Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Ders İçerikleri

Makine Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkelerini ele alır.

2022

6MMFTBA007 - Fizik-I

Vektörler ve fiziksel nicelikler, 1,2 ve 3 boyutta kinematik, Newton mekaniği ve uygulamaları, iş güc enerji ve uygulamarı, momentum ve uygulamaları, dönen cisim dinamiği ve uygulamaları, denge durumu ve esneklik.

3245

6ING103 - İngilizce-I

İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri.

4044

6MMFTBA009 - Kimya

Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramları. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar ve moleküller arası kuvvetler. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazlar ve gaz teorileri.Kimyasal termodinamik. Kimyasal kinetik.

3036

6MMHTBA101 - Makine Mühendisliğine Giriş

Bu ders temel mühendislik kavramını, mühendislikte problem çözme tekniklerini, mühendislikte iletişim becerilerini, mühendislikte disiplinler arası etkileşimi, uluslar arası birim sistemlerini ve mühendislik temel alan konularını içermektedir.

3036

6MMFTBA005 - Matematik-I

Fonsiyonlar ve özellikleri, limit kuralları, sonsuz limitler, süreklilik, türev tanımı ve kuralları, L'Hospital Kuralı, türev uygulamaları, Fonksiyon grafikleri ve çizimleri, belirsiz integral.

3245

6UYDTDL101 - Türk Dili-I

Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.

2022
Toplam2042230
2. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye.

2022

6MMHMAU101 - Bilgisayar Destekli Teknik Resim-I

Bu ders teknik resim kurallarını, verilen makine parçasının görünüşlerini çıkarabilme ve el ile çizebilme metotlarını, verilen bir resmi anlayabilme, okuyabilme ve bilgisayar destekli çizebilme kurallarını içermektedir.

2236

6MMFTBA008 - Fizik-II

Elektrik yükleri ve elektrik alanlar, Gauss yasası, elektrik potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve emk, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanların kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, alternatif akımlar ve elektromanyetik dalgalar.

3245

6ING104 - İngilizce-II

İngilizce gramer, konuşma, yazma, dinleme ve okuma yetenkelerinin geliştirilmesi.

4044

6MMFTBA006 - Matematik-II

Riemann İntegrali, belirli integralin uygulamaları, alan, yay uzunluğu, dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları, kutupsal koordinatlar, kompleks sayılar, diziler, sonsuz seriler, pozitif terimli seriler, kuvvet serileri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, Taylor ve Maclaurin serileri.

3245

6UYDMSE001 - Mesleki Sorumluluk ve Etik

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

2022

6MMHTBA203 - Statik

Genel ilkeler, kuvvet vektörleri, parçacık dengesi, kuvvet sistemi bileşenleri, rijit cisim dengesi, yapısal analiz, iç kuvvetler, sürtünme, ağırlık merkezi ve geometrik merkez, eylemsizlik momentleri, sanal iş.

3034

6UYDTDL102 - Türk Dili-II

Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

2022
Toplam2162430
3. Dönem
DersTUKAKTS

6MMFTBA203 - Algoritma ve Programlama

Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili. Yapısal programlama kavramı. Dizi kavramı. Dizilerde arama ve sıralama algoritmaları. Çok boyutlu diziler (matrisler). Dosya (file) kullanımı ve dosyalarla ilgili temel kavramlar. Format kavramı ve girdi-çıktı formatlama. Altprogram kavramı. Özyineleme kavramı ve özyinelemeli altprogram örnekleri.

1224

6MMHMAU201 - Bilgisayar Destekli Teknik Resim-II

Bu ders yapım ve alıstırma toleranslarını. yüzey kalitesini, şekil ve konum toleranslarını, kamalar, yaylar ve kilitleme elemanlarını, perçinli ve kaynaklı birlestirmeleri, dişli çarkları, kamları, yapım ve montaj resimlerini bilgisayar destekli çizebilme kurallarını içermektedir.

1224

6UYDCKI001 - Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü,meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.

2022

6MMHTBA204 - Dinamik

Maddesel nokta kinematiği ve kinetiği,kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum kavramları, rijit cismin düzlemsel kinematiği ve kinetiği,, rijit cismin üç boyutlu kinematiği ve mekanik titreşimler.

2234

6MMHTBA201 - Lineer Cebir

Matris cebri, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, lineer dönüşümler, iç çarpım uzayları, ve diklik, determinantlar, dikleştirme, öz vektör öz değer problemleri.

3034

6MMHMAU209 - Malzeme Bilimi

Mühendislik malzemelerinin tanıtılması ve sınıflandırılması. Atom yapısı ve bağlar. Amorf malzemeler. Katı hal. Tek ve çok kristalli malzemeler. Yapı kusurları. Faz diyagramları: tek ve çok bileşenli sistemler, ikili faz diyagramları. Ara fazlar. Katı hal reaksiyonları. Yayınma. Korozyon

3034

6MMFTBA205 - Mukavemet-I

Gerilme kavramı, normal gerilme, kayma gerilmesi, eksenel yükleme, emniyet katsayısı, malzemelerin mekanik özellikleri, Hooke Kanunu, yorulma, deformasyon, şekil değiştirmeler, burulma ve burulma kavramı, elastik ve plastik deformasyonlar ve kalıcı gerilme kavramları.

2234

6MMHMAU207 - Termodinamik-I

Temel termodinamik kavramlar, saf maddelerin özellikleri, enerji ve entropi kavramları, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları, kapalı ve açık sistemler için enerji, entropi ve ekserji analizleri.

3034
Toplam1782130
4. Dönem
DersTUKAKTS

6MMHTBA202 - Diferansiyel Denklemler

Birinci mertebe diferansiyel denklemler: Değişkenlerine ayırma, Tam Diferansiyel denklemler, Lineer Diferansiyel denklemler, Bernoulli Diferansiyel denklemler, Riccati Diferansiyel denklemler, Özel İntegral Çarpanı ve Değişken Değiştirme, Başlangıç değer ve sınır değer problemleri: Birbirine dik eğri aileleri, Değişim Oranı Problemleri, Lineer Diferansiyel Denklemler: Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler, Belirsiz katsayılar Methodu, Parametrelerin değişimi, Mertebe Düşürme Lineer Diferansyel denklemlerin seri çözümleri: Kuvvet Serileri, Analitik nokta civarında Tekil Nokta Civarında, Frobenius Methodu; Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri Laplace Dönüşümleri: Tanımı ve Özellikleri, Ters Dönüşüm ve Harmanlama

3035

6MMHMAU210 - Elektrik Mühendisliği Prensipleri

Temel kavramlar, Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Bağımlı kaynaklar, Devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, düğüm gerilimleri, çevre akımları), OPAMP´lar, Birinci dereceden devreler, İkinci dereceden devreler, Temel Elektronik bilgisi.

2024

6UYDEDY001 - Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.

2022

6UYDKGS001 - Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

Bu ders kalite yönetiminin felsefesini, ilkelerini ve kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamada kullanılan araçları; kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları; çeşitli sektördelerdeki Kalite Güvence Sistemi (ISO standartları) ve Kalite Sistem Dökümantasyonları hakkında uygulamaya yönelik süreçleri içermektedir.

2022

6MMHMAU206 - Mukavemet-II

Enine yükleme,gerilme ve şekil değiştirme dönüşümleri, kirişlerde gerilmeler, kirişlerde kayma gerilmeleri, eksenel yüklemeli kirişler, asal gerilmeler ve maksimum kayma gerilmeleri, düzlem gerilme hali için Mohr Dairesi ve Hooke yasası, basınçlı kaplar, birleşik yükleme hali, kirişlerde çökmeler, elastik eğrinin diferansiyel denklemleri, enerji yöntemleri, kolonların burkulması.

3034

6MMHMAU204 - Mühendislik Malzemeleri

Demir-Karbon sistemi. Demir-sementit faz diyagramı. Çelikler. Çelik üretim yöntemleri. Çeliklerin sınıflandırılması. Alaşım elemanları. Dökme demirler. Demir dışı metal ve alaşımlar. Isıl işlemler. Organik malzemeler. Seramikler. Karma malzemeler. Toz metalurjisi. Tahribatsız malzeme muayeneleri.

3034

6MMHMAU202 - Ölçme Tekniği

Ölçmenin temel ve türev büyüklükleri, ölçme hataları, ölçme hatalarının birleştirilmesi. Analog ölçü aletlerinin sınıflandırılması. Analog ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensipleri, hareket denklemleri ve bu denklemlerin çözümü. Elektriksel büyüklüklerin, ölçü aletleriyle, denkleştirme yöntemleriyle ve köprülerle ölçülmesi. Devre elemanlarının değişik yöntemlerle ölçülmesi. Fiziksel ve mekaniksel büyüklüklerin elektriksel olarak ölçülmesi. Dijital ölçü aletlerinin çalişma prensiplerine göre sınıflandırılması. Dijital ölçü aletlerinin yapısı ve çalışması. Bazı fiziksel büyüklüklerin dijital yöntemle ölçülmesi.

2235

6MMHMAU208 - Termodinamik-II

Gaz ve Buhar güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, iklimlendirme esasları ve kimyasal tepkimeler.

3034
Toplam2022130
5. Dönem
DersTUKAKTS

6MMHMAU311 - Akışkanlar Mekaniği-I

Temel kavramlar, akışkanların statiği. Akışkanların kinematiği; korunum denklemleri ve uygulamaları, boyut analizi ve benzerlik.

2234

6MMHMAU301 - İmalat Mühendisliği

Temel imalat usulleri, döküm, kaynak, metallere plastik şekil verme, talaşlı şekil verme ve toz metalurjisi teknikleri.

2234

6IOYT01 - İngilizce Okuma ve Yazma Teknikleri

Kelime öğretimi, okuma ve yazma dersleri, dinleme ve konuşma çalışmaları.

4044

6MMHMAU305 - Makine Elemanları-I

Temel tasarım esasları, temel kavramlar, bağlama elemanlarının tanıtılması ve hesaplanma yöntemleri.

3034

6MMHYGS004 - Makine Laboratuvarı

Temel ölçüm sistemleri ve ölçüm teknikleri, veri toplama, analiz ve sunum teknikleri ile temel deneylerin incelenmesi.

0212

6MMHMAU315 - Mekanik Titreşimler

Temel kavramlar. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim ölçüm aletleri. Titreşim yalıtımı. İki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Dinamik titreşim yutucusu. Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri. Doğal frekans hesabında yaklaşık yöntemler. Modal analiz.

2024

6MMHMAS055 - Mesleki Alan Seçmeli-I

1224
6MMHMAU314 - Motorlar

Motorların tanımı, ideal çevrimler, yakıtlar ve yanma, vuruntu, 4 ve 2 zamanlı motorlar, Otto ve Diesel çevrimleri, benzin motorları, diesel motorları.

6MMHMAU317 - Bilgisayarlı Destekli Mekanizma Tasarımı

6MMHMAU313 - Sayısal Yöntemler

Hata analizi, kök bulma ve optimizasyon, lineer denklem ve denklem takımlarının çözümü, lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının çözümü, eğri uydurma, sayısal türev, sayısal integral, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri.

2234
Toplam16102130
6. Dönem
DersTUKAKTS

6MMHMAU302 - Isı Transferi

Isı transferi mekanizmaları, sürekli ve geçici rejimde ısı iletimi, doğal taşınım ve zorlanmış taşınım,ısı değiştiricileri, ışınımla ısı geçişi.

3034

6MMHMAU306 - Makine Elemanları-II

Miller ve akslar, Yaylar, Kavramalar ve frenler, Yağlama teorisi ve kaymalı yataklar, Rulmanlı yataklar, Dişli çark, sonsuz vida, kayış- kasnak ve zincir mekanizmaları.

3034

6MMHYGS002 - Makine Projesi-I

Proje tasarım esasları, fizibilite çalışması, proje önerisi hazırlama, maliyet analizi, proje yönetimi.

1223

6MMHMAS056 - Mesleki Alan Seçmeli-II

1224
6MMHMAS009 - Kaynak Döküm

Kaynak Dışı Birleştirme Yöntemleri – Birleştirme ve Dolgu Amaçlı Kaynak İşlemlerinin Esasları- Kaynak Makine, Cihaz ve Donanımları, İlave ve Yardımcı Malzemeler – Standartlar- Termik Kesme Teknikleri

6MMHMAS010 - Akışkanlar Mekaniği-II

Sınır tabaka analizi, Navier-Stokes denklemleri, sıkıştırılabilir akış, hesaplamalı akışkanlar dinamiği

6MMHMAS057 - Mesleki Alan Seçmeli-III

2024
6MMHMAS011 - Isıl İşlemler

Metal gereçlerin ısıl işlemlerinin önemi; ısıl işlem fırınları ve atmosferleri; çözündürme ve Ostenitleme; soğutma hızı etkileri; su verme ve menevişleme; çökelme sertleşmesi; yüzey sertleştirme yöntemleri; nitelik denetimi

6MMHMAS012 - Toz Metaruljisi

Toz özellikleri ve karakterizasyonu, Toz üretim teknikleri, Toz sıkıştırılması ve şekillendirilmesi, Sinterleme teknikleri ve karakterizasyon, Endüstriyel üretim teknikleri ve uygulamalar...

6MMHMAS013 - Otomotiv Mühendisliği

Motor bilgisi ve aktarma organları, temel kavramlar, yanma, yakıt besleme sistemi, soğutma ve yağlama sistemi konuları incelenecektir.

6MMHMAS014 - Isı Mühendisliği

Isı değiştiricisi tipleri ve özelliklerinin öğretilmesi. Isı değiştiricisi analiz yöntemlerinin öğretilmesi. Isı değiştiricilerinde basınç kaybı ve pompalama gücü hesabı. Isı değiştiricisi uygulamaları; yoğuşturucular, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, ekonomizörler ve soğutma kuleleri. Rejenaratör tipleri ve hesaplamaları Işınımla Isı geçişi mekanizmalarının öğretilmesi ve ısı geçişi problemlerinin analitik ve sayısal olarak çözebilme kabiliyetinin geliştirilmesi

6MMHMAS019 - Soğutma Sistemleri

Soğutma Sistemleri. Ticari Soğutucuların sınıflandırılması. Ticari soğutucuların devre şemaları ve çalışma prensipleri. Ticari soğutucu ana ve yardımcı elemanları. Ticari soğutucularda servis işlemleri. Ticari soğutucularda performans değerlendirme.

6MMHMAS027 - İklimlendirme Sistem Elemanları

6MING02 - Mesleki İngilizce

Öğrencilerin mesleki alana ait özel ihtiyaçlarını karşılayacak okuma, yazma, dinleme ve konuşma çalışmaları.

4044

6MMHYGS005 - Mühendislik Ekonomisi

Temel ekonomik kavramlar, maliyet kavramı, başa baş noktası hesaplamaları, birim başına düşen maliyet hesaplamaları, bugünkü ekonomi analizleri, faiz kavramı ve faiz formülleri, para-zaman formülleri. Mühendislik ekonomisi uygulamaları; para-zaman formüllerinin uygulanması, alternatif çözümlerin karşılaştırılması, para akışlarının tahmin edilmesi, enflasyon ve fiyat değişimleri, amortisman hesaplamaları, proje nakit akışları, enflasyonun proje nakit akışlarına etkileri, proje risk ve belirsizlikleri, belirsizlik altında karar verme.

2023

6MMHMAU308 - Sistem Dinamiği ve Kontrol

Otomatik kontrol sistemleri tanımı, Laplace dönüşümleri, transfer fonksiyonları, blok diyagramları, işaret akış grafikleri, hareket denklemlerinin elde edilmesi, dinamik sistemler, geçici durum davranışı ile ilgili tanımlamalar.

3034
Toplam1942130
7. Dönem
DersTUKAKTS

6MMHISY001 - İşyerinde Uygulama

Makina mühendisliği alanında yerinde uygulama

08410

6MMHYGS003 - Makine Projesi-II

Bu derste tasarım metodolojisi, tasarımın fazları, istekler listesi, fonksiyon strüktürü oluşturma, çözüm arama yöntemleri, fonksiyonel sentez, özel bir problem için çok sayıda çözüm oluşturulması, en uygun çözümün seçilmesi ve projelendirilmesi, projenin sunulması, tartışılması ve imalat safhasına geçiş konuları incelenecektir.

1224

6MMHMAS058 - Mesleki Alan Seçmeli-IV

3034
6MMHMAS005 - Plastik Şekil Verme Yöntemleri

Malzemelerin mekanik davranışları. Malzeme özelliklerini etkileyen faktörler. Kalıntı gerilmeler. Akma kriterleri. Hooke, Prandtl-Reuss, Levy-von Mises denklemleri. Hacim sabitliği. Efektif gerilme, efektif şekil değiştirme. Şekil değiştirme işi. Metallerin kristal yapısı. Tek kristallerde şekil değişimi. Teorik kayma dayanımı. Kristal kusurları. Taneler ve tane sınırları. Çok kristalli metallerin şekil değişimi. Yeniden kristalleşme. Soğuk, ılık ve sıcak şekil değişimi. Hasar. Geçiş sıcaklığı. Şekil değişimi yaşlanması. Mavi gevreklik. Sürtünme ve yağlanma. Yüzey işlemleri. Dövme. Haddeleme. Ekstrüzyon. Çubuk ve tel çekme. Sac şekillendirme yöntemleri.

6MMHMAS006 - Isıtma-Havalandırma ve İklimlendirme Teknikleri

Bu ders İklimlendirme gereksinimini, kuru hava-su buharı karışımlarını ve özelliklerini, nemli havanın termodinamik özelliklerini, iç ve dış ortam tasarımında kullanılan esasları, ısı kazançlarını, iklimlendirmede esas soğutma yükünü, ısı kanal tasarımını, iklimlendirmede kullanılan sistemleri ve bunların kontrol düzeneklerini içermektedir.

6MMHMAS027 - İklimlendirme Sistem Elemanları

6MMHMAS059 - Mesleki Alan Seçmeli-V

3245
6MMHMAS007 - Takım Tezgahları ve Talaşlı Şekil Verme

Talaşlı imalatta belirli bir makine parçası için tasarım aşamasında en uygun imal usulünü seçme, geleneksel imal usullerine ait bilgileri kullanma ve temel hesaplamaları yapmak. Kullanılacak imal usulü ile ilgili çalışma parametrelerini seçmek.

6MMHMAS008 - Enerji Mühendisliği

Bu ders enerji ve enerji ekonomisi, enerji dönüşüm sistemleri ile ilgili ekonomik ve çevresel analizler, ısıl güç santralleri ve ısıl güç santrallerinin tasarımı ile ilgili çevrim analizi ve optimizasyonu, fosil yakıtlar, yanma ve yakma sistemleri, buhar üretim sistemleri, nükleer yakıtlar, nükleer reaksiyonlar ve nükleer güç santralleri, güneş enerjisi ve uygulamaları, enerji merkezlerinin yapı elemanları ve işletme sorunlarını içermektedir.

6MMHMAS015 - Seramik, Polimer ve Karma Malzemeler

Kompozit malzemeler, kompozitlerin sınıflandırılması. Matris ve takviye (elyaf) özellikleri. Kompozitlerin kullanım alanları ve kompozit malzeme üretim yöntemleri. Tek yönlü kompozitlerin mukavemet özellikleri. Metal, seramik ve polimer matrisli kompozitler. Kompozitlerin mekanik testleri; Kompozitlerin visko-elastik özellikleri.

6MMHMAS016 - Hidrolik-Pnomatik Sistemler

Hidroliğe giriş, hidrolik sistemin tanıtımı. Hidroliğin uygulama alanları, hidrolik devre elemanları, valfler. Pnömatiğe giriş, hava kompresörleri, pnömatik hareketlendiricler, pnömatik valfler.

6MMHMAS060 - Mesleki Alan Seçmeli-VI

2024
6MMHMAS014 - Isı Mühendisliği

Isı değiştiricisi tipleri ve özelliklerinin öğretilmesi. Isı değiştiricisi analiz yöntemlerinin öğretilmesi. Isı değiştiricilerinde basınç kaybı ve pompalama gücü hesabı. Isı değiştiricisi uygulamaları; yoğuşturucular, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, ekonomizörler ve soğutma kuleleri. Rejenaratör tipleri ve hesaplamaları Işınımla Isı geçişi mekanizmalarının öğretilmesi ve ısı geçişi problemlerinin analitik ve sayısal olarak çözebilme kabiliyetinin geliştirilmesi

6MMHMAS017 - Tahribatsız Muayene Teknikleri

Tahribatsız Muayene Yöntemlerinin İncelenmesi.

6MMHMAS018 - Transport Tekniği

Endüstriyel taşıma ve taşınacak malların gruplandırılması. Tesis içi ve dışında transport işlerinin analizi ve uygun transport makinalarının seçim esasları. Kaldırma makinaları elemanlarının tasarımı. Kren tasarımı. Asansör tasarımı. Konveyörlerin tasarımı. Parça yüklerin depolanması.

6MMHMAS019 - Soğutma Sistemleri

Soğutma Sistemleri. Ticari Soğutucuların sınıflandırılması. Ticari soğutucuların devre şemaları ve çalışma prensipleri. Ticari soğutucu ana ve yardımcı elemanları. Ticari soğutucularda servis işlemleri. Ticari soğutucularda performans değerlendirme.

6MMHMAS020 - Tesisat Mühendisliği

Binalarda uygulanan temiz sıcak ve soğuk su ve pis su tesisatıyla doğal gaz tesisatının prensipleri ve uygulamaları, bunların tasarım esasları, tesisatın yapım kuralları, cihaz seçimleri.

6UYDSSU001 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

Bu ders sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgiler, bireylerin, grupların ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

2023
Toplam11121730
8. Dönem
DersTUKAKTS

6MMHMAU498 - Bitirme Projesi

Her öğrenci okuduğu mühendislik bölümüne ait konularda bitirme çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.

26510

6MMHMAU404 - Fabrika Organizasyonu

Fizibilite etütleri;makro ekonomik etütler, üretim yöntemi,yan ürünler ve artıklar, işletmelerde fonksiyonel bölümler, fabrika arazisi ve yerleşme planı, fabrika yerleştirme düzeni, endüstriyel organizasyon dizaynı. Orgizasyon yapılar, Ekonomik Veriler, Yatırım Motivasyonları, Süreç Haritaları, Tasarım Araçları, İş Etüdü, Zaman çalışmaları, Tesis Tasarımı, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması ve Kalite Kontrol bu derste gösterilen konular arasında yer almaktadır.

2023

6UYDISH001 - İş Hukuku

Ders; bireysel iş sözleşmesi, bireysel iş sözleşmesinin sona ermesi, işten çıkarma tazminatı, işveren hakları ve görevleri, izinler, tazminat, sosyal riskler, yardım ve bakım konularını içermektedir..

2023

6MMHMAS061 - Mesleki Alan Seçmeli-VII

3034
6MMHMAS021 - Takım Tezgahları ve Talaşlı Şekil Verme

Bu ders boyut toleransı, yüzey pürüzlülüğü, geometrik tolerans, talaş kaldırma yöntemleri, temel kesme parametreleri, talaş oluşumu, kuvvet, güç ihtiyacı, sıcaklık, kesme sıvıları, takım ömrü, yüzey kalitesi, işlenebilirlik, kesici takımlar, tornalama, planyalama, vargelleme, delik delme ve işleme, frezeleme, broşlama, diş açma, CNC tezgahlar, ekonomik opt., taşlama, honlama vd., tasarım özellikleri, özel İmal usulleri, hızlı prototip ve modelleme konularını, döküm ve toz metalurjisi konularını içermektedir.

6MMHMAS022 - Enerji Mühendisliği

Bu ders enerji ve enerji ekonomisi, enerji dönüşüm sistemleri ile ilgili ekonomik ve çevresel analizler, ısıl güç santralleri ve ısıl güç santrallerinin tasarımı ile ilgili çevrim analizi ve optimizasyonu, fosil yakıtlar, yanma ve yakma sistemleri, buhar üretim sistemleri, nükleer yakıtlar, nükleer reaksiyonlar ve nükleer güç santralleri, güneş enerjisi ve uygulamaları, enerji merkezlerinin yapı elemanları ve işletme sorunlarını içermektedir.

6MMHMAS062 - Mesleki Alan Seçmeli-VIII

2024
6MMHMAS023 - Yüzey İşlemleri

Malzeme yüzeylerinin özellikleri ve karakterizasyonu, değme (kontak) teorisi, yüzey sertleştirme metodları, karbürleme. Dönüşüm kaplamaları. Yüzey kaplama yöntemleri: gaz, sıvı çözelti ve eriyik halden kaplama süreçleri. Fiziksel ve kimyasal buhar biriktirim yöntemlerinin prensipleri, elektrokimyasal kaplama, püskürtme kaplamalar, kaplama karakterizasyonu, kaplama ve ince filmlerde gerilim, kaplama tribolojisi, kaplama uygulamalarında örnek durum incelemeleri.

6MMHMAS024 - Sac Kalıp Tasarımı

1-Kalıpçılıkla ilgili terim ve kavramları tanıma 2- Mezuniyet sonrasında çalışılabilecek bir endüstriyel alanı tanıma 3- Saç-metal alanında firmaları tanıma 4- Kalıp tasarımında kullanılan standart ve hazır elemanları tanıma 5- Saç-metal kalıbı tasarımı, imalatı ve montajını yapabilme

6MMHMAS025 - Isıl Sistem Tasarımı

Isıl sistem elemanlarının analizi, Isıl sistemlerin tasarımı, termoekonomik optimizasyon, analiz ve değerlendirme yapar. Mevcut ısıl sistemlerin teknolojik gelişmelere göre revizyonunu yapar.

6MMHMAS026 - İklimlendirme Mühendisliği

Havalandırma ve klima sembollerini tanımak. Soğutma ve ısıtma sistem elemanları ve şemalarını tanımak ve çizmek & hesaplamalarını yapmak.

6UYGSPY001 - Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

Stratejik yönetim, stratejik planlama, planlama süreci, risk yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.

2023

6YGDZTY001 - Zaman ve Teknoloji Yönetimi

Hizmet ve Üretim Sektörlerinde Teknoloji Konseptinin Tanımı / Sektör Bazında Teknolojik Gelişmelerin Tarihi / Bilim ve Mühendislik Arasındaki İlişkiler / Teknoloji Geliştirme Modelleri : Tekno Parklar / Bilim Parkları / Araştırma Enstitüleri / Teknoloji Transferi ve Organizasyon ve Teknolojik Araştırmaya Yönelen Ortam / Ulusal Ekonomik Gelişimde ve Global Rekabette Teknolojinin Rolü

2023
Toplam1561830
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi