Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Ders İçerikleri

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6ING105 - Academic English-I

Kelime öğretimi, okuma ve yazma dersleri, dinleme ve konuşma çalışmaları.

4044

6MTCBSA103 - Calculus-I

Fonsiyonlar ve özellikleri, limit kuralları, sonsuz limitler, süreklilik, türev tanımı ve kuralları, L'Hospital kuralı, türev uygulamaları, fonksiyon grafikleri ve çizimleri, belirsiz integral.

3245

6FEABSA101 - Engineering Orientation

Bu ders temel mühendislik kavramını, mühendislikte problem çözme tekniklerini, mühendislikte iletişim becerilerini, mühendislikte disiplinler arası etkileşimi, uluslar arası birim sistemlerini ve mühendislik temel alan konularını içermektedir.

3036

6IENBSA101 - Industrial Chemistry

Madde ve özellikleri. Atomun yapısı. Molekül ve iyonlar. Kimyasal formüller. Reaksiyonlar ve denklemler. Atomun elektron dağılımı. Kimyasal bağlar. Periyodik tablo ve elementler. Gazlar, sıvılar ve katılar. Çözeltiler ve çözünebilirlik. Asit ve bazlar. İyon dengesi. Çözelti tepkimeleri. Oksidasyon ve redüksion.

2026

6MTCBSA107 - Physics-I

Birimler, vektörler ve fiziksel nicelikler, 1, 2 ve 3 boyutta kinematik, Newton mekaniği ve uygulamaları, iş güç enerji ve uygulamaları, momentum ve uygulamaları, dönen cisim dinamiği ve uygulamaları, denge durumu ve esneklik.

3245

6HDCAHR001 - Principles of Atatürk and History of Reforms-I

Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

2022

6HDCTRL101 - Turkish Language-I

Dünya dilleri, Türkçe'nin tarihsel dönemleri, Türkçe'nin ses düzeni ve yapısal özellikleri.

2022
Toplam1942130
2. Dönem
DersTUKAKTS

6ING106 - Academic English-II

Kelime öğretimi, okuma ve yazma dersleri, dinleme ve konuşma çalışmaları.

4044

6MTCBSA105 - Algorithms and Programming-I

Algoritma kavramı, akış diyagramları, programlama ve programlama dili, yapısal programlama kavramı, dizi kavramı, dizilerde arama ve sıralama algoritmaları, çok boyutlu diziler (matrisler), dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar, format kavramı ve girdi-çıktı formatlama, altprogram kavramı, özyineleme kavramı ve özyinelemeli altprogram örnekleri.

2236

6MTCBSA104 - Calculus-II

Riemann İntegrali, belirli integralin uygulamaları, alan, yay uzunluğu, dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları, kutupsal koordinatlar, kompleks sayılar, diziler, sonsuz seriler, pozitif terimli seriler, kuvvet serileri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, Taylor ve Maclaurin serileri.

3245

6IENOAS101 - Computer Aided Engineering Drawing

Geometrik yapılar, ortografik projeksiyon, üç boyutlu modeller ve teknikleri, serbest grafik çizimleri, bölümleme temelleri

1226

6MTCBSA108 - Physics-II

Elektrik yükleri ve elektrik alanlar, Gauss yasası, elektrik potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve emk, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanların kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, alternatif akımlar ve elektromanyetik dalgalar

3245

6HDCAHR002 - Principles of Atatürk and History of Reforms-II

Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası Türkiye.

2022

6HDCTRL102 - Turkish Language-II

Kelime grupları, cümle yapıları, cümle türleri, anlatım bozuklukları.

2022
Toplam1782130
3. Dönem
DersTUKAKTS

6IENOAS203 - Accounting

Muhasebenin Tanımı, Finansal Durumun Ölçülmesi ve İncelenmesi, Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akım Tablosu, T Cetveli, Finansal Oranlar, Maliyet Miktar Analizi, Tam Maliyetleme ve Bütçeleme

3035

6MTCBSA202 - Algorithms and Programming-II

Algoritmalar ve programlama hakkında temel prensiplerin anlaşılması. C dilinin temel yapısının anlaşılması.

2235

6BUSAOS001 - Economics

Dersin içeriğini ekonominin genel olarak ele alınması ve ardından mikro ve makro ekonomik analizin daha detaylı ele alınması ve öğrencilere ekonomik düşünme alışkanlığının verilmesi konuları oluşturur.

3035

6FCCEPO002 - Environmental Protection, Occupational Health and Safety

Bu ders, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü,meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.

2023

6MTCBSA101 - Linear Algebra

Matris cebri, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler, iç çarpım uzayları ve diklik, determinantlar, dikleştirme, öz vektör, öz değer problemleri.

3035

6IENBSA201 - Probability for Engineers

Bu dersin sonucunda her öğrenci rassal deneme sonrası ortaya çıkan sonuçları küme teorisini kullanarak örneklerle açıklar; Olasılığın tanımını ve olasılıkla ilgili kuralları matematiksel olarak açıklar; Kesikli ve Sürekli rasgele değişkenler ve olasılık kitle/yoğunluk fonksiyonunu bilir ve kullanır; Sıkça karşılaşılan kesikli ve sürekli dağılımları kullanır ve bir veri setini analiz ederek istatistiksel çıkarımlarda bulunur.

2234

6FCCAQM004 - Quality Assurance and Quality Management Systems

Bu ders kalite yönetiminin felsefesini, ilkelerini ve kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamada kullanılan araçları; kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları; çeşitli sektördelerdeki Kalite Güvence Sistemi (ISO standartları) ve Kalite Sistem Dökümantasyonları hakkında uygulamaya yönelik süreçleri içermektedir.

2023
Toplam1741930
4. Dönem
DersTUKAKTS

6FEAOAS001 - Computer Programming and IE Software

VBA kullanarak, programlamanın temel özellikleri, değişken, sabit, komut, yordam kavramları, döngü, giriş-çıkış, karar, dosyalama başlıklarındaki komutların öğretilmesi, sözkonusu komutlar ile örnek programların yazılması.

2024

6FCCCTE004 - Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması.

2023

6MTCBSA205 - Differential Equations

Birinci mertebe diferansiyel denklemler: Değişkenlerine ayırma, tam diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli Diferansiyel Denklemi, Riccati Diferansiyel Denklemi, özel integral çarpanı ve değişken değiştirme, başlangıç değer ve sınır değer problemleri, birbirine dik eğri aileleri, değişim oranı problemleri, Lineer diferansiyel denklemler: Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, belirsiz katsayılar metodu, parametrelerin değişimi, mertebe düşürme, Lineer diferansiyel denklemlerin seri çözümleri: Kuvvet serileri, analitik nokta civarında, tekil nokta civarında, Frobenius Metodu, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace Dönüşümleri: Tanımı ve özellikleri, ters dönüşüm ve harmanlama.

2235

6IENOAS205 - Operations Research-I

Yöneylem Araştırması Metodolojisi / Doğrusal Programlama Modelleri / Grafik ve Bilgisayar Çözümleri ve Hassasiyet Analizi / Çözümlerin Yorumlanması / Ulaştırma, Konaklamaları Ulaştırma, Atama ve Diğer Ağ Modelleri / Tamsayı Programlama Modelleri / Çoklu Kriterli Karar Verme / Oyun Teorisi

3246

6IENSEL050 - Social Elective-I

2023
6BUSOAE031 - Public Relations

Derste ele alınan konuların bir kısmı şunları içermektedir: Kurumsal itibar, kurum içi ve dışı iletişim, kişiler arası iletişim, beden dili ve propaganda.

6BUSOAS306 - Human Resources Management

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

6CDEGER001 - German-I

Bu derste öğrenciler kendini temel düzeyde yazılı ve sözlü ifade etme becerileri kazanır.

6CENOAE011 - Computer Network and Security

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği

6EENOAS001 - Electric Circuits Measurements and Laboratory

Temel kavramlar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Bağımlı kaynaklar ve OPAMP´lar, Devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, düğüm gerilimleri, çevre akımları), Birinci dereceden devreler, İkinci dereceden devreler.

6FCCLSS001 - Labour and Social Security Law

İş günenliğinin amacı, iş kazaları ve meslek hastalıkları,yangın ve patlamalar, ilk yardım ve güvenlik önlemleri, risk analizi, iş hukuku ve yönetmelikler.

6FCCSRC003 - Social Responsibility and Community Service

Bu ders sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler ile bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

6IENCDC014 - Game Theory

Bu derste pazarlık, çatışma ve müzakere ile ilgili oyun-teorik analizin temel fikirler ve teknikler işlenmektedir. Temelde, çatışma durumları da bu dersin konuları arasında bulunmaktadır. Oyun teorisi üç ana kavramı kullanarak açıklanmıştır: (1) oyuncu (2) stratejileri, (3) ödeme fonksiyonu. Oyun teorisinde, her katılımcının hedefi, büyük bireysel kazanç elde etmektir. Yani, her oyuncu kendi stratejilerden hangisinin onun için en iyi strateji olduğunu bilmek ve kendi stratejilerini nasıl uygulayacağını bilmek istemektedir. Bu dersin amacı, bu soruların matematiksel altyapısını oluşturarak sorulara cevap vermektedir.

6IENOAS013 - Inventory Systems

Stok yönetimi, ekonomik sipariş ve üretim miktarları, malzeme ihtiyaç planlaması, depo yönetimi, RFID sistemleri

6IENTEL004 - Advanced Statistics Using R

R programlama dili özellikleri, hipotez testi, istatistiksel dağılımlar, veri toplama, veri temizleme, istatistiksel testler ve sonuçların yorumlanması.

6IENTEL005 - Strategic Management&Entrepreneurship

6BUSOAE031 - Public Relations

Derste ele alınan konuların bir kısmı şunları içermektedir: Kurumsal itibar, kurum içi ve dışı iletişim, kişiler arası iletişim, beden dili ve propaganda.

6BUSOAS306 - Human Resources Management

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

6CDEGER001 - German-I

Bu derste öğrenciler kendini temel düzeyde yazılı ve sözlü ifade etme becerileri kazanır.

6CENOAE011 - Computer Network and Security

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği

6EENOAS001 - Electric Circuits Measurements and Laboratory

Temel kavramlar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Bağımlı kaynaklar ve OPAMP´lar, Devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, düğüm gerilimleri, çevre akımları), Birinci dereceden devreler, İkinci dereceden devreler.

6FCCLSS001 - Labour and Social Security Law

İş günenliğinin amacı, iş kazaları ve meslek hastalıkları,yangın ve patlamalar, ilk yardım ve güvenlik önlemleri, risk analizi, iş hukuku ve yönetmelikler.

6FCCSRC003 - Social Responsibility and Community Service

Bu ders sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler ile bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

6IENCDC014 - Game Theory

Bu derste pazarlık, çatışma ve müzakere ile ilgili oyun-teorik analizin temel fikirler ve teknikler işlenmektedir. Temelde, çatışma durumları da bu dersin konuları arasında bulunmaktadır. Oyun teorisi üç ana kavramı kullanarak açıklanmıştır: (1) oyuncu (2) stratejileri, (3) ödeme fonksiyonu. Oyun teorisinde, her katılımcının hedefi, büyük bireysel kazanç elde etmektir. Yani, her oyuncu kendi stratejilerden hangisinin onun için en iyi strateji olduğunu bilmek ve kendi stratejilerini nasıl uygulayacağını bilmek istemektedir. Bu dersin amacı, bu soruların matematiksel altyapısını oluşturarak sorulara cevap vermektedir.

6IENOAS013 - Inventory Systems

Stok yönetimi, ekonomik sipariş ve üretim miktarları, malzeme ihtiyaç planlaması, depo yönetimi, RFID sistemleri

6IENTEL004 - Advanced Statistics Using R

R programlama dili özellikleri, hipotez testi, istatistiksel dağılımlar, veri toplama, veri temizleme, istatistiksel testler ve sonuçların yorumlanması.

6IENTEL005 - Strategic Management&Entrepreneurship

6IENOAS202 - Statistics for Engineers

Statistik konsepti,örnekleme dağılımı hipotez testleri, parametrik olmayan testler, lineer regresyon, korelasyon katsayısı, vanyans analizi, parametre için güven aralığı oluşturma.

3035

6IENBSA202 - Thermodynamics

Bu ders temel termodinamik kuralları, enerji ve enerji analizini, birinci ve ikinci kanunu, saf maddeleri, ideal gazı ve diğer durum denklemlerini ve entropi ve ekserji kavramını içerir.

2234
Toplam1661930
5. Dönem
DersTUKAKTS

6IENOAS315 - Materials and Manufacturing Processes

Malzeme ve mühendislik malzemesinin tanımı. Mühendislik malzeme tipleri ve onların genel özellikleri. Malzemelerin atom ve kristal yapıları. Atomlar ve moleküller arasındaki bağlar. Çeşitli mühendislik malzemelerinin detay özellikleri. Muhtelif malzeme özelliklerinin test edilmesi. Metaller ve alaşımları. Çelikler ve dökme demirler, çelik üretimi. Bazı demir dışı metaller ve alaşımları. Seramikler, çeşitleri, üretim metodları ve kullanım alanları. Polyesterler, çeşitleri, üretim metodları ve kullanım alanları. Kompozitler, çeşitleri, üretim metodları ve kullanım alanları. Metallerin üretim prosesleri: Döküm, Form verme, Talaşlı imalat & Yüzey işleme, Kaynak, Toz Metalurjisi, Isıl işlem, Özel Metodlar.

2235

6IENOAS303 - Operations Research-II

Yöneylem Araştırması Metodolojisi / Doğrusal Programlama Çözümleri : Simplex Yöntemi; Çifteşlik ve Hassasiyet Analizi / Ağ Modelleri: Çözümleri ve Proje Çizelgelemesi / Tamsayı Programlaması : Kesen Düzlem Yöntemi ve DalSınır Teknikleri / Doğrusal Olmayan Programlama: KarushKuhnTucker Optimalite Koşulları

3247

6IENOAS313 - Production Management

Bu derste öğrenci, üretim sistemlerinin sınıflandırılmasını, talep tahmin yöntemlerini, kapasite planlamasını, entegre üretim planlama faaliyetini ve envanter yönetimini öğrenir.

3035

6IENOAS319 - Project Management

Yapılar ve taslaklar. Projeler ve kurumlar. Paydaşlar, strateji ve başarı. Başlangıç planlaması. Zaman planlama. Zaman planlamayı yeniden düşünmek: Kritik zincir yaklaşımı. Maliyet ve fayda. Paydaşlar ve kalite. Risk ve fırsat yönetimi. Projelerde yönetim ve liderlik. Kontrol. Tedarik zinciri. Problem çözme ve karar verme. Proje tamamlama ve gözden geçirme. Proje performansını geliştirme.

2235

6IENSEL051 - Social Elective-II

2023
6BUSOAE005 - Financial Statements Analysis

Bu derste, finansal tabloların kullanımının anlaşılması ve ekonomik kararları alırken finansal tabloların en iyi şekilde analiz edilmesine yönelik bilgiler aktarılmaktadır. Bu bağlamda, yatırım, kredi ve yönetimle ilgili kararlar için finansal tablo analiz etme üzerine uygulama yapılmaktadır. Ayrıca, bir işletmenin finansal performansını incelemek amacıyla kullanılabilecek farklı tekniklerde aktarılmaktadır.

6BUSOAE006 - Consumer Behavior

Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.

6BUSOAE031 - Public Relations

Derste ele alınan konuların bir kısmı şunları içermektedir: Kurumsal itibar, kurum içi ve dışı iletişim, kişiler arası iletişim, beden dili ve propaganda.

6BUSOAS306 - Human Resources Management

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

6CDCRUS001 - Russian Language-I

Ders temel olarak Rusça'daki gramer kurallarını, okuma ve yazma tekniklerini içermektedir.

6CDEGER001 - German-I

Bu derste öğrenciler kendini temel düzeyde yazılı ve sözlü ifade etme becerileri kazanır.

6CDEGER002 - German-II

Bu derste öğrenciler kendini temel düzeyde yazılı ve sözlü ifade etme becerileri kazanır.

6FCCLSS001 - Labour and Social Security Law

İş günenliğinin amacı, iş kazaları ve meslek hastalıkları,yangın ve patlamalar, ilk yardım ve güvenlik önlemleri, risk analizi, iş hukuku ve yönetmelikler.

6FEACDC004 - Business Communication

Bu derste, iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişim süreci ve öğeleri, iletişimin fonksiyonları, sözlü iletişim, iletişimin yöneticiler açısından önemi, iletişimde kullanılan araçlar, iletişim türleri, etkili iletişim, iletişim araçları, etkili sunum hazırlama teknikleri, iletişimin özellikleri, hedef (Dinleyici) ve ortamın özellikleri, iletişim ve hedef kitle ile örgütsel iletişim gibi konular anlatılmaktadır.

6IENCDC009 - Leadership and Enterpreneurship

Girişimcilik Teorisinin Gelişimi, Girişimcilik Türleri, Girişimcilik Özellikleri, İş Kurma Süreci.

6IENCDC010 - Management and Organization (Stress, Time and Tech. Man.)

Bu ders, yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik , neo klasik ve modern yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçlerini kapsamaktadır.

6IENTEL005 - Strategic Management&Entrepreneurship

6IENOAS317 - Work Analysis and Design

İş etüdüne giriş: Etkinlik ve verimlilik kavramları, iş etüdü ve iş ölçümü kavramları ve aralarındaki ilişki, iş etüdü projesi yöntem bilimi, ölçüm, gözlem ve kayıt teknikleri ve olanakları, atık azaltma kavramları ile entegrasyonu, iş basitleştirme, yalın üretim, maliyet ve performans standartları oluşturma.

1225
Toplam1381730
6. Dönem
DersTUKAKTS

6IENOAS404 - Decision Analysis

Karar verme, rasyonel ve sınırlı rasyonellik, karar vermenin sanatsal ve bilimsel yönnleri, belirsizlik altında karar verme, risk altında karar verme, fayda kuramı, oyun kuramı, sosyal seçim kuramı.

2235

6IENOAS312 - Engineering Economy & Cost Analysis

Planlama ve Kontrol Amaçlı Bütçeleme / Standart Maliyetlendirme : Geleneksel Kontrol Yaklaşımı / Dağınıklaştırma : Sorumluluk Muhasebesi, Performans Hesaplaması ve Transfer Fiyatlaması, Maliyet Yönetiminde Uluslararası Konular / Günümüz Sorumluluk Muhasebesi / Kalite Maliyetlendirmesi : Ölçme ve Kontrol / Üretkenlik : Ölçme ve Kontrol

3035

6IENOAS314 - Human Factors and Ergonomics

Temel ergonomik kavramlar. İnsanın, sistem tasarımı ve performansı açısından dikkate alınması gerekli anatomik ve fizyolojik özellikleri. Bilgi işleme süreci ve gösterge ve kontrol sistemlerinin tasarımıyla ilişkisi. Antropometri ve makine-teçhizat, araç-gereç, iş istasyonu ve büro tasarımında antropometrik veri kullanımı. Gösterge ve kontrollerin tasarımı. Çalışma ortamı faktörlerinin etüdü ve ergonomik çalışma ortamı tasarımı.

3035

6IENOAS310 - Plant Layout and Facility Planning

Genel tanıtım ve ana kavramlar, tesis yeri seçiminde yararlanılan model ve teknikler, sistematik tesis planlama yöntemi (SLP) ile üretim akışının incelenmesi (PFA), akış, saha ve işlem bağıntılarını belirleyerek bunların iki boyutlu görsellerinin hazırlanması, ham ve yarı mamul malzeme ile bitmiş ürün taşıma sistem ve araçları, yerleşim planlama tasarımı model ve algoritmaları, bilgisayar destekli tesis yerleşim tasarımı, fabrika ve ofis yerleşimi tasarımı, üretim hattı dengeleme, tesis planlama projesi sunumu.

3035

6IENOAS015 - System Analysis and Simulation

Simülasyon mahiyetini ve aşamalarını bilir, rassal sayı üretim yöntemlerini bilir, rassal değişken üretir, bilgisayar ile örnek simülasyon problemlerini çözer, yorumlar ve karar verici için karar vermede gerekli olan simülasyon kavramlarını bilir.

2236

6IENTEL055 - Technical Elective-I

3034
6BUSOAS306 - Human Resources Management

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

6CENOAE011 - Computer Network and Security

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği

6EENOAS001 - Electric Circuits Measurements and Laboratory

Temel kavramlar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Bağımlı kaynaklar ve OPAMP´lar, Devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, düğüm gerilimleri, çevre akımları), Birinci dereceden devreler, İkinci dereceden devreler.

6FCCLSS001 - Labour and Social Security Law

İş günenliğinin amacı, iş kazaları ve meslek hastalıkları,yangın ve patlamalar, ilk yardım ve güvenlik önlemleri, risk analizi, iş hukuku ve yönetmelikler.

6IENCDC003 - Forecasting Theory

Planlama Kararlarının Çerçevesi, Tahmin Yöntemleri, Zaman Serisi Yöntemleri, Hareketli Ortalama Yöntemleri, Ağırlıklı Ortalama Yöntemleri, Üstel Düzleme Yöntemi, Lineer Regresyon, Çift Üstel Düzleme Yöntemi, CMA Yöntemi, Winter'ın Yöntemi, Tahmin Yapmanın Önemi

6IENCDC013 - Risk Analysis

Bu eğitimde risk yönetimi ve uygulamalarını sistem düşüncesi yaklaşımıyla, Ekonomi, İstatistik, Karar Bilimleri, Sosyal Bilimleri ve Risk yönetimini ilgilendiren diğer alanlarda konular tartışılarak incelenecektir.

6IENCDC014 - Game Theory

Bu derste pazarlık, çatışma ve müzakere ile ilgili oyun-teorik analizin temel fikirler ve teknikler işlenmektedir. Temelde, çatışma durumları da bu dersin konuları arasında bulunmaktadır. Oyun teorisi üç ana kavramı kullanarak açıklanmıştır: (1) oyuncu (2) stratejileri, (3) ödeme fonksiyonu. Oyun teorisinde, her katılımcının hedefi, büyük bireysel kazanç elde etmektir. Yani, her oyuncu kendi stratejilerden hangisinin onun için en iyi strateji olduğunu bilmek ve kendi stratejilerini nasıl uygulayacağını bilmek istemektedir. Bu dersin amacı, bu soruların matematiksel altyapısını oluşturarak sorulara cevap vermektedir.

6IENCDC015 - Data Mining

Veri Tanımı, Veri Depolama, Veri İşleme Kavramı ve Yöntemleri, Veri Madenciliği Tanımı ve Metotları, Verileri Sınıflandırma Teknikleri, Salkım Analizi, Dışa Düşen Değer Arama ve İşleme.

6IENOAS013 - Inventory Systems

Stok yönetimi, ekonomik sipariş ve üretim miktarları, malzeme ihtiyaç planlaması, depo yönetimi, RFID sistemleri

6IENTEL002 - Feasibility Study & Enterpreneurship

Bu derste fizibilite çalışmasının tanımı, bu çalışmada adım adım gerçekleştirilecek aşamalar, her aşamada hazırlanacak rapor ve analizler, son olarak da fizibilite raporunun tanzimi konuları işlenmektedir. Ayrıca girişimcilik ile ilgili temel bilgiler, girişimcilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar ve iyi bir girişimcinin iş planında yer alması gereken temel bileşenler anlatılmaktadır.

6IENTEL004 - Advanced Statistics Using R

R programlama dili özellikleri, hipotez testi, istatistiksel dağılımlar, veri toplama, veri temizleme, istatistiksel testler ve sonuçların yorumlanması.

Toplam1641830
7. Dönem
DersTUKAKTS

6IENOAS401 - Graduation Project Design

Problem Tanımı, Literatür Taraması, Model Geliştirme

2445

6IENOAS016 - Production Planning & Control

Talep Tahmini, Bütünleşik Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Stok Kontrolü, Proje Yönetimi işlemlerinin yapılması

2235

6IENOAS406 - Statistical Quality Control

Kalite kavramları ve toplam kalite yönetimi,takım çalışması ve temel öğrenme ilkeleri,istatistiksel süreç kontrol yöntemleri ve felsefesi, özellikler için kontrol diyagrmları ve değişkenler için kontrol diyagramları, CUSUM ve EWMA çizelgesi, kalite kontroldeki olasılık, kümülatif toplam ve üstel ağırlıklı hareketli ortalama kontrol grafikleri, süreç yetenek analizi,çok değişkenli kalite kontrol, deney tasarımı ve faktöriyel deneyler girişi.

2236

6IENTEL057 - Technical Elective-II

3034
6BUSOAE020 - Financial Management

Karar verme, finansal analiz, finansal tablolar, finansal oranlar, analiz türleri, oran analizi, karşılaştırmalı tablolar, yüzde yöntemi, eğilim yüzdeleri, nakit akım tabloları, proforma mali tabloları, konsolide mali tabloları, risk ve belirsizlik ortamında mali tablo analizi

6BUSOAE026 - Total Quality Management

Bu ders Toplam Kalite Yönetim felsefesini öğretimine yöneliktir. Dersin içeriği; Kalitenin tarihsel gelişimi, Kalite ile ilgili temel kavramlar, Toplam Kalite Yönetiminin amaçları, TKY temel unsurları, TKY'nin araçları, Kalite sistemleri, ISO900 Kalite Güvence Sistemi, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS18001 (OHSAS) İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

6CDCGNC001 - General Communication

Modern kitle iletişiminin ve iletişim çalışmalarının gelişimi, kitle iletişim kuram ve araştırmaları, temel kuramlar I: Lasswell formülü, matematiksel model, temel kuramlar II: ABX modeli, uyum ve uyumsuzluk kuramı, etki-tepki modelleri I: iki aşamalı akış modeli, Comstock’un psikolojik modeli, etki-tepki modelleri II: haberin normal yayılma eğrisi, J eğrisi modeli, kitle iletişimin kültür ve topluma etkileri I, göstergebilim, izleyiciyi merkez alan modeller: kullanımlar ve doyumlar modeli, Hall’un kodlama/çözümleme modeli, söylem modeli, eleştirel yaklaşımlar I: Frankfurt okulu ve kültür endüstrisi kuramı, eleştirel yaklaşımlar II: ekonomi politik yaklaşım, eleştirel yaklaşımlar III: kültürel çalışmalar, enformasyon toplumu kuramları.

6CENOAE011 - Computer Network and Security

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği

6EENOAS001 - Electric Circuits Measurements and Laboratory

Temel kavramlar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Bağımlı kaynaklar ve OPAMP´lar, Devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, düğüm gerilimleri, çevre akımları), Birinci dereceden devreler, İkinci dereceden devreler.

6IENCDC002 - Industrial Clusters and Networks

Endüstriyel ağ ve salkımların tanıtımı, gelişimi, yenilenme gücüne etkileri, salkım ve ağların yarattığı riskler, bilgi birikimi yönetimi, yapısal öğrenme, yenilenme ağları, ve bölgesel yenilenmenin ağ ve salkımlar oluşturan firmalar arasındaki karşılıklı etkileşimi.

6IENCDC003 - Forecasting Theory

Planlama Kararlarının Çerçevesi, Tahmin Yöntemleri, Zaman Serisi Yöntemleri, Hareketli Ortalama Yöntemleri, Ağırlıklı Ortalama Yöntemleri, Üstel Düzleme Yöntemi, Lineer Regresyon, Çift Üstel Düzleme Yöntemi, CMA Yöntemi, Winter'ın Yöntemi, Tahmin Yapmanın Önemi

6IENCDC005 - Management Information Systems

Bilişim Sistemleri Uygulamaları ve etkileri, Yönetim Bilişim Sistemlerinin amacını anlamak ve Bilişim Sistemlerini Planlamak, Yapılandırmak ve Yönetmek.

6IENCDC006 - Wage and Salary Administration

İş değerleme teknikleri,sıralama yöntemi, sınıflandırma yöntemi, faktör kıyaslama, puan yöntemi, faktörlerin seçimi,faktörlerin tartılandırılması, iş analizlerinin yapılması, iş değerlendirme sistemini uygulanması, iş değerlemede modern ölçme yöntemleri

6IENCDC007 - Maintenance Management and Engineering

Temel Koruyucu Ve Düzeltici Bakım Faaliyetleri, Bakım Kuruluşları, Bakım Eğitimi, İş Emri sistemleri, Bakım Planlama Ve Planlama, Bakım, Güvenilirlik Merkezli Bakım, Bakım Envanter Ve Satınalma, Bilgisayarlı Bakım Yönetim, Yönetim Raporlama ve Analiz Tanımı

6IENCDC008 - Stochastic Models

Temel olasılık konularının gözden geçirilmesi, Rassal değişkenler, Sürekli zaman stokastik süreçler, Kesikli zaman stokastik süreçler, Stokastik Süreçlerin temel özellikleri, Poisson Süreci ve özellikleri, Markov Süreçleri, Yenilenme Kuramı

6IENCDC011 - Technology Management and Innovation

Temel kavramlar ve sınıflandırma, teknoloji yönetimi, teknoloji/ürün ömür döngüleri, yenilik yönetimi, rekabet stratejileri teknoloji planlama ve öngörü yöntemleri, teknoloji yol haritaları

6IENCDC012 - System Dynamics

6IENCDC013 - Risk Analysis

Bu eğitimde risk yönetimi ve uygulamalarını sistem düşüncesi yaklaşımıyla, Ekonomi, İstatistik, Karar Bilimleri, Sosyal Bilimleri ve Risk yönetimini ilgilendiren diğer alanlarda konular tartışılarak incelenecektir.

6IENCDC014 - Game Theory

Bu derste pazarlık, çatışma ve müzakere ile ilgili oyun-teorik analizin temel fikirler ve teknikler işlenmektedir. Temelde, çatışma durumları da bu dersin konuları arasında bulunmaktadır. Oyun teorisi üç ana kavramı kullanarak açıklanmıştır: (1) oyuncu (2) stratejileri, (3) ödeme fonksiyonu. Oyun teorisinde, her katılımcının hedefi, büyük bireysel kazanç elde etmektir. Yani, her oyuncu kendi stratejilerden hangisinin onun için en iyi strateji olduğunu bilmek ve kendi stratejilerini nasıl uygulayacağını bilmek istemektedir. Bu dersin amacı, bu soruların matematiksel altyapısını oluşturarak sorulara cevap vermektedir.

6IENCDC015 - Data Mining

Veri Tanımı, Veri Depolama, Veri İşleme Kavramı ve Yöntemleri, Veri Madenciliği Tanımı ve Metotları, Verileri Sınıflandırma Teknikleri, Salkım Analizi, Dışa Düşen Değer Arama ve İşleme.

6IENCDC016 - Maintenance Management and Engineering

Temel Koruyucu Ve Düzeltici Bakım Faaliyetleri, Bakım Kuruluşları, Bakım Eğitimi, İş Emri sistemleri, Bakım Planlama Ve Planlama, Bakım, Güvenilirlik Merkezli Bakım, Bakım Envanter Ve Satınalma, Bilgisayarlı Bakım Yönetim, Yönetim Raporlama ve Analiz Tanımı

6IENTEL002 - Feasibility Study & Enterpreneurship

Bu derste fizibilite çalışmasının tanımı, bu çalışmada adım adım gerçekleştirilecek aşamalar, her aşamada hazırlanacak rapor ve analizler, son olarak da fizibilite raporunun tanzimi konuları işlenmektedir. Ayrıca girişimcilik ile ilgili temel bilgiler, girişimcilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar ve iyi bir girişimcinin iş planında yer alması gereken temel bileşenler anlatılmaktadır.

6IENTEL004 - Advanced Statistics Using R

R programlama dili özellikleri, hipotez testi, istatistiksel dağılımlar, veri toplama, veri temizleme, istatistiksel testler ve sonuçların yorumlanması.

6IENTEL006 - Productivity Management

6IENWAP001 - Work Placement

Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.

08410
Toplam9161730
8. Dönem
DersTUKAKTS

6IENOAS498 - Graduation Project

Gelişim Raporu, Uygulama, Sonuçların Analizi ve Raporlama, Final Sunuşu

26510

6IENSEL052 - Social Elective-III

2023
6BUSOAE031 - Public Relations

Derste ele alınan konuların bir kısmı şunları içermektedir: Kurumsal itibar, kurum içi ve dışı iletişim, kişiler arası iletişim, beden dili ve propaganda.

6BUSOAS306 - Human Resources Management

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

6CDEGER001 - German-I

Bu derste öğrenciler kendini temel düzeyde yazılı ve sözlü ifade etme becerileri kazanır.

6CDEGER002 - German-II

Bu derste öğrenciler kendini temel düzeyde yazılı ve sözlü ifade etme becerileri kazanır.

6CENOAE011 - Computer Network and Security

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği

6FCCLSS001 - Labour and Social Security Law

İş günenliğinin amacı, iş kazaları ve meslek hastalıkları,yangın ve patlamalar, ilk yardım ve güvenlik önlemleri, risk analizi, iş hukuku ve yönetmelikler.

6FCCSRC003 - Social Responsibility and Community Service

Bu ders sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler ile bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

6FEACDC002 - Behavioral Sciences

Bu derste davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, davranış bilimlerinin kullanım alanları, insan ilişkileri, kültür, kişiliği etkileyen unsurlar, duygular, dinleme, sözlü iletişim, sözel olmayan iletişim, çatışma ve uyuşmazlıkların çözümü, stres ve stresle başa çıkma gibi konular işlenecektir.

6IENCDC014 - Game Theory

Bu derste pazarlık, çatışma ve müzakere ile ilgili oyun-teorik analizin temel fikirler ve teknikler işlenmektedir. Temelde, çatışma durumları da bu dersin konuları arasında bulunmaktadır. Oyun teorisi üç ana kavramı kullanarak açıklanmıştır: (1) oyuncu (2) stratejileri, (3) ödeme fonksiyonu. Oyun teorisinde, her katılımcının hedefi, büyük bireysel kazanç elde etmektir. Yani, her oyuncu kendi stratejilerden hangisinin onun için en iyi strateji olduğunu bilmek ve kendi stratejilerini nasıl uygulayacağını bilmek istemektedir. Bu dersin amacı, bu soruların matematiksel altyapısını oluşturarak sorulara cevap vermektedir.

6IENOAS013 - Inventory Systems

Stok yönetimi, ekonomik sipariş ve üretim miktarları, malzeme ihtiyaç planlaması, depo yönetimi, RFID sistemleri

6IENTEL004 - Advanced Statistics Using R

R programlama dili özellikleri, hipotez testi, istatistiksel dağılımlar, veri toplama, veri temizleme, istatistiksel testler ve sonuçların yorumlanması.

6IENOAS402 - Supply Chain Management

Tedarik zincirlerinin analizi için stratejik çerçevenin oluşturulması, tedarik zinciri şebekesinin tasarımı, talep ve arzın planlanması ve koordine edilmesi, ulaştırma şebekesinin tasarımı ve planlanması, çarpraz fonksiyonel sürücülerin yönetimi

3035

6IENTEL059 - Technical Elective-III-IV-V

90912
6BUSOAE031 - Public Relations

Derste ele alınan konuların bir kısmı şunları içermektedir: Kurumsal itibar, kurum içi ve dışı iletişim, kişiler arası iletişim, beden dili ve propaganda.

6BUSOAS306 - Human Resources Management

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

6CDEGER001 - German-I

Bu derste öğrenciler kendini temel düzeyde yazılı ve sözlü ifade etme becerileri kazanır.

6CENOAE011 - Computer Network and Security

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği

6EENOAS001 - Electric Circuits Measurements and Laboratory

Temel kavramlar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Bağımlı kaynaklar ve OPAMP´lar, Devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, düğüm gerilimleri, çevre akımları), Birinci dereceden devreler, İkinci dereceden devreler.

6FCCLSS001 - Labour and Social Security Law

İş günenliğinin amacı, iş kazaları ve meslek hastalıkları,yangın ve patlamalar, ilk yardım ve güvenlik önlemleri, risk analizi, iş hukuku ve yönetmelikler.

6FCCSRC003 - Social Responsibility and Community Service

Bu ders sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler ile bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

6IENCDC014 - Game Theory

Bu derste pazarlık, çatışma ve müzakere ile ilgili oyun-teorik analizin temel fikirler ve teknikler işlenmektedir. Temelde, çatışma durumları da bu dersin konuları arasında bulunmaktadır. Oyun teorisi üç ana kavramı kullanarak açıklanmıştır: (1) oyuncu (2) stratejileri, (3) ödeme fonksiyonu. Oyun teorisinde, her katılımcının hedefi, büyük bireysel kazanç elde etmektir. Yani, her oyuncu kendi stratejilerden hangisinin onun için en iyi strateji olduğunu bilmek ve kendi stratejilerini nasıl uygulayacağını bilmek istemektedir. Bu dersin amacı, bu soruların matematiksel altyapısını oluşturarak sorulara cevap vermektedir.

6IENOAS013 - Inventory Systems

Stok yönetimi, ekonomik sipariş ve üretim miktarları, malzeme ihtiyaç planlaması, depo yönetimi, RFID sistemleri

6IENTEL004 - Advanced Statistics Using R

R programlama dili özellikleri, hipotez testi, istatistiksel dağılımlar, veri toplama, veri temizleme, istatistiksel testler ve sonuçların yorumlanması.

6IENTEL005 - Strategic Management&Entrepreneurship

6BUSOAE031 - Public Relations

Derste ele alınan konuların bir kısmı şunları içermektedir: Kurumsal itibar, kurum içi ve dışı iletişim, kişiler arası iletişim, beden dili ve propaganda.

6BUSOAS306 - Human Resources Management

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

6CDEGER001 - German-I

Bu derste öğrenciler kendini temel düzeyde yazılı ve sözlü ifade etme becerileri kazanır.

6CENOAE011 - Computer Network and Security

Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği

6EENOAS001 - Electric Circuits Measurements and Laboratory

Temel kavramlar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Bağımlı kaynaklar ve OPAMP´lar, Devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, düğüm gerilimleri, çevre akımları), Birinci dereceden devreler, İkinci dereceden devreler.

6FCCLSS001 - Labour and Social Security Law

İş günenliğinin amacı, iş kazaları ve meslek hastalıkları,yangın ve patlamalar, ilk yardım ve güvenlik önlemleri, risk analizi, iş hukuku ve yönetmelikler.

6FCCSRC003 - Social Responsibility and Community Service

Bu ders sosyal sorumluluğa ilişkin temel bilgiler ile bireyler, gruplar ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

6IENCDC014 - Game Theory

Bu derste pazarlık, çatışma ve müzakere ile ilgili oyun-teorik analizin temel fikirler ve teknikler işlenmektedir. Temelde, çatışma durumları da bu dersin konuları arasında bulunmaktadır. Oyun teorisi üç ana kavramı kullanarak açıklanmıştır: (1) oyuncu (2) stratejileri, (3) ödeme fonksiyonu. Oyun teorisinde, her katılımcının hedefi, büyük bireysel kazanç elde etmektir. Yani, her oyuncu kendi stratejilerden hangisinin onun için en iyi strateji olduğunu bilmek ve kendi stratejilerini nasıl uygulayacağını bilmek istemektedir. Bu dersin amacı, bu soruların matematiksel altyapısını oluşturarak sorulara cevap vermektedir.

6IENOAS013 - Inventory Systems

Stok yönetimi, ekonomik sipariş ve üretim miktarları, malzeme ihtiyaç planlaması, depo yönetimi, RFID sistemleri

6IENTEL004 - Advanced Statistics Using R

R programlama dili özellikleri, hipotez testi, istatistiksel dağılımlar, veri toplama, veri temizleme, istatistiksel testler ve sonuçların yorumlanması.

6IENTEL005 - Strategic Management&Entrepreneurship

Toplam1661930
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi