Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Ders İçerikleri

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6BIOTBA006 - Biyomedikal Mühendisliğine Giriş

Temel mühendislik kavramı, Mühendislikte program çözme teknikleri, Mühendislikte iletişim becerileri, Uluslararası birim sistemleri, Bölüm temel alan kavramları.

3034

6MMFTBA007 - Fizik-I

Vektörler ve fiziksel nicelikler, 1,2 ve 3 boyutta kinematik, Newton mekaniği ve uygulamaları, iş güc enerji ve uygulamarı, momentum ve uygulamaları, dönen cisim dinamiği ve uygulamaları, denge durumu ve esneklik.

3245

6ING103 - İngilizce-I

İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri.

4044

6BIOTBA001 - Kimyaya Giriş

Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramları. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar ve moleküller arası kuvvetler. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Asitler ve Bazlar. Organik kimyada fonksiyonel grupların özellikleri ve reaksiyonları.

2024

6MMFTBA005 - Matematik-I

Fonsiyonlar ve özellikleri, limit kuralları, sonsuz limitler, süreklilik, türev tanımı ve kuralları, L'Hospital Kuralı, türev uygulamaları, Fonksiyon grafikleri ve çizimleri, belirsiz integral.

3245

6BMHTBA001 - Programlamaya Giriş-I

Algoritma kavramı, akış diyagramları, programlama ve programlama dili, yapısal programlama kavramı, dizi kavramı, dizilerde arama ve sıralama algoritmaları, çok boyutlu diziler matrisler), dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar, format kavramı ve girdi-çıktı formatlama, altprogram kavramı, özyineleme kavramı ve özyinelemeli altprogram örnekleri.

2236

6UYDTDL101 - Türk Dili-I

Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.

2022
Toplam1962230
2. Dönem
DersTUKAKTS

6BIOTBA008 - Devre Teorisinin Temelleri

Temel kavramlar, kanunlar, DC devre analiz metodları, Devre teoremleri, 1. ve 2. devreler, ac kararlı durum analizi

2235

6MMFTBA008 - Fizik-II

Elektrik yükleri ve elektrik alanlar, Gauss yasası, elektrik potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve emk, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanların kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, alternatif akımlar ve elektromanyetik dalgalar.

3245

6BIOTBA002 - Genel Biyoloji

Karbon ve yaşam, hücre yapısı, işlevi ve metabolizması, organeller, genetik, DNA replikasyonu, mutasyon, proteinler, nukleik asitler, mikroorganizmalar, hücre görüntüleme teknikleri, virus, biyoteknoloji uygulamaları.

3033

6ING104 - İngilizce-II

İngilizce gramer, konuşma, yazma, dinleme ve okuma yetenkelerinin geliştirilmesi.

4044

6BIOMAU001 - Klinik Mühendisliğe Giriş

Klinik Mühendisliğinin Tanımı ve temel ilkeleri, Tıbbi Gaz Sistemleri, Sterilizasyon, Sağlık Kurumlarında Güvenlik Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Elektrik Güvenliği, Sağlık Kurumlarında Radyasyon Güvenliği, Sağlık Kurumlarında Biyolojik Güvenlik, Sağlık Kurumlarında Tıbbi Atık Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Sağlık Kurumlarında Performans İyileştirilmesi ve Tıbbi Cihaz Standartları, Ameliyathane ve Yoğun Bakım Ünitesi Altyapı Sistemleri, Teknik Şartname Hazırlanması.

2022

6BIOTBA007 - Lineer Cebir ve Uygulamaları

Matris cebri, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler, iç çarpım uzayları, ve diklik, determinantlar, dikleştirme, öz vektör öz değer problemleri.

2234

6MMFTBA006 - Matematik-II

Riemann İntegrali, belirli integralin uygulamaları, alan, yay uzunluğu, dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları, kutupsal koordinatlar, kompleks sayılar, diziler, sonsuz seriler, pozitif terimli seriler, kuvvet serileri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, Taylor ve Maclaurin serileri.

3245

6UYDTDL102 - Türk Dili-II

Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

2022
Toplam2182530
3. Dönem
DersTUKAKTS

6BIOTBA005 - Anatomi ve Fizyoloji

Kimyasal, hücresel ve doku düzeyinde organizasyon, cilt sistemi, Lokomotor sistem ( eklemler, kemikler, ligamentler), Sinir sistemi (Beyin ve sinirler, kas, duyu organları), Kardiyovasküler Sistem, Lenfatik Sistem, Bağışıklık Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Metabolizma ve Beslenme, Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi, Endokrin Sistem, Üreme Sistemi, Ürogenital Sistem, Boşaltım Sistemi.

3244

6UYDATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkelerini ele alır.

2022

6BIOTBA004 - Biyofizik

Biyofiziğe Giriş, Moleküler Biyofiziğin Temel Kavramları, Biyoenerjetik, Hücrede Biyofiziksel Olaylar, Aksiyon Potansiyeli ve Sinaptik İletim, Biyolojik Kontrolün Temel İlkeleri, Biyoelektrik Potansiyeller, Dolaşım dinamiği, Solunum dinamiği, Biyolojik Reseptörler ve Psikofizik, Biyolojik Sistemlerde Enformasyon, Radyasyon Biyofiziği, Iyonize etmeyen Radyasyon ve SAR oranları.

2024

6UYDCKI001 - Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü,meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.

2023

6BIOMAU101 - Devre Analizi

AC güç analizi, üç fazlı devreler, magnetik kuplajlı devreler, Frekans cevabı, Laplace dönüşümü ile devre analizi, fourier dönüşümleri, iki kapılı devreler

2236

6EEMYGD001 - Elektrik Devreleri Lab.

Temel kavramlar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, düğüm gerilimleri, çevre akımları), Birinci dereceden devreler, Seri ve Parelel RLC devreleri.

0424

6UYDMSE001 - Mesleki Sorumluluk ve Etik

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

2022

6MMFTBA010 - Mühendislik Matematiği

Diferansiyel Denklemlerin Tanımı ve Sınıflandırılması; Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler; İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Birinci/İkinci Mertebe Diferansiyel Denklemlerin Mühendislik Problemlerine Uygulamaları, Laplace Dönüşümü, Vektör Analizi

2235
Toplam15102030
4. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye.

2022

6EEMTBA011 - Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi

'Statik Magnetik Alanlar, Magnetik Devreler, Zamanla Değişen Alanlar, Maxwell Denklemi, Boşlukta Dalga Yayılımı, Polarizasyon, Düzlem Dalganın Yansıması ve İletimi, Dalga Kılavuzları'

2234

6EEMMAU204 - Elektronik-I

Diyot, Tranzistör ve FET Elemanları. Elektronik devrelerin çalışma esasları ve analizi. Elektronik devrelerin performans kriterleri.

2236

6UYDEDY001 - Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.

2023

6EEMMAU202 - İşaretler ve Sistemler

Sürekli-zaman, ayrık-zaman işaretler ve sistemler, sistemlerin temel özelliklerinin incelenmesi, doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, Periyodik işaretlerin Fourier serisi gösterilimleri, sürekli-zaman, ayrık-zaman Fourier dönüşümü, Örnekleme teoremi, Laplace dönüşümü ve z- dönüşümü.

2235

6BMHMAU102 - Olasılık

Örnek uzaylar ve olaylar, olasılık aksiyomları, bağımlı ve bağımsız olasılık, rastgele değişkenler, Binom, normal ve Poisson dağılımları.

3034

6BIOMAU102 - Sayısal Tasarım

3246
Toplam1682030
5. Dönem
DersTUKAKTS

6BIOMAU007 - Biyoistatistik

Tanımlayıcı İstatistik, Olasılık, Kesikli Olasılık Dağılımları, Sürekli Olasılık Dağılımları, Tahmin ve Örnekleme, Hipotez Testleri, Korelasyon ve Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Parametrik Olmayan Testler, Zaman Serileri Analizi, Kovaryans Analizi, Lojistik Regresyon, Epidemiyolojik çalışmalarda tasarım ve analiz teknikleri, SPSS kullanımı ve uygulamaları.

3034

6BIOMAU005 - Biyomedikal Enstrümantasyon-I

Biyomedikal Mühendisliğinde Ölçüm Kavramı, Ölçüm hataları, Sinyal Ölçümünde Gürültü, Genel Statik Karakteristikler, Genel Dinamik Karakteristikler, Transdüserler, Kuvvetlendiriciler, Biyomekanikte kuvvet, ivme, tork ölçümleri, Doğrudan Basınç Ölçümleri ve Kateterler, Dolaylı Basınç Ölçümleri, Akış Ölçüm prensipleri, Vücut Isısı ve Sıcaklığı Ölçüm Prensipleri, Biyoelektrik ve Biyomanyetik Ölçümler, Biyomedikal Mühendisliğinde Optik Yöntemler, Biyomedikal Mühendisliğinde Akustik Yöntemler, Tıpta Spektrofotometrik Yöntemler, Girişimsel olmayan Ultrasonik Yöntemler ve Piezoelekrik Sistemler, Girişimsel olmayan foton radyasyonu uygulamaları, Nükleer Tıpta kullanılan detektörler ve Radyoaktivite ölçümü.

2234

6BIOMAU012 - Biyomedikal Görüntü İşleme

Tıbbi görüntüleme modalitelerinin sınıflandırılması, Kalite kontrol ve tıbbi görüntülemede görüntü kalitesinin iyileştirilmesi, Görüntü oluşturma ve görüntü işlemenin matematiksel temelleri, iki boyutlu yeniden görüntü yapılandırılması, Üç boyutlu izdüşümlerden yeniden görüntü oluşturulması ve ilgili diğer teknikler, Sanal gerçeklik teknolojilerinin tıbbi uygulamaları.

3246

6EEMMAU305 - Elektronik-II

Tipik tranzistör kutuplama devreleri, Çok katlı kuvvetlendiricilerin kutuplanışı, Ortak emiterli, ortak bazlı ve emiter çıkışlı kuvvetlendiriciler, Darlington çifti, Sürüklemeli kutuplama devresi, FET´li ve MOS´lu kuvvetlendiriciler, Çok katlı kuvvetlendiriciler, İşlemsel kuvvetlendiricilerin lineer ve lineer olmayan uygulamaları, Besleme devreleri, Güç kuvvetlendiricileri.

2235

6UYDKGS001 - Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

Bu ders kalite yönetiminin felsefesini, ilkelerini ve kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamada kullanılan araçları; kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları; çeşitli sektördelerdeki Kalite Güvence Sistemi (ISO standartları) ve Kalite Sistem Dökümantasyonları hakkında uygulamaya yönelik süreçleri içermektedir.

2023

6UYDSPR001 - Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

Stratejik yönetim, stratejik planlama, planlama süreci, risk yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.

2023

6BIOMAS050 - Teknik Seçmeli-I

3035
6BIOMAS001 - İleri Biyomalzemeler

Bu kurs ilk kısmında canlı olmayan biyomalzemelerin, biyomalzeme olarak kullanılması için öncelikle gerektirdiği ön şartları tanıtmaktadır. Sonraki kısımda polimerler, seramikler ve metaller gibi malzemelerin kendine has özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde her malzeme ailesinin spesifik özellikleri ile özel bir dikkatle anlatılacaktır.

6BIOMAS002 - Biyomekanik

Hücresel biyomekanik, Mühendislik mekaniğinin insan kas-iskelet sistemine uygulanması, dokuların mekanik özellikleri, lokomotor sisteminin yapısal özellikleri ve mekanik analizi, mekanik sistemlerin dinamik özellikleri, hemodinamik, dolaşım biyomekaniği, solunum biyomekaniği, ortopedik biyomekanik ve ortopedik malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi, Tıbbi malzemelerde gerilme ve birim deformasyonlar, Yürüme Analizi, Spor ve Egzersiz Biyomekaniği, Diş Hekimliğinde Biyomekanik, Kohlear ve Vestibüler Sistem Mekaniği, Biyomekaniğin çeşitli endüstri kollarındaki uygulamaları.

6BIOMAS003 - Biyonanoteknolojiler

Bu kursun hedefi nano-teknoloji esaslarının biomedikal ve biyoloji araştırma konularına girişi sağlamaktır. Bizim şu anda sahip olduğumuz nano-teknoloji biyolojik ve tıbbi etkileri vardır. Mikro-işlemli cihazlar nano-seviyede gelişmeleri biyolojik türleri algılanmasında yeni bir çığır açmışlardır. Yeni cihaz tasarımlarının ve tekniklerinin kullanımında benzersiz hassasiyet ve seçiciliğe sebep olmuştur. Bu ders nano-teknolojinin biyolojik moleküllerin duyulmasında ve bulunmasında, birbirleriyle ve sistem ile reaksiyona girmelerini araştırmak için tasarlanmıştır. Bu kurs değişik alanlardan gelmiş olan öğrencileri ilgi ve ihtiyaçlarına göre verilir. Temel biyolojik moleküller ve saptanmalarının önemi bahis edilmiştir. Bu kurs değişik alanlardan gelmiş olan öğrencileri ilgi ve ihtiyaçlarına göre verilir. Temel biyolojik moleküller ve saptanmalarının önemi bahis edilmiştir. Ayrıca biyokimya ile ilgili aşağıdan yukarı özellikle MEMS üretimini de içeren tespit ve fark eden mikro-işlemli malzemeler, cihazlar ve sistemler üzerinde yoğunlaşılacaktır. BioMEMS tekniklerinin son durumuna ve değişik konuları özellikle işleyen biyo-nanoteknoloji konularını da içerecektir.

6BIOMAS004 - Ergonomik

İşçi-makine ortam sistemleri, tasarım ve geliştirme; tüketici ürünlerine, sistemlere, cihazlara ve çalışma ortamına uygulamak. İnsan performansını, anatomik, fizyolojik ve pisikolojik kapasitesini ve limitlerini sistemlere göre tasarımını yapmak. Gösterge ve kontrollerin tasarımında antropometrik dataları kullanmak. Çevresel streslerin çalışma ortamına, güvenliğe ve sağlığa etkileri.

6BIOMAS005 - İmalat Metodları ve Sistemleri

Bu dersin içeriğinde çeşitli imalat sektörleri ile ilgili konular vardır. Genel metal tipleri, üretim metotları, seramikler (geleneksel, ileri seramikler) ve bunların imalat metotları, plastikler, kaynak, kaplama teknolojileri, petrokimya endüstrilerini tanıtmakta. En son gelişmiş olan elektronik sektörü tanıtılmakta. En yeni konu olan nano ile temel gelişmeler anlatılmaktadır.

6BIOMAS006 - Spor Hekimliği Teknolojileri

Egzersiz fizyolojisi, insanın fiziksel performansının değerlendirilmesinde ve antremanda biyomekaniğin temel ilkeleri, spor yaralanmalarının biyomekaniği ve yaralanmaların önlenmesi, kinesiyolojinin ilkeleri, fizik tedavide biyomekanik ilkeler, spor hekimliği araştırmalarında deney tasarımı ve veri toplanması, spor hekimliğinde sensör teknolojileri, antrenman malzeme ve cihazlarının tasarımda biyomekanik, doping teknolojileri ve yasal konular.

6BIOMAS007 - Doku Mühendisliği

Bu kurs biyomalzemeler, hücre/doku malzemelerle reaksiyonları, doku gelişimi ve büyümesi, doku mühendisliğine yönelik rejenerasyon ve fonksiyonun yenilenmesini gibi içeriği muhteva etmektedir.

6BIOMAS008 - Fizyopatolojiye Giriş

Fizypatolojinin tanımı, Hücresel Düzeydeki Fizyopatolojik Değişimler, Genetik Değişimler, Enfeksiyon Hastalıklardaki Fizyopatolojik Değişiklikler, Neoplazi Oluşumunda Rol Oynayan Fizyopatolojik Mekanizmalar, Bağışıklık Sistemindeki Değisimler, Hemopoetik Sistemdeki Değişimler, Kardiyovasküler Sistemdeki Değişimler, Respiratuvar Sistmedeki Değişimler, Üriner Sistemdeki Değişimler, Gastrointestinal Sistemdeki Değişimler, Endokrin Sistmedeki Değişimler, Reprodüktif Sistemdeki Değişimler, Sinir Sistemindeki Değişiklikler, İskelet ve Cilt Sistemindeki Değişimler.

6BIOYGS005 - Biyoakışkanlar Mekaniği

Toplam1762030
6. Dönem
DersTUKAKTS

6BIOMAU008 - Biyomalzemeler

Dersin içeriği, biyomedikal mühendisliği alanındaki birçok farklı disiplinle doğrudan etkileşim içindedir. Bu disiplinler arası ders, kimya, malzeme ve biyolojik yapılar arasındaki etkileşimleri vurgulayarak tıp ve biyoteknoloji ile ilgili olan biyomalzeme araştırmalarına bir giriş sağlar. Biyomalzemelerin fonsyonları ile ilgili temel konular (metal, seramik, polimer vb) biyouyumlulukları, kararlılıkları, arayüzeyleri ve sistemdeki davranışlarına dayalı olarak incelenmektedir.

3245

6BIOMAU006 - Biyomedikal Enstrümantasyon-II

Biyopotansiyel ve Uyarılmış Potansiyellerin Ölçümü, Odyoloji sistemleri, Kan basıncı ve akımı Ölçüm Sistemleri, Solunum Sistemi Ölçüm Sistemleri, Solunum Sistemi Tedavi Sistemleri, Yoğun Bakım Sistemleri, Tıbbi Laboratuar Ölçüm Sistemleri, Elektrocerrahi jeneratörleri, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Tıpta Fiber-optik ve Laser Teknolojileri, Tıp Teknolojilerinde Elektrik Güvenliği, Tıbbi Ekipmanların Elektromanyetik Etkileşimleri,

2235

6BIOMAU014 - Biyomedikal Sinyal İşleme

2235

6EEMYGD003 - Elektronik Devreleri Lab.

Diyotlar, Tipik tranzistör kutuplama devreleri, Çok katlı kuvvetlendiricilerin kutuplanışı, Ortak emiterli, ortak bazlı ve emiter çıkışlı kuvvetlendiriciler, Darlington çifti, Sürüklemeli kutuplama devresi, FET´li ve MOS´lu kuvvetlendiriciler, Çok katlı kuvvetlendiriciler, İşlemsel kuvvetlendiricilerin lineer ve lineer olmayan uygulamaları, Besleme devreleri, Güç kuvvetlendiricileri.

0425

6UYDSSU001 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

Bu ders sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgiler, bireylerin, grupların ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

2023

6BIOMAS053 - Teknik Seçmeli-II

3035
6BIOMAS001 - İleri Biyomalzemeler

Bu kurs ilk kısmında canlı olmayan biyomalzemelerin, biyomalzeme olarak kullanılması için öncelikle gerektirdiği ön şartları tanıtmaktadır. Sonraki kısımda polimerler, seramikler ve metaller gibi malzemelerin kendine has özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde her malzeme ailesinin spesifik özellikleri ile özel bir dikkatle anlatılacaktır.

6BIOMAS002 - Biyomekanik

Hücresel biyomekanik, Mühendislik mekaniğinin insan kas-iskelet sistemine uygulanması, dokuların mekanik özellikleri, lokomotor sisteminin yapısal özellikleri ve mekanik analizi, mekanik sistemlerin dinamik özellikleri, hemodinamik, dolaşım biyomekaniği, solunum biyomekaniği, ortopedik biyomekanik ve ortopedik malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi, Tıbbi malzemelerde gerilme ve birim deformasyonlar, Yürüme Analizi, Spor ve Egzersiz Biyomekaniği, Diş Hekimliğinde Biyomekanik, Kohlear ve Vestibüler Sistem Mekaniği, Biyomekaniğin çeşitli endüstri kollarındaki uygulamaları.

6BIOMAS003 - Biyonanoteknolojiler

Bu kursun hedefi nano-teknoloji esaslarının biomedikal ve biyoloji araştırma konularına girişi sağlamaktır. Bizim şu anda sahip olduğumuz nano-teknoloji biyolojik ve tıbbi etkileri vardır. Mikro-işlemli cihazlar nano-seviyede gelişmeleri biyolojik türleri algılanmasında yeni bir çığır açmışlardır. Yeni cihaz tasarımlarının ve tekniklerinin kullanımında benzersiz hassasiyet ve seçiciliğe sebep olmuştur. Bu ders nano-teknolojinin biyolojik moleküllerin duyulmasında ve bulunmasında, birbirleriyle ve sistem ile reaksiyona girmelerini araştırmak için tasarlanmıştır. Bu kurs değişik alanlardan gelmiş olan öğrencileri ilgi ve ihtiyaçlarına göre verilir. Temel biyolojik moleküller ve saptanmalarının önemi bahis edilmiştir. Bu kurs değişik alanlardan gelmiş olan öğrencileri ilgi ve ihtiyaçlarına göre verilir. Temel biyolojik moleküller ve saptanmalarının önemi bahis edilmiştir. Ayrıca biyokimya ile ilgili aşağıdan yukarı özellikle MEMS üretimini de içeren tespit ve fark eden mikro-işlemli malzemeler, cihazlar ve sistemler üzerinde yoğunlaşılacaktır. BioMEMS tekniklerinin son durumuna ve değişik konuları özellikle işleyen biyo-nanoteknoloji konularını da içerecektir.

6BIOMAS004 - Ergonomik

İşçi-makine ortam sistemleri, tasarım ve geliştirme; tüketici ürünlerine, sistemlere, cihazlara ve çalışma ortamına uygulamak. İnsan performansını, anatomik, fizyolojik ve pisikolojik kapasitesini ve limitlerini sistemlere göre tasarımını yapmak. Gösterge ve kontrollerin tasarımında antropometrik dataları kullanmak. Çevresel streslerin çalışma ortamına, güvenliğe ve sağlığa etkileri.

6BIOMAS005 - İmalat Metodları ve Sistemleri

Bu dersin içeriğinde çeşitli imalat sektörleri ile ilgili konular vardır. Genel metal tipleri, üretim metotları, seramikler (geleneksel, ileri seramikler) ve bunların imalat metotları, plastikler, kaynak, kaplama teknolojileri, petrokimya endüstrilerini tanıtmakta. En son gelişmiş olan elektronik sektörü tanıtılmakta. En yeni konu olan nano ile temel gelişmeler anlatılmaktadır.

6BIOMAS006 - Spor Hekimliği Teknolojileri

Egzersiz fizyolojisi, insanın fiziksel performansının değerlendirilmesinde ve antremanda biyomekaniğin temel ilkeleri, spor yaralanmalarının biyomekaniği ve yaralanmaların önlenmesi, kinesiyolojinin ilkeleri, fizik tedavide biyomekanik ilkeler, spor hekimliği araştırmalarında deney tasarımı ve veri toplanması, spor hekimliğinde sensör teknolojileri, antrenman malzeme ve cihazlarının tasarımda biyomekanik, doping teknolojileri ve yasal konular.

6BIOMAS007 - Doku Mühendisliği

Bu kurs biyomalzemeler, hücre/doku malzemelerle reaksiyonları, doku gelişimi ve büyümesi, doku mühendisliğine yönelik rejenerasyon ve fonksiyonun yenilenmesini gibi içeriği muhteva etmektedir.

6BIOYGS003 - Manyetik Rezonans Görüntülemenin Prensipleri

MR prensiplerine giriş, Manyetizasyon kavramı, presesyon, Larmor frekansı, Relaksasyon, Gradyanlar ve sinyal oluşturma, k-uzayı, Puls sekansları, Görüntü oluşturma ve imge gösterimi, artefaktlar, ileri MR teknikleri:DTG, fMRG

6BIOYGS004 - Polimer Teknolojisi

Bu kursun hedefi Polimerler Kimyasında Temel Kavramlar, Polimerlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Kondenzasyon Polimerizasyonu, Katılma Polimerizasyonu Termoset ve Termoplastik Polimerler, Polimerlerin Mekanik ve Deformasyon Özellikleri, Polimerlerin Isıl Özellikleri, Polimer lifler ve polimer filmler Polimer kompozitler ve polimer kaplamalar, Biyopolimerler, Akıllı polimerler ve jeller Biyopolimer sistemler, fiziko-kimyasal ve biyolojik özellikleri, biyopolimerlerin tıpta uygulamaları konularına giriş sağlamaktır.

6BIOYGS008 - Lazer Doku Etkileşimleri

6BIOYGS009 - Mühendislikte Makine ve Derin Öğrenme Uygulamaları

6EEMMAU309 - Mikroişlemciler ve Lab.

Mikroişlemci sistemlerine giriş, sayısal gösterim ve sayı sistemleri, lojik elemanlar ve donanım aygıtları, bellek ve belleğin genişletilmesi, merkezi işlem birimi (MİB) yapısı ve çalışması, giriş/çıkış ve doğrudan bellek erişimi, PIC16F877A ve yapısı, adresleme modları ve komutlar, altprogramlar, kesme ve yığın yapısı, veri transferi, assembly ve sözde komutlar.

6BIOYGS001 - Tıbbi Bilişim

Sağlık kurumlarında tıbbi kayıt tutulması, elektronik tıbbi kayıtlar, klinik bilgi sistemleri (hastane, poliklinik, hemşirelik, laboratuar, eczacılık, radyoloji, bilgi yönetim sistemleri), karar-destek sistemleri, klinik araştırma ve tedavi sistemleri, sağlık kurumlarında teknoloji kavramı.

2022
Toplam14101930
7. Dönem
DersTUKAKTS

6BIOMAU010 - Bitirme Projesi Tasarımı

Problem Tanımı, Literatür Taraması, Model Geliştirme, Gelişim Raporu Sunuşu, Uygulama, Sonuçların Analizi ve Raporlama, Final Sunuşu.

0425

6BIOMAS009 - Biyosensörler

Biyosensor tanımı ve kemoreseptör analogları, Biyolojik Algılama Elemanlarının Sınıflandırılması, Trasdüserlerin fonksiyon ve yapıları, Biyokimyasal temeller, Biyosensorlerin modellenmesi, Biyosensörlerin Sınıflandırılması, Biyolojik Algılama Elemanlarının immobilizasyonu, Biyosensörlerin İmalatı, Metabolizma Sensörleri, Affinite Biyosensörleri, Biyosensörlerin Uygulamaları, Biyoçipler ve BioMEMS, Nanobiyosensörler .

3035

6BIOISY001 - İşyerinde Uygulama

Biyomedikal mühendisliği alanında yerinde uygulama.

08410

6BIOMAS051 - Teknik Seçmeli-III-IV

60610
6BIOMAS010 - Tanı ve Tedavi Amaçlı Cihazlar

Klinik Laboratuar Sistemleri, Moleküler Absorpsiyon Spektroskopi, Atomik Emisyon ve Absorpsiyon Spektroskopi, Moleküler Emisyon Spektroskopi, Elektrokimya, Elektroforez ve Dansitometri, Kromatografi, Ozmometri, Nefelometri ve Türbidimetri, Gas Kromatografi, Kütle Spektrometri, Biyosensörler, Otoanalizör sistemleri, Klinik Laboratuarlarda Otomasyon, Oftalmoskoplar ve Otoskoplar, Endoskoplar ve CCD Kameralar, Steteskoplar, Tıbbi görüntüleme sistemleri: X-ışını ve Röntgen sistemleri, Ultrasonografi, Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi, Gama kameralar, SPECT, Pozitron Emisyon Tomografi (PET), Anjiyografi, Mamografi, Mekanik Ventilatörler, Anestezi Cihazları, Litotripsi, Hemodiyaliz sistemleri, Kalp Pilleri, Elektrik Stimülatörler, Defibrilatörler, Mekanik Kardiyovasküler Ortotik ve Prostetik Cihazlar, İlaç Salınım Sistemleri, Cerrahi Ekipmanlar, Elektrocerrahi sistemleri, Fizik Tedavi Cihazları, Diyatermi, Radyoterapi sistemleri.

6BIOMAS011 - Nöromühendislik

Merkezi sinir sisteminin elektriksel stimülasyonu, ambulasyon için transkutanöz FES: Parastep sistemi, kortikal kontrol sinyalleri için kullanılan elektrotlar, parapleji için FES, nöral prostetik cihazlar, görme protezleri, nöromodulasyonla epileptic nöbetlere müdahale edilmesi, derin beyin bölgelerinin transkranyal manyetik stimülasyonu.

6BIOMAS012 - Rehabilitasyon Mühendisliği

Rehabilitasyon kavramı, Duysal rehabilitasyonda mühendislik kavramları, Motor rehabilitasyonda mühendislik kavramları, Konuşma rehabilitasyonunda mühendislik kavramları, ortotik ve prostetik cihazlar, tekerlekli sandalye teknolojileri, Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyona (FES) dayanan nöral protezler, dışarıdan kontrol edilen transfemoral protezler, görme sistemi rehabilitasyon teknolojileri, işitme rehabilitasyonu.

6BIOMAS013 - Biyofotonik

Tıpta optik ve Laser uygulamalarının ilkeleri, ışığın biyotıptaki uygulamaları, eşevresiz (inkoherant) ışık kaynakları, temel laser teorisi, fiber-optik, ışığın biyolojik dokularla etkileşimi: laser Doppler akımmetre, kolorimetre, alev fotometresi, spektrofotometre, optik akım sitometresi, mor ötesi ve görünür ışık soğurulma spektrofotometresi, kızıl ötesi spektrofotometre, optik eşevreli (koherant) tomografi, terapötik laser’lerin tıpta kullanımının fiziksel ilkeleri, biyolojik dokuların optik özellikleri ve ölçüm teknikleri, fotokimyasal, termal, fotoablatif etkileşim mekanizmaları ve fotodinamik terapi, biyostimülasyon, koagülasyon, buharlaştırma, ablasyon, foto-parçalama, plazma oluşumu ve şok dalgası oluşturulmasındaki uygulamaları; laser’lerin klinik uygulamaları, Laser cerrahisi: Beyin cerrahisinde CO2 laser’leri, gastrointestinal kanamaların kontrolü için endoskopik yüksek güçlü Nd:YAG laserlerinin kullanımı; laser’lerin oftalmik kullanımları, Laser güvenliği.

6BIOMAS015 - Fizyolojik Kontrol Sistemleri ve Modelleme

Fizyolojik Kontrol Sistemleri, Matematik Modelleme, Fizyolojik Sistemlerin Statik Analizi, Lineer Kontrol Sistemlerinin Zaman Domeninde Analizi, Lineer Kontrol Sistemlerinin Frekans Domeninde Analizi, Stabilite Analizi, Fizyolojik Kontrol Sistemlerinin İdentifikasyonu, Fizyolojik Kontrol Sistemlerinde Optimizasyon, Fizyolojik Kontrol Sistemlerinin Nonlineer Analizi, Fizyolojik Kontrol Sistemlerinde Kompleks Dinamikler. Fizyolojik Süreçlerin ve Fizyolojik Kontrol Sistemlerinin Simülasyonu.

6BIOYGS005 - Biyoakışkanlar Mekaniği

6BIOYGS006 - Biyomedikal Metroloji

Toplam9121530
8. Dönem
DersTUKAKTS

6BIOMAU011 - Bitirme Projesi

Her öğrenci okuduğu mühendislik bölümüne ait konularda bitirme çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.

04210

6TOTTBA204 - İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

2023

6UYDYGD001 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel iş hukuku alanında iş hukukunun konusu, doğuşu, dünyada ve Türkiye'de gelişimi, temel ilkeleri, iş hukukunun temel kavramlarının yanı sıra iş sözleşmesi tanımı, çeşitleri ve taraflara yüklediği borçları, sona ermesi, çalışma süreleri, ara dinlenmesi, ücretli tatiller, yıllık izin ücreti. Toplu iş hukuku alanında sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kavramları ile toplu iş uyuşmazlıkları çözüm konularına yönelik yasal düzenlemeler. Sosyal güvenlik hukuku kapsamında sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, Türkiye’deki zorunlu sosyal güvenlik kurumları ve kapsamları, sigorta kollarının tanımı, kapsamı ve sigortalıya ve yakınlarına sağlanan yardımlar.

3033

6MMFYGD001 - Mühendislik Ekonomisi

Maliyet-Hacim-Kar Analizi / Aktivite Kaynak Kullanım Modeli ve İlgili Maliyetlendirme : Taktiksel Karar Verme / Sermaye Yatırım Kararları / Stok Yönetimi : Ekonomik Sipariş Adedi, JIT, Kısıtlar Teorisi / Fiyatlama ve Gelir Analizi / Karlılık Analizi.

2024

6BIOMAS052 - Teknik Seçmeli-V-VI

60610
6BIOMAS007 - Doku Mühendisliği

Bu kurs biyomalzemeler, hücre/doku malzemelerle reaksiyonları, doku gelişimi ve büyümesi, doku mühendisliğine yönelik rejenerasyon ve fonksiyonun yenilenmesini gibi içeriği muhteva etmektedir.

6BIOMAS015 - Fizyolojik Kontrol Sistemleri ve Modelleme

Fizyolojik Kontrol Sistemleri, Matematik Modelleme, Fizyolojik Sistemlerin Statik Analizi, Lineer Kontrol Sistemlerinin Zaman Domeninde Analizi, Lineer Kontrol Sistemlerinin Frekans Domeninde Analizi, Stabilite Analizi, Fizyolojik Kontrol Sistemlerinin İdentifikasyonu, Fizyolojik Kontrol Sistemlerinde Optimizasyon, Fizyolojik Kontrol Sistemlerinin Nonlineer Analizi, Fizyolojik Kontrol Sistemlerinde Kompleks Dinamikler. Fizyolojik Süreçlerin ve Fizyolojik Kontrol Sistemlerinin Simülasyonu.

6BIOMAS017 - Uyku Tıbbi Teknolojileri

Normal uykunun fizyolojik özellikleri ve evreleri, uyku hastalıklarının sınıflandırılması, polisomnografi yöntemleri, uyku apnesi ve otomatik teşhis ve tedavi teknikleri, CPAP ve BİPAP cihaz uygulamaları.

6BIOYGS003 - Manyetik Rezonans Görüntülemenin Prensipleri

MR prensiplerine giriş, Manyetizasyon kavramı, presesyon, Larmor frekansı, Relaksasyon, Gradyanlar ve sinyal oluşturma, k-uzayı, Puls sekansları, Görüntü oluşturma ve imge gösterimi, artefaktlar, ileri MR teknikleri:DTG, fMRG

6BIOYGS008 - Lazer Doku Etkileşimleri

6BIOYGS009 - Mühendislikte Makine ve Derin Öğrenme Uygulamaları

6BMHMAS001 - Veri Madenciliği

Veri madenciliğine giriş, veri madenciği tanımları, veri madenciliğinin geri planı, veri madenciliği teknikleri, operasyonları ve algoritmaları, veri madenciliği uygulamaları, veri madenciliği problemleri, metin madenciliği, web madenciliği, örnek uygulamalar.

6BMHMAS007 - Yapay Zeka

Yapay Zeka, zeki davranışta hesaplamalı çalışmaya yöneliktir. Yapay zeka alanlarının hepsindeki ortak esas, “düşünebilen” etmenler/makinalar oluşturmaktır. Bu ders, etmenlerin/bilgisayarların akıllı davranmasına olanak tanıyan yöntemlere (problem çözme, bilgiyi temsil etme, muhakeme, öğrenme, algılama ve yorumlama) ilişkin geniş bir teknik giriş içermektedir.

6BMHMAU204 - Nümerik Analiz

Taylor Polinomları: Taylor polinomları, Taylor polinomlarında hata, polinom hesabı. Hata ve Bilgisayar Aritmatiği: floating point sayılar, hatanın tanımı ve kaynakları, hatanın ilerlemesi, toplamada hata, döngülerde hata, iç çarpımlarda hata. Kök Bulma: Bisection metodu ile kök bulma ve hata analizi, Newton metodu ile kök bulma ve hata analizi, Secan metodu ile kök bulma ve hata analizi, sabit nokta iterasyonu, düzgün davranmayan kök bulma problemleri, köklerin kararlılığı. Interpolasyon ve yaklaşımlar: polinom interpolasyonu, polinom interpolasyonunda hata, spline fonksiyonlar kullanılarak interpolasyon, Chebyshev polinomları, minimax yaklalşımı, least squares metodu. Nümerik İntegrasyon ve Nümerik Türevleme: dikdörtgen metodu ve Simpson kuralı ile integrasyon, hata formülleri, Gaussian nümerik integrasyon, nümerik türev metodları.

Toplam1341530
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi