nesneye dayalı programlamaya giriş, C++ programlama temelleri, döngüler ve koşullar, yapılar, fonksiyonlar, nesneler ve sınıflar, diziler ve karakter latarları, operatörlerin aşırı yüklenmesi, kalıtım, işaretçiler, akışlar ve dosyalar.

2235

6UYDTDL102 - Türk Dili-II

Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

2022
Toplam2062330
3. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkelerini ele alır.

2022

6BMHTBA201 - Diferansiyel Denklemler

Birinci mertebe diferansiyel denklemler: Değişkenlerine ayırma, tam diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli Diferansiyel Denklemi, Riccati Diferansiyel Denklemi, özel integral çarpanı ve değişken değiştirme, başlangıç değer ve sınır değer problemleri, birbirine dik eğri aileleri, değişim oranı problemleri, Lineer diferansiyel denklemler: Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, belirsiz katsayılar metodu, parametrelerin değişimi, mertebe düşürme, Lineer diferansiyel denklemlerin seri çözümleri: Kuvvet serileri, analitik nokta civarında, tekil nokta civarında, Frobenius Metodu, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace Dönüşümleri: Tanımı ve özellikleri, ters dönüşüm ve harmanlama.

2235

6EEMTBA203 - Elektronik Elemanlar ve Devreler

Metallerde ve yarı iletkenlerde iletim, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, bipolar tranzistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendirici olarak kullanılması ve eşdeğer devreleri, jonksiyonlu alan etkili tranzistörler, MOS transitörler.

3035

6UYDMSE001 - Mesleki Sorumluluk ve Etik

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

2022

6BMHMAU203 - Nesne Tabanlı Programlama

Sarmalama, sınıflar ve nesneler, sınıf üyeleri: Data üyeleri ve üye fonksiyonlar, sınıf üye görülgenliği (private, public, protected), sınıf hiyerarşisi, tek ve çoklu kalıtım, sınıflar arası ilişkiler, sınıf değişkenleri ve durum değişkenleri, sınıf metotları ve durum metotları.

2235

6EEMMAU206 - Sayısal Tasarıma Giriş ve Lab.

Boole cebri, kombinezonsal devre tasarımı, eşzamanlı (senkron) ardışıl devrelerin çözümleme ve tasarımları.

3246

6BMHMAU201 - Veri Yapıları

Veri kavramı ve veri tipleri, listeler, bağlı listeler, kuyruk, yığıt, ikili ağaç ve uygulama alanları, sıkıştırma algoritmaları, sıralama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları, arama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları ve hash tabloları.

2235
Toplam1682030
4. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye.

2022

6BMHMAU202 - Bilgisayar Organizasyonu

Latch ve Flip Floplar, Ardışıl Devrelerin Analizi, Ardışıl Devrelerin Tasarım Adımları, MMLogic Simülatör Programının Tanıtılması, Kaydediciler,Kaydediciler Üzerinde Yapılan İşlemler, Bilgisayar Sistemlerinin Hiyerarşik Yapısı, Yol Kavramı,Bellek,Komutseti Mimarisi, Komut saykılı ve Kontrol Devresinin Zamanlama Düzeneği,Adresleme Yöntemleri,Mikroişlem adımları,Stack Tasarımı,Aritmetik ve Mantık Ünitesinin Tasarımı.

3036

6UYDCKI001 - Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü,meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.

2023

6UYDEDY001 - Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.

2023

6EEMMAU202 - İşaretler ve Sistemler

Sürekli-zaman, ayrık-zaman işaretler ve sistemler, sistemlerin temel özelliklerinin incelenmesi, doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, Periyodik işaretlerin Fourier serisi gösterilimleri, sürekli-zaman, ayrık-zaman Fourier dönüşümü, Örnekleme teoremi, Laplace dönüşümü ve z- dönüşümü.

2235

6BMHMAU204 - Nümerik Analiz

Taylor Polinomları: Taylor polinomları, Taylor polinomlarında hata, polinom hesabı. Hata ve Bilgisayar Aritmatiği: floating point sayılar, hatanın tanımı ve kaynakları, hatanın ilerlemesi, toplamada hata, döngülerde hata, iç çarpımlarda hata. Kök Bulma: Bisection metodu ile kök bulma ve hata analizi, Newton metodu ile kök bulma ve hata analizi, Secan metodu ile kök bulma ve hata analizi, sabit nokta iterasyonu, düzgün davranmayan kök bulma problemleri, köklerin kararlılığı. Interpolasyon ve yaklaşımlar: polinom interpolasyonu, polinom interpolasyonunda hata, spline fonksiyonlar kullanılarak interpolasyon, Chebyshev polinomları, minimax yaklalşımı, least squares metodu. Nümerik İntegrasyon ve Nümerik Türevleme: dikdörtgen metodu ve Simpson kuralı ile integrasyon, hata formülleri, Gaussian nümerik integrasyon, nümerik türev metodları.

3035

6BMHMAU208 - Yazılım Mühendisliği

Giriş, bilgisayar destekli sistem mühendisliği, proje yönetimi, gereksinimler mühendisliği, yazılım prototipleme, yazılım tasarımı, mimari tasarım, kullanıcı arayüz tasarımı, yazılım güvenirliği, doğrulama, hata sınaması, yazılım yeniden kullanımı, yazılım bakımı, konfigürasyon yönetimi, dönem projesi.

3036
Toplam1721830
5. Dönem
DersTUKAKTS

6UYGYGD001 - Genel İletişim Becerisi

Modern kitle iletişiminin ve iletişim çalışmalarının gelişimi, kitle iletişim kuram ve araştırmaları, temel kuramlar I: Lasswell formülü, matematiksel model, temel kuramlar II: ABX modeli, uyum ve uyumsuzluk kuramı, etki-tepki modelleri I: iki aşamalı akış modeli, Comstock’un psikolojik modeli, etki-tepki modelleri II: haberin normal yayılma eğrisi, J eğrisi modeli, kitle iletişimin kültür ve topluma etkileri I, göstergebilim, izleyiciyi merkez alan modeller: kullanımlar ve doyumlar modeli, Hall’un kodlama/çözümleme modeli, söylem modeli, eleştirel yaklaşımlar I: Frankfurt okulu ve kültür endüstrisi kuramı, eleştirel yaklaşımlar II: ekonomi politik yaklaşım, eleştirel yaklaşımlar III: kültürel çalışmalar, enformasyon toplumu kuramları.

2023

6BMHMAU307 - İşletim Sistemleri

Bilgisayar mimarisi, proses yönetimi, prosesler arası senkronizasyon, prosesler arası iletişim, semaforlar ve monitörler, kilitlenmeler, CPU planlama algoritmaları, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemleri, giriş/çıkış sistemleri ve disk planlaması.

3035

6UYDKGS001 - Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

Bu ders kalite yönetiminin felsefesini, ilkelerini ve kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamada kullanılan araçları; kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları; çeşitli sektördelerdeki Kalite Güvence Sistemi (ISO standartları) ve Kalite Sistem Dökümantasyonları hakkında uygulamaya yönelik süreçleri içermektedir.

2023

6EEMMAU309 - Mikroişlemciler ve Lab.

Mikroişlemci sistemlerine giriş, sayısal gösterim ve sayı sistemleri, lojik elemanlar ve donanım aygıtları, bellek ve belleğin genişletilmesi, merkezi işlem birimi (MİB) yapısı ve çalışması, giriş/çıkış ve doğrudan bellek erişimi, PIC16F877A ve yapısı, adresleme modları ve komutlar, altprogramlar, kesme ve yığın yapısı, veri transferi, assembly ve sözde komutlar.

3246

6UYDSPR001 - Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

Stratejik yönetim, stratejik planlama, planlama süreci, risk yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.

2023

6BMHMAU301 - Veri Haberleşmesi ve Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağlarının sınıflandırılması, LAN teknolojileri (Ethernet), TCP/IP protokol ailesi, alt ağ kavramı, yönlendirme ve yönlendirici, WAN teknolojileri.

3035

6BMHMAU303 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

Kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı hedefleyen temel veri tabanı, kavramsal tasarımda ER modeli, mantıksal tasarımda İlişkisel model ve SQL, fiziksel tasarımda indeksleme, somutlaştırılmış görüntüler, VT yönetimi ve güvenlik.

2235
Toplam1741930
6. Dönem
DersTUKAKTS

6BMHMAU302 - Bilgisayar Grafikleri

Bilgisayar grafiğine giriş, noktanın gösterilimi, noktaların dönüşümü, doğruların dönüşümü, 2B dönüşümler, döndürme, aynalama, ölçekleme, birleşik dönüşümler, öteleme ve homojen koordinatlar, doğru çizim algoritmaları, çokgen doldurma, 3B dönüşümler, 3B ölçekleme, bozulma, döndürme, aynalama, öteleme, çoklu dönüşümler, uzayda herhangi eksen etrafında döndürmeler, herhangi bir düzleme göre aynalama, perspektif geometri, projeksiyonlar, Opengl’e giriş, uzayda çizimler: noktalar, çizgiler ve çokgenler, Opengl dönüşümleri ve kırpma.

3035

6BMHMAU304 - Formal Diller ve Otomata

Dillerle ilgili temel matematik, regüler ifadeler ve kümeler, deterministik ve nondeterministik otomatlar, dilbilgisi ve diller, regüler diller, bağlamdan bağımsız diller, gramerlerin iyileştirilmesi ve normal formlar, yığıtlı otamatlar, turing makineleri, ayrıştırma işlemleri, dillerin sınıflandırılması, LL(k) diller ve LR(k) diller, shift-reduce ve recursive-descent ayrıştırma yöntemleri.

3035

6UYDYGD001 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel iş hukuku alanında iş hukukunun konusu, doğuşu, dünyada ve Türkiye'de gelişimi, temel ilkeleri, iş hukukunun temel kavramlarının yanı sıra iş sözleşmesi tanımı, çeşitleri ve taraflara yüklediği borçları, sona ermesi, çalışma süreleri, ara dinlenmesi, ücretli tatiller, yıllık izin ücreti. Toplu iş hukuku alanında sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kavramları ile toplu iş uyuşmazlıkları çözüm konularına yönelik yasal düzenlemeler. Sosyal güvenlik hukuku kapsamında sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, Türkiye’deki zorunlu sosyal güvenlik kurumları ve kapsamları, sigorta kollarının tanımı, kapsamı ve sigortalıya ve yakınlarına sağlanan yardımlar.

3033

6BMHMAU306 - Sistem Programlama

İleri düzey C programlama teknikleri, işletim sistemi komponentlerinin tasarlanması ve kodlanması, donanım kontrolünde kullanılacak yazılımların geliştirilmesi, yazılım gereksinimleri ve geliştirme teknikleri.

2235

6UYDSSU001 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

Bu ders sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgiler, bireylerin, grupların ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

2023

6BMHMAU050 - Teknik Seçmeli-I

3035
6BMHMAS001 - Veri Madenciliği

Veri madenciliğine giriş, veri madenciği tanımları, veri madenciliğinin geri planı, veri madenciliği teknikleri, operasyonları ve algoritmaları, veri madenciliği uygulamaları, veri madenciliği problemleri, metin madenciliği, web madenciliği, örnek uygulamalar.

6BMHMAS002 - Kablosuz Haberleşme

Mobil iletişimde kullanılan çeşitli modülasyon teknikleri, üretim yöntemleri, kodlama ve çoklu erişim teknikleri, çeşitli kablosuz ağ sistemleri ve standartları.

6BMHMAS003 - Ağ Programlama

Linux süreçleri ve ortamı, ilkel haberleşme, borular(pipes), süreç mesaj kuyrukları, semaforlar, paylaşılmış bellek, uzak yordam çağrısı, ağ katmanı programlama (soketler, TCP/UDP programlama), uygulama programlama örnekleri (ICMP, SNMP, SMTP, HTTP).

6BMHMAS012 - Semantik Web Teknolojileri

Semantik Web'e kısa bir girişten sonra URI ve RDF ile ilgili öğelerin belirlenmesiyle Semantik Web teknolojileri sunulacaktır. Ders aynı zamanda Semantik (Meta) veri kavramını ve bu kavramın Web ortamında nasıl temsil edildiğini de içermektedir.

6BMHMAS015 - İleri Veritabanı Sistemleri

Ders ileri veritabanı sistemlerini, yönetimlerini ve kurumsal rollerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bilgi sistemlerinin kalbi, veritabanı yönetim sistemleri, işlem veritabanı sistemleri, veri ambarları, e-ticaret veritabanları ve karmaşık verileri depolayan veritabanlarıdır. Bu ders, bu tür sistemlerin gerektirdiği teknolojilere, veri modellerine ve politikalara yoğunlaşmaktadır.

6BMHMAU308 - Web Programlama

Web 2.0, XHTML, CSS, JavaScript, XML ve RSS, Flash, Flex, Silverlight, Dreamweaver, Web sunucuları ve veritabanları, PHP, Ruby, ASP.NET ve ASP.NET Ajax, Java Server Faces, Web hizmetleri.

2234
Toplam1842030
7. Dönem
DersTUKAKTS

6BMHISY001 - İşyerinde Uygulama

Bilgisayar Mühendisliği alanında yerinde uygulama.

08410

6BMHMAU051 - Teknik Seçmeli-II-III-IV-V

1201220
6BIOYGS007 - Derin Öğrenme ve Sınıflandırma Teknikleri

6BMHMAS004 - Görsel Tabanlı Programlama

Nesne yönelimli programlamaya piriş, görsel dilin elemanları, değişkenler ve tipler, denetimler, döngüler, alt programlar, bileşen teknolojisi ve yararları, veriyle çalışabilen bileşenler, mühendislik uygulamalarında kullanılan bileşenler, yeni bileşenler oluşturma, veri tabanı uygulamaları, veri tabanı bileşenleri.

6BMHMAS005 - Yazılım Gereksinim Analizi

Yazılım yaşam döngüsü içerisinde gereksinim mühendisliği. Gereksinim çıkartımı ve modellemesi: sorunlar ve teknikler. Gereksinimlerin dökümanlaştırılması ve yönetimi. Standartlar ve CASE araçları. Bilişsel ve sosyo-organizasyonel konular.

6BMHMAS006 - Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi

Yazılım kalite ve güvence giriş. Yazılım kalite ölçütleri. Yazılım kalite güvencesi. Konfigürasyon yönetimi. Yazılım doğrulama ve onaylama. Değerlendirme, teftiş ve denetimler. Yazılım süreç iyileştirme modelleri. Yazılım test stratejileri ve test teknikleri. Arıza raporlama ve kaldırma. Yazılım güvenilirlik ölçütleri ve yazılım kalite ölçütleri. Kalite güvencesi modeli. Risk yönetimi. Veri toplama ve bakım.

6BMHMAS007 - Yapay Zeka

Yapay Zeka, zeki davranışta hesaplamalı çalışmaya yöneliktir. Yapay zeka alanlarının hepsindeki ortak esas, “düşünebilen” etmenler/makinalar oluşturmaktır. Bu ders, etmenlerin/bilgisayarların akıllı davranmasına olanak tanıyan yöntemlere (problem çözme, bilgiyi temsil etme, muhakeme, öğrenme, algılama ve yorumlama) ilişkin geniş bir teknik giriş içermektedir.

6BMHMAS013 - Robot Teknolojileri

Robotiğin temel kavramları ile robot kinematiği, dinamiği ve kontrolü hakkında temel bilgiler vermek ve uygulamalar yapmak

6BMHMAS014 - Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Proje

Proje yönetme ve takibi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olma.

6BMHMAS016 - Doğal Dil İşleme

DDI'ya sentaks, anlamsal ve pragmatik olarak giriş, N-gram Dil Modelleri, Etiketleme, Anlamsal Analiz, Bilgi Çıkarımı ve Makine Çevirisi'nde bazı özel konular.

6BMHMAS021 - Arel Profesyonel-I

6EEMMAS011 - VLSI Tasarımına Giriş

Öğrenciler öncelikle temel yapı taşlarından (veri yolları, toplayıcılar, çarpıcılar, bellek) geniş ölçekli mantık devrelerini, FPGA tasarım akışı temelli yöntemleri ve donanım tanımlama dillerini öğrenirler.

6EEMMAS027 - Raylı Sistemler

Raylı sistemler teknolojisi alanı altında yer alan makine, elektrik-elektronik, işletme, inşaat ve mekatronik dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Raylı Sistem Hatları için Cer gücü besleme Bilgisi, Raylı Sistem Hatları için ihtiyaçlar ve teknik özellikler, Cer iletim hat sistemleri ve katener hat tasarımları, Seyir hatlarının ve karşı açıklık teçhizatlarının tasarımları, Cer gücü besleme sistemleri, Katener hat sistemlerinin planlaması, Karşı açıklık yapılandırılmaları, direkler ve kurulumları, Özel uygulamalar için iletim hattı tasarımları, Katener hatlarının ve pantografların etkileşimi, Cer gücü besleme şebekelerinde akımlar ve gerilimler, Akım taşıma kapasitesi ve koruma

6EEMMAS036 - Akıllı Şebekelere Giriş

Toplam1281630
8. Dönem
DersTUKAKTS

6BMHMAU498 - Bitirme Projesi

Her öğrenci okuduğu mühendislik bölümüne ait konularda bitirme çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.

14310

6MMFYGD002 - İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

2023

6MMFYGD001 - Mühendislik Ekonomisi

Maliyet-Hacim-Kar Analizi / Aktivite Kaynak Kullanım Modeli ve İlgili Maliyetlendirme : Taktiksel Karar Verme / Sermaye Yatırım Kararları / Stok Yönetimi : Ekonomik Sipariş Adedi, JIT, Kısıtlar Teorisi / Fiyatlama ve Gelir Analizi / Karlılık Analizi.

2022

6BMHMAU052 - Teknik Seçmeli-VI-VII-VIII

90915
6BMHMAS002 - Kablosuz Haberleşme

Mobil iletişimde kullanılan çeşitli modülasyon teknikleri, üretim yöntemleri, kodlama ve çoklu erişim teknikleri, çeşitli kablosuz ağ sistemleri ve standartları.

6BMHMAS007 - Yapay Zeka

Yapay Zeka, zeki davranışta hesaplamalı çalışmaya yöneliktir. Yapay zeka alanlarının hepsindeki ortak esas, “düşünebilen” etmenler/makinalar oluşturmaktır. Bu ders, etmenlerin/bilgisayarların akıllı davranmasına olanak tanıyan yöntemlere (problem çözme, bilgiyi temsil etme, muhakeme, öğrenme, algılama ve yorumlama) ilişkin geniş bir teknik giriş içermektedir.

6BMHMAS008 - Gerçek Zamanlı Sistemler

Gerçek zamanlı sistemler. Gerçek zamanlı işletim sistemi kavramları: süreç anahtarlama, senkronizasyon, veri iletişimi. Gerçek zamanlı yazılım geliştirme yöntemleri ve araçları

6BMHMAS009 - Mühendisler İçin Bilgisayar Programlama

İleri düzey C programlama teknikleri. İşletim sistemi komponentlerinin tasarlanması ve kodlanması. Donanım kontrolünde kullanılacak yazılımların geliştirilmesi. Bu tür yazılımların gereksinimleri ve geliştirilme teknikleri.

6BMHMAS010 - Bilgisayar Ağlarında Güvenlik

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği.

6BMHMAS011 - Nöral Ağlar

Dersin içeriğinde temel sinir ağları mimarileri ve öğrenme algoritmaları; Perceptron’lar ve LMS algoritması; Backpropagation öğrenimi; Özyineli ağlar; Radyaltabanlı fonksiyonlar; Örüntü sınıflandırma; Destek vektör makineleri; Kohonen’nin kendi kendini örgütleyen haritaları; Hopfield ağları bulunmaktadır.

6BMHMAS017 - İleri Nesne Tabanlı Programlama

Öğrencilere nesneye dayalı program tasarımının temel kavramları iyi bir anlayış vermek için; soyutlama, modülerlik ve yeniden temel ilkeleri onları tanıtmak ve temel olarak nesne şekiller nesne- yönelik tasarım ve modelleme tekniği. Java dili içinde nesne tabanlı programlama becerilerini geliştirmek için öğrencilere öğretmek ve etkinleştirmek için, öğrencilerin küçük uygulama sorunları nesne tabanlı Java programı çözümler geliştirmek sağlamaktır.Öğrencilerin iyi bir anlayış kazandırmak, ve, soyut veri tipleri kullanma yeteneği için, ortak soyut veri tipleri ve ilişkili operasyonlar ile özellikleri hakkında öğrencilere. Farklı uygulama seçenekleri pratik etkilerini gösteren;; soyut veri türleri için çeşitli tasarım ve uygulama çözümleri öğretmek ve gerçek uygulama sorunları için Java programlarının geliştirilmesi onların pratik kullanımını öğrenmek

6BMHMAS018 - Makine Öğrenmesi

Bu öğrenen makinalar alanına giriş niteliğindeki ders; güdümlü öğrenme, Bayesçi ağlar, boyut azaltma, öbekleme, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler, karar ağaçları, doğrusal ayırma, çok katmanlı algılayıcılar, saklı durumlu Markov modelleri ve pekiştirmeli öğrenme gibi bu alandaki temel yöntemlerle ilgili bir genel bakış sunacaktır.

6BMHMAS019 - Yazılımda Çevik Yaklaşımlar

Yazılım yaşam döngüsü içerisinde gereksinim mühendisliği. Gereksinim çıkartımı ve modellemesi: sorunlar ve teknikler. Gereksinimlerin dökümanlaştırılması ve yönetimi. Standartlar ve CASE araçları. Bilişsel ve sosyo-organizasyonel konular.

6BMHMAS020 - Sistem Analizi ve Tasarımı

Genel sistem teorisi, bilgi sistemleri, fizibilite, iş akış diyagramları, veri akış diyagramları, karar tabloları, karar ağaçları.

6BMHMAS022 - Arel Profesyonel-Motivacraft

6BMHMAS023 - Arel Profesyonel-Aktek

6EEMMAS027 - Raylı Sistemler

Raylı sistemler teknolojisi alanı altında yer alan makine, elektrik-elektronik, işletme, inşaat ve mekatronik dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Raylı Sistem Hatları için Cer gücü besleme Bilgisi, Raylı Sistem Hatları için ihtiyaçlar ve teknik özellikler, Cer iletim hat sistemleri ve katener hat tasarımları, Seyir hatlarının ve karşı açıklık teçhizatlarının tasarımları, Cer gücü besleme sistemleri, Katener hat sistemlerinin planlaması, Karşı açıklık yapılandırılmaları, direkler ve kurulumları, Özel uygulamalar için iletim hattı tasarımları, Katener hatlarının ve pantografların etkileşimi, Cer gücü besleme şebekelerinde akımlar ve gerilimler, Akım taşıma kapasitesi ve koruma

Toplam1441630
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi