Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Ders İçerikleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6ING105 - Academic English-I

Kelime öğretimi, okuma ve yazma dersleri, dinleme ve konuşma çalışmaları.

4044

6MTCBSA105 - Algorithms and Programming-I

Algoritma kavramı, akış diyagramları, programlama ve programlama dili, yapısal programlama kavramı, dizi kavramı, dizilerde arama ve sıralama algoritmaları, çok boyutlu diziler (matrisler), dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar, format kavramı ve girdi-çıktı formatlama, altprogram kavramı, özyineleme kavramı ve özyinelemeli altprogram örnekleri.

2236

6MTCBSA103 - Calculus-I

Fonsiyonlar ve özellikleri, limit kuralları, sonsuz limitler, süreklilik, türev tanımı ve kuralları, L'Hospital kuralı, türev uygulamaları, fonksiyon grafikleri ve çizimleri, belirsiz integral.

3245

6FEABSA101 - Engineering Orientation

Bu ders temel mühendislik kavramını, mühendislikte problem çözme tekniklerini, mühendislikte iletişim becerilerini, mühendislikte disiplinler arası etkileşimi, uluslar arası birim sistemlerini ve mühendislik temel alan konularını içermektedir.

3036

6EENOAS101 - Material Science for EEN

Malzemelerin sınıflandırılması, atomik yapı, atomlararası bağlar, kristal yapı ve yapı hataları, malzemelerin mekanik,termal, elektriksel ve manyetik özellikleri

2022

6MTCBSA107 - Physics-I

Birimler, vektörler ve fiziksel nicelikler, 1, 2 ve 3 boyutta kinematik, Newton mekaniği ve uygulamaları, iş güç enerji ve uygulamaları, momentum ve uygulamaları, dönen cisim dinamiği ve uygulamaları, denge durumu ve esneklik.

3245

6HDCTRL101 - Turkish Language-I

Dünya dilleri, Türkçe'nin tarihsel dönemleri, Türkçe'nin ses düzeni ve yapısal özellikleri.

2022
Toplam1962230
2. Dönem
DersTUKAKTS

6ING106 - Academic English-II

Kelime öğretimi, okuma ve yazma dersleri, dinleme ve konuşma çalışmaları.

4044

6MTCBSA106 - Algorithms and Programming-II

Nesneye dayalı programlamaya giriş, C++ programlama temelleri, döngüler ve koşullar, yapılar, fonksiyonlar, nesneler ve sınıflar, diziler ve karakter latarları, operatörlerin aşırı yüklenmesi, kalıtım, işaretçiler, akışlar ve dosyalar.

2235

6MTCBSA104 - Calculus-II

Riemann İntegrali, belirli integralin uygulamaları, alan, yay uzunluğu, dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları, kutupsal koordinatlar, kompleks sayılar, diziler, sonsuz seriler, pozitif terimli seriler, kuvvet serileri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, Taylor ve Maclaurin serileri.

3245

6EENOAS107 - Circuit Theory-I

Temel Kavramlar ve Tanımlar, Temel Devre Analizi, Fourier Dönüşümü ve örnekler, Düğüm ve Göz denklemleri, Devre Toremleri, Endüktans-Kapasitans, Sinusoidal Devre Analizi, Fazör Devre Analizi, Ortalama-RMS Değerler, Komplex Güç, RL ve RC Devrelerde Doğal Cevap, Zorlamalı Cevap, Tam Cevap.

2235

6EENBSA101 - Linear Algebra With MATLAB

Matris cebri, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler, iç çarpım uzayları, ve diklik, determinantlar, dikleştirme, öz vektör öz değer problemleri.

2234

6MTCBSA108 - Physics-II

Elektrik yükleri ve elektrik alanlar, Gauss yasası, elektrik potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve emk, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanların kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, alternatif akımlar ve elektromanyetik dalgalar

3245

6HDCTRL102 - Turkish Language-II

Kelime grupları, cümle yapıları, cümle türleri, anlatım bozuklukları.

2022
Toplam18102330
3. Dönem
DersTUKAKTS

6EENOAS207 - Circuit Theory-II

İkinci Dereceden Devreler, Rezonans, Elementer İşaretler, Laplace Dönüşümü, Ters Laplace Dönüşümü, Laplace Dönüşümü ile Devre Analizi, Frekans Cevabı ve Bode Diagramı, Öz-Karşılıklı Endüktans, Transformatörler, Tek ve İki Kapılı Sistemler, Üç Fazlı Sistemler

2236

6EENOAS203 - Electric Circuits Laboratory

Temel kavramlar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, düğüm gerilimleri, çevre akımları), Birinci dereceden devreler, Seri ve Parelel RLC devreleri.

0424

6EENBSA201 - Engineering Mathematics

Zamanla Değişen Alanlar, Maxwell Denkleminin düzlemsel dalga çözümü, Boşlukta Dalga Yayılımı, Polarizasyon, Düzlem Dalganın Yansıması ve İletimi,dalga klavuzları, kavite rezonatörleri.

2235

6MTCOAE304 - Numerical Analysis-I

Taylor Polinomları, Taylor Polinomlarında hata, polinom hesabı, floating point sayılar, hatanın tanımı ve kaynakları, hatanın ilerlemesi, toplamada hata, döngülerde hata, iç çarpımlarda hata, bisection metodu ile kök bulma ve hata analizi, Newton Metodu ile kök bulma ve hata analizi, secant metodu ile kök bulma ve hata analizi, sabit nokta iterasyonu, düzgün davranmayan kök bulma problemleri, köklerin kararlılığı, polinom interpolasyonu, polinom interpolasyonunda hata, spline fonksiyonlar kullanılarak interpolasyon, Chebyshev Polinomları, minimax yaklaşımı, least squares metodu, dikdörtgen metodu ve Simpson Kuralı ile integrasyon, hata formülleri, Gaussian nümerik integrasyon, nümerik türev metodları.

3035

6HDCAHR001 - Principles of Atatürk and History of Reforms-I

Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

2022

6EENOAS209 - Probability and Random Variables

Örnek uzaylar ve olaylar. Olasılık aksiyomları. Bağımlı ve bağımsız olasılık. Rastgele değişkenler. Binom, normal ve Poisson dağılımları.

2236

6FCCPRE005 - Professional Responsibilities and Ethics

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

2022
Toplam13101830
4. Dönem
DersTUKAKTS

6FCCCTE004 - Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması.

2023

6EENOAS202 - Electromagnetic Field Theory

Vektör Analizi, Koordinat Sistemleri ve Dönüşümleri, Elektrik Yükleri ve Elektriksel Alan Kavramı, Elektriksel Akı ve Gauss Yasası, Statik Elektriksel Alanın Uygulamaları, Elektriksel Potansiyel ve Enerji, Akım ve Akım Yoğunluğu, Sınır Şartları, Laplace ve Poisson Denklemleri

3035

6EENOAS211 - Electronics-I

Diyot, Tranzistör ve FET Elemanları. Elektronik devrelerin çalışma esasları ve analizi. Elektronik devrelerin performans kriterleri.

2236

6FCCEPO002 - Environmental Protection, Occupational Health and Safety

Bu ders, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü,meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.

2023

6EENOAS204 - Introduction to Digital Design and Lab.

Boole cebri, kombinezonsal devre tasarımı, eşzamanlı (senkron) ardışıl devrelerin çözümleme ve tasarımları.

3246

6HDCAHR002 - Principles of Atatürk and History of Reforms-II

Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiye.

2022

6EENOAS213 - Signals and Systems

Sürekli-zaman, ayrık-zaman işaretler ve sistemler, sistemlerin temel özelliklerinin incelenmesi, doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, Periyodik işaretlerin Fourier serisi gösterilimleri, sürekli-zaman, ayrık-zaman Fourier dönüşümü, Örnekleme teoremi, Laplace dönüşümü ve z- dönüşümü.

2235
Toplam1661930
5. Dönem
DersTUKAKTS

6EENOAS307 - Communications Theory-I

Sinyal modeli ve sınıflandırma, modülasyon ve türleri, lineer modülasyon, faz ve frekans modülasyonu ile kanal karakteristiği ve çoklama (multiplexing)kavramlarının öğrenilmesi

3035

6EENOAS313 - Electromagnetic Waves Theory

Zamanla Değişen Alanlar, Maxwell Denkleminin düzlemsel dalga çözümü, Boşlukta Dalga Yayılımı, Polarizasyon, Düzlem Dalganın Yansıması ve İletimi,dalga klavuzları, kavite rezonatörleri

3034

6EENOAS303 - Electromechanical Energy Conversion

Manyetik Devreler ve Manyetik Malzemeler, Transformatörler, Elektro mekanik enerji dönüşüm prensipleri, Dönel Makinalara Giriş

3034

6EENOAS311 - Electronics-II

Tipik tranzistör kutuplama devreleri, Çok katlı kuvvetlendiricilerin kutuplanışı, Ortak emiterli, ortak bazlı ve emiter çıkışlı kuvvetlendiriciler, Darlington çifti, Sürüklemeli kutuplama devresi, FET´li ve MOS´lu kuvvetlendiriciler, Çok katlı kuvvetlendiriciler, İşlemsel kuvvetlendiricilerin lineer ve lineer olmayan uygulamaları, Besleme devreleri, Güç kuvvetlendiricileri.

2235

6EENOAS305 - Microprocessors and Lab.

Mikroişlemci sistemlerine giriş, sayısal gösterim ve sayı sistemleri, lojik elemanlar ve donanım aygıtları, bellek ve belleğin genişletilmesi, merkezi işlem birimi (MİB) yapısı ve çalışması, giriş/çıkış ve doğrudan bellek erişimi, PIC16F877A ve yapısı, adresleme modları ve komutlar, altprogramlar, kesme ve yığın yapısı, veri transferi, assembly ve sözde komutlar.

3246

6FCCAQM004 - Quality Assurance and Quality Management Systems

Bu ders kalite yönetiminin felsefesini, ilkelerini ve kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamada kullanılan araçları; kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları; çeşitli sektördelerdeki Kalite Güvence Sistemi (ISO standartları) ve Kalite Sistem Dökümantasyonları hakkında uygulamaya yönelik süreçleri içermektedir.

2023

6FCCSPR001 - Strategic Planning, Project and Risk Management

Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Planlama Süreci, Risk Yönetimi, Proje Tasarımı ve Yönetimi bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.

2023
Toplam1842030
6. Dönem
DersTUKAKTS

6EENOAS009 - Computational Programming for Engineers

MATLAB özelliklerine giriş, Diziler ve Lineer Cebir, Fonksiyonlar, Karar-verme programları oluşturma, İleri çizim teknikleri, İstatistik-Olasılık, Diferansiyel Denklemler, Nümerik Analiz.

2235

6EENOAS306 - Electronics Circuits Lab.

Diyotlar, Tipik tranzistör kutuplama devreleri, Çok katlı kuvvetlendiricilerin kutuplanışı, Ortak emiterli, ortak bazlı ve emiter çıkışlı kuvvetlendiriciler, Darlington çifti, Sürüklemeli kutuplama devresi, FET´li ve MOS´lu kuvvetlendiriciler, Çok katlı kuvvetlendiriciler, İşlemsel kuvvetlendiricilerin lineer ve lineer olmayan uygulamaları, Besleme devreleri, Güç kuvvetlendiricileri.

0425

6EENOAS304 - Feedback Control Systems

Analog ve sayısal kontol sistemleri, kararlılık analiz yöntemleri, kontrol sistemleri için denetçi ve düzenleyici tasarımı

3247

6FCCSRC003 - Social Responsibility and Community Service

Bu ders sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler ile bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

2023

6EENOAE051 - Technical Elective Course-I-II

60610
6CENOAE001 - Data Mining

Veri madenciliğine giriş, veri madenciği tanımları, veri madenciliğinin geri planı, veri madenciliği teknikleri, operasyonları ve algoritmaları, veri madenciliği uygulamaları, veri madenciliği problemleri, metin madenciliği, web madenciliği, örnek uygulamalar.

6EENOAE003 - High Voltage Techiques

Elektrik alanı temel denklemleri, Düzlemsel, küresel ve silindirsel elektrot sistemlerinin delinme bakımından incelenmesi, Çok tabakalı ve çok yalıtkanlı elektrot sistemlerinin incelenmesi. Gaz, sıvı ve katı yalıtkan maddelerde boşalma olayları, aşırı gerilimler ve bunlara karşı önlemler. Yüksek gerilimin üretilmesi ve ölçülmesi.

6EENOAE004 - Fundamentals of Power Systems

Enerji sistemlerinin tanıtılması, temel prensipler ve sistem elemanlarının modelleri, birime indirgenmiş sistemler, bara admitans matrisinin hesaplanması, yük akışı analizi ve çözüm yöntemleri, bara empedans matrisinin hesaplanması, şebekede yapılan fiziksel değişikliklerin bara empedans matrisine yansıtılması, kısa devre analizleri için şebeke modelleri ve kısa devre analizleri, güç sistemlerinin ekonomik işletimi, iletim kayıpları ve B-katsayılarının hesaplanması, üç fazlı enerji sistelerinin modellenmesi ve analizi, enerji sistemlerinde geçici olaylar ve kararlılık analizi.

6EENOAE009 - Electric Machines-I

Lineer DC Makineler. DC Motorlar. Asenkron Motorlar ve Senkron Generatörler. DC/AC Makinelerin Hız-Moment Karakteristikleri. Güç Kayıpları. Eşdeğer Devreler.

6EENOAE015 - Integrated Circuit Design

Entegre Devre Elemanları ve Modelleme, İşleme Sokma ve Çizim, Temel Akım Aynaları ve Tek Katlı Kuvvetlendiriciler, Elektrik Devrelerinin Frekans Yanıtı, Geribeslemeli Kuvvetlendiriciler, Temel Opamp Tasarımı ve Kompanzasyon

6EENOAE016 - Communications Laboratory

Analog ve sayısal haberleşme sistemlerinde alıcı ve verici devrelerin çalışmalarının incelenmesi.

6EENOAE018 - Power Electronics

Giriş, Yarı İletken Devre Elemanları, Doğrultucular, AC Kıyıcılar, DC Kıyıcılar, Eviriciler.

6EENOAE025 - Electrical Drawing

6EENOAE027 - Machine and Deep Learning Applications in Engineering

6EENOAS310 - Communications Theory-II

Analog ve sayısal haberleşme sistemlerinin gürültü analizleri ve alıcı devrelerin gürültüye karşı performanslarının ölçülmesi.

Toplam1381730
7. Dönem
DersTUKAKTS

6EENOAS405 - Graduation Design Project

Problem Tanımı, Literatür Taraması, Model Geliştirme, Gelişim Raporu Sunuşu, Uygulama, Sonuçların Analizi ve Raporlama, Final Sunuşu

0425

6EENOAE052 - Technical Elective Course-III-IV-V

90915
6CENOAE008 - Artificial Intelligence

Yapay Zeka, zeki davranışta hesaplamalı çalışmaya yöneliktir. Yapay zeka alanlarının hepsindeki ortak esas, “düşünebilen” etmenler/makinalar oluşturmaktır. Bu ders, etmenlerin/bilgisayarların akıllı davranmasına olanak tanıyan yöntemlere (problem çözme, bilgiyi temsil etme, muhakeme, öğrenme, algılama ve yorumlama) ilişkin geniş bir teknik giriş içermektedir.

6CENOAS009 - Applied Informatics

Biyolojik algoritmalar ve bilgisayar algoritmaları, yinelemeli algoritmalar, iteratif ve yinelemeli algoritmalar, kapsamlı aramalar, greedy (açgözlü) yaklaşımı, dinamik programlama algoritmaları, böl ve yönet algoritmaları, graf algoritmaları, kümeleme ve ağaçlar, hidden Markov modelleri, optimizasyona giriş

6EENOAE001 - Illimination Techniques

Işık, Işık Kaynakları / İç mekanlarda Aydınlatma Tasarımı / Zayıf Akım ve Kuvvetli Akım tesisatlarının tasarım ve çizimi.

6EENOAE002 - Antennas and Propagation

Anten parametreleri, yayılım paterni, tel antenler, boynuz antenler, yansıtıcı antenler, diziler

6EENOAE008 - Digital Signal Processing and Lab.

Analog işaretlerin örneklenmesi, sayısal filtre tasarımı, sayısal filtre yapıları, FFT ve sayısal filtrelerin yazılım gerçekleştirmesi, sonlu kelime uzunluğu etkileri, örnekleme frekansının değiştirilmesi, çeşitli uygulamalar.

6EENOAE009 - Electric Machines-I

Lineer DC Makineler. DC Motorlar. Asenkron Motorlar ve Senkron Generatörler. DC/AC Makinelerin Hız-Moment Karakteristikleri. Güç Kayıpları. Eşdeğer Devreler.

6EENOAE011 - Power Transmission and Distribution

İletim Hatlarının ve Dağıtım Sistemlerinin Temelleri, İletim Hat Parametreleri, İletim Hatlarının Performansı, İzolatörler, Kablolar, Alt istasyonlar, Topraklama Sistemleri, İletim hatlarının mekanik hesapları

6EENOAE017 - Power Electronics Laboratory

Doğrultucu, evirici, AA ve DA kıyıcıları gibi farklı güç elektroniği devreleri üzerinde standart testlerin gerçeklenmesi.

6EENOAE019 - Power Quality

Şebeke gerilim düzensizlikleri, güç harmonikleri ve düşük güç faktörünün oluşturduğu düzensizlikler; devreler, tanımlar ve çözüm uygulamaları.

6EENOAE026 - Deep Learning and Classification Techniques

6EENOAS011 - Renewable Energy Systems

Güneş hücreleri ve güneş panellerinin elektriksel karakteristikleri, güneş pili eşdeğer devreleri, Fotovoltaik sistemler ve bileşenleri; rüzgar enerjisi güç dönüşüm sistemleri ve bileşenleri. Yenilenebilir enerji sistemlerinin güç dönüşüm ilkeleri ve güç elektroniği devreleri.

6EENOAS012 - Robotics

Robot terminolojisi ve tarihçesi, robotların sınıflandırılması, robotik bileşenleri, algılayıcılar ve aktuatörler, koordinat sistemleri ve dönüşümler, ileri ve geri kinematik, robot dinamiği, hareket planlama

6EENOAS308 - Industrial Electronics and Automation

Giriş, Kontrol Sistemleri ve Geri Besleme Elemanları, Endüstriyel Güç Elektroniği, DC ve AC Motor Hız Kontrolu, PLC'ler.

6EENWPL001 - Work Placement

Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında yerinde uygulama.

08410
Toplam9121530
8. Dönem
DersTUKAKTS

6EENCDC001 - Engineering Economics

Maliyet-Hacim-Kar Analizi / Aktivite Kaynak Kullanım Modeli ve İlgili Maliyetlendirme : Taktiksel Karar Verme / Sermaye Yatırım Kararları / Stok Yönetimi : Ekonomik Sipariş Adedi, JIT, Kısıtlar Teorisi / Fiyatlama ve Gelir Analizi / Karlılık Analizi.

2024

6EENOAS498 - Graduation Project

Her öğrenci okuduğu mühendislik bölümüne ait konularda bitirme çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.

04310

6BUSOAS310 - Human Resources Management

insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgiler, insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonları

3033

6FCCLSS001 - Labour and Social Security Law

İş günenliğinin amacı, iş kazaları ve meslek hastalıkları,yangın ve patlamalar, ilk yardım ve güvenlik önlemleri, risk analizi, iş hukuku ve yönetmelikler.

2023

6EENOAE055 - Technical Elective Course-VI-VII

60610
6CENOAE001 - Data Mining

Veri madenciliğine giriş, veri madenciği tanımları, veri madenciliğinin geri planı, veri madenciliği teknikleri, operasyonları ve algoritmaları, veri madenciliği uygulamaları, veri madenciliği problemleri, metin madenciliği, web madenciliği, örnek uygulamalar.

6CENOAE007 - Introduction to VLSI Design

Öğrenciler öncelikle temel yapı taşlarından (veri yolları, toplayıcılar, çarpıcılar, bellek) geniş ölçekli mantık devrelerini, FPGA tasarım akışı temelli yöntemleri ve donanım tanımlama dillerini öğrenirler, bunlara ek olarak kaynak paylaşımı, tasarım doğrulama ve simülasyon öğrenirler.

6CENOAE011 - Computer Network and Security

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği

6CENOAS009 - Applied Informatics

Biyolojik algoritmalar ve bilgisayar algoritmaları, yinelemeli algoritmalar, iteratif ve yinelemeli algoritmalar, kapsamlı aramalar, greedy (açgözlü) yaklaşımı, dinamik programlama algoritmaları, böl ve yönet algoritmaları, graf algoritmaları, kümeleme ve ağaçlar, hidden Markov modelleri, optimizasyona giriş

6EENOAE003 - High Voltage Techiques

Elektrik alanı temel denklemleri, Düzlemsel, küresel ve silindirsel elektrot sistemlerinin delinme bakımından incelenmesi, Çok tabakalı ve çok yalıtkanlı elektrot sistemlerinin incelenmesi. Gaz, sıvı ve katı yalıtkan maddelerde boşalma olayları, aşırı gerilimler ve bunlara karşı önlemler. Yüksek gerilimin üretilmesi ve ölçülmesi.

6EENOAE005 - Power Plant and Generation Engineering

Elektrik sistemleri, termodinamik ve güç santrali çevrim analizi, fosil yakıt ve kömür, yanma süreçleri, buhar jeneratörleri, gaz türbinleri, Rankine ve Brayton çevrimleri, elektrik enerji üreten santrallerin yapılışı ve düzenlenmesi, elektrik enerjisi maliyet hesabı

6EENOAE007 - Electric Drives

Tahrik sistemlerinin tarihi gelişimi, elektrikle tahrik, elektrik motorları karakteristiklerinin sınıflandırılması, döner sistemin dinamiği ve kararlı çalışma noktalarının belirlenmesi, tahrik sisteminde hızlanma - hız değişimi - durma süresinin belirlenmesi, iş makinaları karakteristikleri, kesikli çalışma - 4 bölgeli çalışma, motor sürücüleri yol verme- hız ayarı ve düzeneklerin seçimi, frenleme, tahrik sisteminin modellenmesi ve simülasyonu, motor seçimi

6EENOAE013 - Power Systems Protection

Koruma Rölelerine Giriş; Röle Çalışma Prensipleri; Akım ve Gerilim transformatörleri; İletim Hatlarında Non-Pilot Aşırı Akım Koruma; İletim Hatlarında Non-Pilot Mesafe Koruma; İletim Hatlarında Pilot Koruma; Dönen Makinelerin-Transformatörlerin-Baraların-Reaktör ve Kapasitötlerin Korunması.

6EENOAE015 - Integrated Circuit Design

Entegre Devre Elemanları ve Modelleme, İşleme Sokma ve Çizim, Temel Akım Aynaları ve Tek Katlı Kuvvetlendiriciler, Elektrik Devrelerinin Frekans Yanıtı, Geribeslemeli Kuvvetlendiriciler, Temel Opamp Tasarımı ve Kompanzasyon

6EENOAE021 - Image Processing and Lab.

Görüntü transformasyonu, görüntü iyileştirme yöntemleri, bölütleme, görüntü sıkıştırma, Video işlemenin temelleri.

6EENOAE024 - Microcontroller Applications

Arduino'nun Kökeni, Arduino Ailesi, Arduino'nun Donanımı, Modüller & Algılayıcılar ve Eyleyiciler, Arduino Shield Türleri, C Dili Temelleri, Arduino Programlama Dili, Arduino Kütüphaneleri, Sayısal & Analog Giriş ve Çıkış Foksiyonları, Seri Haberleşme

6EENOAE025 - Electrical Drawing

6EENOAE027 - Machine and Deep Learning Applications in Engineering

6EENOAS310 - Communications Theory-II

Analog ve sayısal haberleşme sistemlerinin gürültü analizleri ve alıcı devrelerin gürültüye karşı performanslarının ölçülmesi.

Toplam1341630
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi