Ders İçerikleri

Mimarlık Bölümü
Ders İçerikleri

1. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkelerini ele alır.

2022

6ING103 - İngilizce-I

İngilizce konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri.

4044

6304M101 - Mimarlığa Giriş

Derste, mimarlığı sanat, bilim, tasarım ve/veya teknoloji olarak anlamak; form ve mekan, ışık ve renk, boşluk ve doluluk kavramlarının tarifi, oran, orantı, doğal ve yapay çevre, topoğrafya, iklim ve arazi koşullarının tümünün uyumu sağlanarak mekan organizasyonu, mekan, birey ve çevre, ergonomi, boyut, eylem, sağlık, güvenlik ve konfor açısından kullanıma ilişkin işlevler; mimari elemanların yapım yöntemi ve malzeme açısından ele alınması ve geometri, doğru, yüzey, kütle ve oran açısından mimarinin matematiği gibi konular, seçilen özgün örnekler üzerinden araştırma, inceleme, tartışmalarla ve önemli projelere inceleme gezileri ile ele alınmaktadır.

2235

6MMFTBA103 - Teknik Resim-I

Derste, çizim gereçlerinin doğru kullanımı ve çizim kuralları ile çizim tekniği ve ölçekli çizim, iki boyutlu (plan-kesit-görünüş) çizim, çizim üzerinde ölçülendirme ve bilgilendirme, pafta kullanımı, algılama, anlatma ve okuma becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

2235

6MMFTBA101 - Temel Tasarım

Derste, tasarım elemanları, nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, ışık, biçim, tasarım ilkeleri, tekrar, ritim, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, algı psikolojisi ele alınmaktadır.

2447

6UYDTDL101 - Türk Dili-I

Dünya dilleri, Türkçenin tarihi dönemleri, ses ve yapı özellikleri konularını içerir.

2022

6MMFTBA105 - Yapı Bilgisi-I

Derste, yapı, yapı alt sistemleri, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisi kavramları, yapı ve yapım yöntemleri, kullanıcı-çevre-yapı sistemi etkileşimi, yapıdan beklenilen performans özellikleri konuları ele alınmaktadır.

2235
Toplam16102130
2. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye.

2022

6ING104 - İngilizce-II

İngilizce gramer, konuşma, yazma, dinleme ve okuma yetenkelerinin geliştirilmesi.

4044

6MMFTBA001 - Matematik

Fonksiyonlar ve özellikleri, trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, limit kuralları, süreklilik ve süreksizlik, türev tanımı ve kuralları, çeşitli fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, türevin uygulamaları, fonksiyon grafiklerinin çizimi, belirsiz limitler, L'Hospital Kuralı, belirsiz integral ve integral alma kuralları, belirli integral ve uygulamaları.

3034

6MIMMAU102 - Mimari Tasarıma Giriş

Derste, mekan kavramı gözlem, deneyim, görsel algı, farkındalık geliştirme, anlama, görsel analiz-hesaplama-yaratıcılık unsurları ile değerlendirilir ve mimari planlamanın programlama-tasarım-uygulama-kullanım süreçlerinde, kullanıcı gereksinimleri ve insan-çevre ilişkisi, tasarım problemine farklı bakış açıları geliştirebilme ve çok yönlü çözüm önerileri geliştirme pratiği yapılır.

2658

6MMFTBA104 - Teknik Resim-II

Derste, çizim gereçleri ile ölçülendirme, perspektif çizme, perspektifte gölge çizimi, plan-kesit görünüş çizimlerinin teknikleri anlatılmaktadır.

2235

6UYDTDL102 - Türk Dili-II

Kelime gurupları, cümlede yapı ve cümle türleri, anlatım bozuklukları konularını içerir.

2022

6MMFTBA106 - Yapı Bilgisi-II

Derste, yapı, yapı alt sistemleri, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisi kavramları, yapı ve yapım yöntemleri, kullanıcı-çevre-yapı sistemi etkileşimi, yapıdan beklenilen performans özellikleri konuları ele alınmaktadır.

2235
Toplam17102230
3. Dönem
DersTUKAKTS

6MMFTBA211 - Bilgisayarlı Anlatım Teknikleri-I

Derste, program komutlarının tanıtılması ve mobilya, mekan çizimlerinde uygulamalar yapılmaktadır.

2235

6IOYT01 - İngilizce Okuma ve Yazma Teknikleri

Kelime öğretimi, okuma ve yazma dersleri, dinleme ve konuşma çalışmaları.

4044

6MIMMAU201 - Mimari Tasarım-I

Derste, kentsel doku üzerinde belirlenen bir proje alanının sorunlarını incelenir ve bu alanı geliştirmek için bir program oluşturulur.

2658

6MIMTBA207 - Mimarlık Tarihi-I

Derste, ilkçağ ve ortaçağ mimarisi tartışılmaktadır.

2023

6MIMTBA205 - Statik ve Mukavemet

Derste, mekaniğin temel prensipleri, rijit cisimlerin dengesi, sürtünme, ağırlık merkezi, kiriş ve kablolardaki kuvvetler ve taşıyıcı sistemlerin analizi konuları ele alınmaktadır.

2235

6MMFTBA201 - Yapı Malzemesi-I

Derste, yapı malzemelerinin performansını ve durabilitesini belirleyen temel unsurları, başlıca yapı malzemelerinin gruplandırılarak özellikleri, türleri ve yapıda uygulama yöntemleri tartışılmaktadır.

3035
Toplam15102030
4. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDKGS001 - Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

Bu ders kalite yönetiminin felsefesini, ilkelerini ve kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamada kullanılan araçları; kalite kontrolü için gerekli istatistiksel yaklaşımları; çeşitli sektördelerdeki Kalite Güvence Sistemi (ISO standartları) ve Kalite Sistem Dökümantasyonları hakkında uygulamaya yönelik süreçleri içermektedir.

2023

6MING02 - Mesleki İngilizce

Öğrencilerin mesleki alana ait özel ihtiyaçlarını karşılayacak okuma, yazma, dinleme ve konuşma çalışmaları.

4044

6MIMMAU202 - Mimari Tasarım-II

Derste, kentsel doku üzerinde belirlenen bir proje alanının sorunları incelenir ve bu alan için gelişim ve tasarım önerileri içeren bir program oluşturulur.

2658

6MIMMAU206 - Mimarlık Tarihi-II

Derste, ilkçağdan günümüze mimarlık tarihi ele alınmaktadır.

2023

6MIMMAU204 - Şehircilik Tarihi ve Teorisi

Derste, kentin tarihsel süreç içerisinde yaşadığı değişim ve dönüşüme, kentsel kavramlara, çeşitli planlama yaklaşımlarına ve güncel kent sorunlarına uygulamalı olarak değinilmektedir.

3034

6MIMTBA204 - Taşıyıcı Sistemler

Derste, yapılara etkiyen yüklerin tanımları ve yapı mühendisliği açısından analiz, detay ve imalat safhalarında gerekli temel bilgileri kapsar. Yürürlükte olan yönetmelik ve şartnamelere göre yapı tasarımı için gerekli teorik bilgiler tartışılmaktadır.

2234

6MIMTBA206 - Yapı Elemanları Tasarımı

Derste, farklı prefabrike yapım sistemlerinin modüler koordinasyon kuralları içerisinde teorik olarak anlatılması akabinde, betonarme prefabrike betonarme, çağdaş ahşap çerçeve sistem ve hafif çelik çerçeve sistemler incelenmektedir.

2234
Toplam17102230
5. Dönem
DersTUKAKTS

6UYDCKI001 - Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü,meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.

2023

6MIMSEC015 - Günümüz Mimarisi ve Ünlü Mimarlar

Derste, sunumlar ile öğrenciler dünya kentlerindeki önemli mimari yapıları ve mimarlığın önemli aktörleri konusunda bilgilendirilmektedir.

2023

6MIMMAU301 - Mimari Tasarım-III

Derste, mimari tasarımın tekrar, çoğaltma ve çesitlendirme problemleri islenmekte ve bu problemleri sistematik olarak yaklasmanın yöntemleri anlatılmaktadır.

2658

6MIMMAU305 - Tarihi Çevre Koruma-Restorasyon

Derste, tek yapı koruma ve tarihi çevre koruma düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temeli, taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının tanımı, koruma ölçütleri, restorasyon öncesi yapılan çalışmalar, restorasyon projesinin hazırlanması, restorasyon teknikleri, kültür varlıklarının korunması ile ilgili örgütlenmeler ve yasalar ele alınmaktadır.

3034

6MIMMAU311 - Yapı ve Yapım Yöntemleri

Derste, yapı üretiminin gelişim süreci ve üretim sistemleri; yapı üretiminin gelişimi, geleneksel, rasyonel, endüstrileşmiş sistemler; endüstrileşmiş üretimin temel özellikleri; geleneksel sistemlerin rasyonelleştirilmesi, hazır kalıp sistemleri; tünel kalıp sistemi, tasarlama ve üretim sorunları; prefabrike (ön yapım) sistemler, tasarlama ve üretim sorunları; yapı üretim sistemlerinin değerlendirme ölçütleri ve teknoloji seçim kriterleri konuları ele alınmaktadır.

1224

6MIMMAU307 - Yerleşme Planlama ve Tasarımı

Derste, kentsel tasarım süreçleri; kentsel tasarım kuramları; kentlerin biçimlenmesindeki temel etkenler; temel yaklaşımlar; kentsel tasarım modelleri ve örnekleri; kentsel tasarımın tarihsel gelişimi, proje geliştirme süreçleri ele alınmaktadır.

2446

6MIMYGS050 - Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-I

2022
6MIMYGS002 - Sürdürülebilir Yapı Üretim Yöntemleri

Derste sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilikte etken unsurlar ve mimari tasarımdaki sürdürülebilirlik ilkeleri işlenecektir. Ders kapsamında gerçekleştirilecek mimari proje ile teorik bilgiler uygulamaya geçirilecektir.

6MIMYGS004 - Tarihi Yapılarda Bozulmaya Neden Olan Etkenler ve Koruma Tek.

Tarihi yapılarda oluşan hasar ve bozulmaları tanıyabilme ve müdahale yöntemlerini belirleyebilme konusunun değerlendirilmesidir.

6MIMYGS005 - Kentsel Mekan ve Erişilebilirlik

6MIMYGS017 - Beton Teknolojisi

Haftalık ders içerikleri aşağıya çıkarılmıştır.

6MIMYGS027 - Sayısal Ortamda Tasarım

Derste sayısal ortamda tasarım yapmanın taşıdığı potansiyeller ve handikaplardan ve sürece yönelik pratik yöntemlerden bahsedilecektir. Bilgisayar kullanımı ile farklı programlar (Photoshop, Sketch Up, Autocad ve V-Ray) kullanılarak ders içi uygulamalar yapılarak mimari sunum tekniklerine yönelik denemeler yapılacaktır.

6MIMYGS034 - Mimaride Dijital Yaklaşımlar

6UYDMSE001 - Mesleki Sorumluluk ve Etik

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

Toplam14122030
6. Dönem
DersTUKAKTS

6MIMMAU310 - Çevre Kontrolü

Pasif iklimlendirme-iklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor; iklim ve enerji kontrolünde yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb., binanın kabuk tasarımı, aydınlatma- temel bilgiler, aydınlatmanın türleri; fotometrik büyüklükler, yasalar, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.), yapma aydınlatma sistemleri, ses kontrolu- tanımlar, ses, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden bir sistem olarak tasarlanması, binalarda gürültü ve titreşim kontrolü, yapı elemanlarında ses yalıtımı; salonların akustik tasarımı, vb.

2234

6UYDEDY001 - Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.

2023

6MIMMAU302 - Mimari Tasarım-IV

Bu proje atölyesinde, mimari tasarımın tekrar, çoğaltma ve çesitlendirme problemleri işlenmekte ve bu problemleri sistematik olarak yaklaşmanın yöntemleri konu edilmektedir. Konu aynı zamanda norm ve standart olusturma, normlar ve standartlar üzerinde islem yapma problemi olarak tanımlanmaktadır. Problemin ekonomik ve teknik boyutları kültürel boyutları ile birlikte islenmekte, üretim teknikleri, yapı malzemeleri ve nicelikleri, yasama biçimleri ve alıskanlikları, varolus, bellek gibi konuları ile birarada ele alınmaktadır. Tekrar, çoğaltma ve çesitlendirme problemleri yeni yerlesim alanlarının yanı sıra, kent içindeki çöküntü alanlarını sıhhilestirme, kent içi düğüm noktalarında “karısık yapılasma” (çarsı-büro-konut-otopark) konuları aracılığı ile de işlenmektedir.

2658

6MIMMAU306 - Rölöve ve Restorasyon

Derste, rölövenin tanımlanması, kullanım alanı, türleri, mimarlıkta rölövenin kullanım amacı, rölöve alınmasında kullanılan gereçler, çalışmanın kapsamı, yerleşim planının ve yapının planının, kesit, görünüş ve detaylarının rölövelerinin alınmasında uygulanan yöntemler, ölçü alma teknikleri, ölçü alma uygulamasının yapılması ve proje kapsamında seçilen Taşınmaz Kültür Varlığı yapının rölöve projesinin hazırlanması 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi gerçekleştirilmektedir.

2235

6MIMMAU308 - Yapım Yönetimi ve Ekonomisi

Derste, temel kavramlar, yapı üretiminin katılımcıları, yapı üretiminin farklı düzeylerinde (sektör, firma, proje ve işlem) yönetsel ve ekonomik kararlar, yapım fimaları, yapıları ve organizasyonel özellikleri, inşaat yatırımının değerlendirilmesi, fizibilite çalışmaları, proje teslim sistemleri ve organizasyonel yapıları, sözleşme tipleri, maliyet yönetimi, maliyet tahmini, maliyet planlama ve kontrol, bina maliyetini etkileyen faktörler, süre ve kaynak yönetimi, süre ve kaynak tahmini, planlama ve kontrolü, şantiye yönetimi, şantiye planlama, bina üretim sürecinin farklı evrelerinde mimarın rolü incelenmektedir.

2234

6MIMYGS051 - Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-II

2023
6MIMYGS002 - Sürdürülebilir Yapı Üretim Yöntemleri

Derste sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilikte etken unsurlar ve mimari tasarımdaki sürdürülebilirlik ilkeleri işlenecektir. Ders kapsamında gerçekleştirilecek mimari proje ile teorik bilgiler uygulamaya geçirilecektir.

6MIMYGS003 - Türk Sanat Tarihi

Derste Türk Sanatı'na ait mimari, mimariye bağlı bezeme örnekleri üzerinde durulacak, zaman içinde biçimlenen mimari örneklerde plan özellikleri, farklı malzeme ve teknikler, öne çıkan mimarlar, sanat koruyucuları, sanat kurumları gibi konular değerlendirilecektir.

6MIMYGS006 - Sosyoloji ve Mekansal Tasarım

Derste, kentleşme olgusunun süreci, kentleşme sorunları, kent-toplum ilişkisinin mekana yansımaları kuramlar doğrultusunda irdelenmektedir.

6MIMYGS007 - Geleneksel Yapılarda Yeniden Kullanım

Dersin genel içeriği geleneksel yapıların kullanım amaçlı yeniden sağlamlaştırılarak, onarılarak, yenilenerek günümüz gereksinimlerine cevap verecek şekilde düzenlenmesi konularının ele alınmasıdır. Geleneksel yapılara yeni bir işlev yüklerken kendine özgü mekansal, organizasyonel ve işlevsel niteliğini belirlemek gerekmektedir. Derste Bu nitelikleri tespit etmek için yapılması gerekenler; örneğin, binanın ilgili imar mevzuat standartlarını incelemek, yapının teknik ve malzeme karakterini belirlemek, mekânsal analizlerini yapmak ve yeni işleve uygunluğunu tespit etmek konularındaki analizler işlenmektedir.

6MIMYGS011 - Mimari Sunum Teknikleri

Bilgisayar arayüzü ile farklı programlar (photshop, sketch up, autocad ve v-ray ) kullanılarak uygulamalar yapılıp mimari sunum tekniklerinin anlatılması

6MIMYGS012 - Geleneksel Yapı Malzemeleri

Tarihsel dönemler boyunca kullanılan taş ve pişmiş toprak ürünlerinin türleri sınıflandırılması, hammadde işleme ve şekillendirme teknikleri, Bu malzemelerin kullanıldığı yapılarda gözlenen alterasyon çeşitleri ve gelişim mekanizmaları, taş hastalıklarını belirleme yöntemleri, sağlamlaştırma, koruma ve fiksanyon yöntemleri.

6MIMYGS023 - Mimari Tasarım Yöntem ve Aşamaları

Derste mimari tasarımın aşamaları beş madde altında toplanarak işlenecektir; a)analizlerlerin oluşturulması ve ilk kararlar; b)ön eskizler ve planimetrik tasarım metodları; c)ana eskizler ve mimari tasarımın oluşturulması; d)sunumun düzenleri; e)TMMOB mimari proje çizim ve sunum standartları

6MIMYGS025 - Mimarlık 2000-2015 İstanbul

Ders kapsamında İstanbul’da 1900-2015 yılları arasında uygulanmış yapılar bulunup incelenecek ve tasarım ilkeleri üzerine değerlendirme yapılacaktır. Son donem uygulanmış yapıların tasarım ilkeleri güncel dergilerde yapılmış yorum ve yazılar incelenerek öğrenciler tarafından değerlendirilecektir. Bununla birlikte tasarım ofislerinin ilkleri çeşitli sorular ve cevaplarla anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu çalışma sonunda son on beş yılda İstanbul’daki mimari uygulamaların ;görsel ve yorumlarla birlikte zamansal çizelgesi ve öncelikli ilkeleri üzerine haritaları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

6MIMYGS029 - İç Mekan Tasarımı

6MIMYGS031 - Mimarlık ve Ekoloji

6UYDMSE001 - Mesleki Sorumluluk ve Etik

Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları incelenir.

6UYDSSU001 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

Bu ders sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgiler, bireylerin, grupların ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

6MIMYGS052 - Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-III

2023
6MIMMAS004 - Mimarlık ve Felsefe

Derste, 20. yüzyılın 2. yarısında bilim felsefesini geliştirenler ışığında baskın felsefecilerin kuramlarını(paradigmalarını) aktarmak ve tartışmak, tasarım bilgisini temellendirmek, düşünce üretimini sistematize etmek hedeflenmektedir.

6MIMMAS472 - Türkiye'de ve Dünyada Tarihi Çevre Koruma

6MIMYGS002 - Sürdürülebilir Yapı Üretim Yöntemleri

Derste sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilikte etken unsurlar ve mimari tasarımdaki sürdürülebilirlik ilkeleri işlenecektir. Ders kapsamında gerçekleştirilecek mimari proje ile teorik bilgiler uygulamaya geçirilecektir.

6MIMYGS003 - Türk Sanat Tarihi

Derste Türk Sanatı'na ait mimari, mimariye bağlı bezeme örnekleri üzerinde durulacak, zaman içinde biçimlenen mimari örneklerde plan özellikleri, farklı malzeme ve teknikler, öne çıkan mimarlar, sanat koruyucuları, sanat kurumları gibi konular değerlendirilecektir.

6MIMYGS012 - Geleneksel Yapı Malzemeleri

Tarihsel dönemler boyunca kullanılan taş ve pişmiş toprak ürünlerinin türleri sınıflandırılması, hammadde işleme ve şekillendirme teknikleri, Bu malzemelerin kullanıldığı yapılarda gözlenen alterasyon çeşitleri ve gelişim mekanizmaları, taş hastalıklarını belirleme yöntemleri, sağlamlaştırma, koruma ve fiksanyon yöntemleri.

6MIMYGS015 - Osmanlı Dönemi Kent Mimarisi

Derste 15 ve 19. yüzyıllar arası Osmanlı Dönemi mekan kuruluşlarında temel ihtiyaçların oluşturduğu mimari formların incelenmesi ve bu formların kentsel dokuya yansıması ele alınacaktır.

6MIMYGS023 - Mimari Tasarım Yöntem ve Aşamaları

Derste mimari tasarımın aşamaları beş madde altında toplanarak işlenecektir; a)analizlerlerin oluşturulması ve ilk kararlar; b)ön eskizler ve planimetrik tasarım metodları; c)ana eskizler ve mimari tasarımın oluşturulması; d)sunumun düzenleri; e)TMMOB mimari proje çizim ve sunum standartları

6MIMYGS025 - Mimarlık 2000-2015 İstanbul

Ders kapsamında İstanbul’da 1900-2015 yılları arasında uygulanmış yapılar bulunup incelenecek ve tasarım ilkeleri üzerine değerlendirme yapılacaktır. Son donem uygulanmış yapıların tasarım ilkeleri güncel dergilerde yapılmış yorum ve yazılar incelenerek öğrenciler tarafından değerlendirilecektir. Bununla birlikte tasarım ofislerinin ilkleri çeşitli sorular ve cevaplarla anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu çalışma sonunda son on beş yılda İstanbul’daki mimari uygulamaların ;görsel ve yorumlarla birlikte zamansal çizelgesi ve öncelikli ilkeleri üzerine haritaları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

6MIMYGS032 - Mimarlık ve Tasarımda Veri Görselleştirme

6UYDSSU001 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

Bu ders sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgiler, bireylerin, grupların ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

Toplam14122030
7. Dönem
DersTUKAKTS

6MIMISY001 - İşyerinde Uygulama

Derste, uygulama yapılan mesleki alan ile ilgili pratik bilgi edinilmektedir.

08410

6MIMMAS051 - Mesleki Alan Seçmeli-I

3035
6MIMMAS007 - Kentsel Dönüşüm ve Kent Kimliği

Kentsel dönüşüm ve kent kimliğinin kavramsal olarak açıklanması, Avrupa'da kentsel dönüşümün geçirdiği süreç, Türkiye'de kentsel dönüşümün evrimi, kentsel dönüşümü oluşturan yasal mevzuat.

6MIMMAS008 - Çatı Sistemleri

6MIMMAS009 - Mimari Tasarım Akımları

6MIMMAS012 - 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi

Derste batılılaşma dönemi sonrası Osmanlı Dönemi mekan kuruluşlarında temel ihtiyaçların oluşturduğu mimari formların incelenmesi , başkent ve taşrada Tanzimat reformları ve kentsel yapıya yansımaları, üslupsal dönüşümler ve değişen tercihler. 19. yüzyıl Osmanlı yapı alanı örgütlenmesindeki yeni düzenlemeler.

6MIMMAS013 - Enerji Etkin Yapı Tasarımı

Yapılarda enerji tüketimi ve tüketimi etkileyen parametrelerin tanıtılması.

6MIMMAS014 - Mimari Tasarımda Sürdürülebilirlik İlkeleri

Derste sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilikte etken unsurlar ve mimari tasarımdaki sürdürülebilirlik ilkeleri işlenecektir. Ders kapsamında gerçekleştirilecek mimari proje ile teorik bilgiler uygulamaya geçirilecektir.

6MIMMAS054 - Yapı Fiziği Malzeme İlişkisi

Deprem hasarları, çatlaklar, yapı elemanlarının onarım ve güçlendirilmesi, ses, ısı, su-rutubet, yangın kaynaklı problemler

6MIMMAU401 - Mimari Tasarım-V

Derste, öneri geliştirme, eskiz ve maket çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

2658

6MIMMAU403 - Uygulama Projesi

Derste, ön proje, kesin proje ve uygulama projesi kapsamında, mekânsal düzenleme ve taşıyıcı sistem açısından alternatiflerin araştırılması ve karşılaştırılması, yapı malzemesi ve yapı bileşenleri ile yapım teknolojileri açısından tasarımın irdelenmesi, tasarımın yapılabilirliğinin Türkiye’de geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü yönetmeliği gibi) göre oluşturulması, yapı alt sistemleriyle ilgili taşıyıcı sistem, ısıtma ve havalandırma sistemi, sıhhi tesisat, sistemi, mekanik ve elektrik donatım sistemlerinin ortaya konan tasarım ile bütünleştirilmesi, her bir tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesi) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin TC Bayındırlık Bakanlığı ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenen mimari proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlatılması gerçekleştirilmektedir.

2447
Toplam7181630
8. Dönem
DersTUKAKTS

6MIMMAU498 - Bitirme Projesi

Derste, orta ve büyük ölçekli bir arazide karmaşık programlı bir proje için analizler ve problem tarifi, işlev analizi ve çözüm önerileri, farklı detay ve ölçeklerde proje çözümleri, proje yaklaşımlarını ve çözümlerini uygun biçimde ifade eden temsil ve sunumların üretilmesi gerçekleştirilmektedir.

08410

6MIMMAS052 - Mesleki Alan Seçmeli-II

3036
6MIMMAS007 - Kentsel Dönüşüm ve Kent Kimliği

Kentsel dönüşüm ve kent kimliğinin kavramsal olarak açıklanması, Avrupa'da kentsel dönüşümün geçirdiği süreç, Türkiye'de kentsel dönüşümün evrimi, kentsel dönüşümü oluşturan yasal mevzuat.

6MIMMAS010 - Kentsel Koruma Planlaması

Derste kentsel koruma planlama düşüncesi ve gelişimi konularında bilgi verilmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinde sürdürülebilirliğin örnekler üzerinden incelenmesi yapılarak, kentsel mekanda korumaya ilişkin güncel sorunlar irdelenmektedir.

6MIMMAS011 - Bina Maliyeti

Bina maliyetine ilişkin temel kavramlar, Bina maliyetini etkileyen faktörler, Bina maliyeti tahmin modelleri, Türkiye’de maliyet verileri ve veri bankaları, Bilgisayar destekli maliyet tahmini modelleri ve sınıflandırılması, Ön tasarım aşamasında kullanılan modeller, Detaylı tasarım aşamasında kullanılan modelleri, İhale-teklif aşamasında kullanılan modeller, Hakediş hazırlama ve yapım (kontrol) aşamasında kullanılan maliyet tahmin modelleri.

6MIMMAS015 - Yapılarda Yalıtım Sistemleri

6MIMMAS054 - Yapı Fiziği Malzeme İlişkisi

Deprem hasarları, çatlaklar, yapı elemanlarının onarım ve güçlendirilmesi, ses, ısı, su-rutubet, yangın kaynaklı problemler

6MIMMAS056 - Planlama ve Uygulama Sorunları

Farklı ülkelerin (Almanya, Japonya, Fransa, Amerika) planlama sistemleri ve plan uygulamalarına ilişkin sistem işleyişlerinin incelenmesi, Türkiye'de şehir planlama sistemi ve imar uygulamalarına ilişkin sistem işleyişinin değerlendirilmesi, ülkemizde imar uygulamalarına ilişkin sistem işleyişinde ortaya çıkan sorunların tanımlanmasıdır.

6MIMMAS472 - Türkiye'de ve Dünyada Tarihi Çevre Koruma

6MIMYGS016 - Türkiye'de ve Dünyada Tarihi Çevre Koruma

Türkiye'deki tarihi çevrelerin genel ve bölgesel özellikleri; bu özelliklerin belirli örnekler üzerinde incelenmesi; tarihi çevre koruma çalışması yapılmış yerleşmelerden seçilen örneklerde yapılan uygulamaların tartışılması; yabancı ülkelerden kent koruma örneklerinin irdelenmesi.

6MIMYGS024 - Yapılarda Yangın Önlemleri

Yapı tasarımı öncesi mimarın YANGIN konusundaki farkındalığını arttırıp, yangın tehlikesini doğru tasarım/yapısal eleman/öge/sistem/malzeme seçimleri ile önlemesini, mevzuatlara uygun tasarım yapabilmesini içerir.

6MIMMAU402 - Mesleki Uygulamalar-İmar Hukuku

Derste, imar yasalarındaki mimarlık mesleğini ilgilendiren kurallar hakkında ayrıntılı bilgi verilerek, teknik uygulama sorumlularının görevleri, yükümlülükleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda düzenlemeler açıklanır. Ayrıca ilgili idareler tarafından yapılmış yasal işlemlere ait örnek dökümanlar ve mahkemelerden imarla ilgili alınmış yargı kararı örnekleri sunularak teorinin yanında pratikte yaşananlar hakkında da bilgi verilir.

3036

6MIMYGS053 - Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-IV

2023
6MIMYGS003 - Türk Sanat Tarihi

Derste Türk Sanatı'na ait mimari, mimariye bağlı bezeme örnekleri üzerinde durulacak, zaman içinde biçimlenen mimari örneklerde plan özellikleri, farklı malzeme ve teknikler, öne çıkan mimarlar, sanat koruyucuları, sanat kurumları gibi konular değerlendirilecektir.

6MIMYGS005 - Kentsel Mekan ve Erişilebilirlik

6MIMYGS009 - Kıyı Alanları Tasarımı

6MIMYGS010 - Mimar Sinan Mimarlığı

Mimar Sinan mimarlığını etkileyen etmenler ve sosyal ortam ve Mimar Sinan tasarımının gelişim evreleri, Mimar Sinan’ın tasarımının çok önemli bir öğesi olarak örtünün ve ona paralel olarak iç mekânın gelişimi, Mimar Sinan mimarlığındaki yapım sistemleri ve Mimar Sinan’ın getirdiği yenilikler, Mimar Sinan’ın yapı tipolojileri, Mimar Sinan’ın önemli külliyeleri ve başeserleri, kente ve yapım sürecine yönelik karar ve uygulamaları konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma, Osmanlı Klasik Dönem Mimarlığı’na Mimar Sinan’ın katkılarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme, Mimar Sinan Dönemi ve mimarlığını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Mimar Sinan Dönemi ve mimarlığı ile ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yürütebilme yeterliliklerinin öğrencilere kazandırılması.

6MIMYGS012 - Geleneksel Yapı Malzemeleri

Tarihsel dönemler boyunca kullanılan taş ve pişmiş toprak ürünlerinin türleri sınıflandırılması, hammadde işleme ve şekillendirme teknikleri, Bu malzemelerin kullanıldığı yapılarda gözlenen alterasyon çeşitleri ve gelişim mekanizmaları, taş hastalıklarını belirleme yöntemleri, sağlamlaştırma, koruma ve fiksanyon yöntemleri.

6MIMYGS022 - Mimaride Yaratıcılık

Mekan öğelerinin tasarımı, kurgulama yöntemleri, okuma ve düşünme kılavuzları

6MIMYGS024 - Yapılarda Yangın Önlemleri

Yapı tasarımı öncesi mimarın YANGIN konusundaki farkındalığını arttırıp, yangın tehlikesini doğru tasarım/yapısal eleman/öge/sistem/malzeme seçimleri ile önlemesini, mevzuatlara uygun tasarım yapabilmesini içerir.

6MIMYGS026 - Mimari Okumalar

Her hafta ders için mimarlık alanında temel araştırma kaynakları olmuş, günümüz çalışmalarına onculuk etmiş metinler ve güncel metinler kaynak olarak seçilecektir. Bu kaynaklar öğrencilerin katılımıyla eleştirilecek ve deşifre edilecektir. Öğrencilerden tüm bu metinler için sunum ve kendi metinlerini geliştirmeleri istenecektir.

6MIMYGS028 - Beton Teknolojisi-II

6UYDSPR001 - Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi

Stratejik yönetim, stratejik planlama, planlama süreci, risk yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.

6MIMYGS054 - Yetkinlik Geliştirme Seçmeli-V

2025
6MIMMAS004 - Mimarlık ve Felsefe

Derste, 20. yüzyılın 2. yarısında bilim felsefesini geliştirenler ışığında baskın felsefecilerin kuramlarını(paradigmalarını) aktarmak ve tartışmak, tasarım bilgisini temellendirmek, düşünce üretimini sistematize etmek hedeflenmektedir.

6MIMMAS011 - Bina Maliyeti

Bina maliyetine ilişkin temel kavramlar, Bina maliyetini etkileyen faktörler, Bina maliyeti tahmin modelleri, Türkiye’de maliyet verileri ve veri bankaları, Bilgisayar destekli maliyet tahmini modelleri ve sınıflandırılması, Ön tasarım aşamasında kullanılan modeller, Detaylı tasarım aşamasında kullanılan modelleri, İhale-teklif aşamasında kullanılan modeller, Hakediş hazırlama ve yapım (kontrol) aşamasında kullanılan maliyet tahmin modelleri.

6MIMMAS054 - Yapı Fiziği Malzeme İlişkisi

Deprem hasarları, çatlaklar, yapı elemanlarının onarım ve güçlendirilmesi, ses, ısı, su-rutubet, yangın kaynaklı problemler

6MIMYGS002 - Sürdürülebilir Yapı Üretim Yöntemleri

Derste sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilikte etken unsurlar ve mimari tasarımdaki sürdürülebilirlik ilkeleri işlenecektir. Ders kapsamında gerçekleştirilecek mimari proje ile teorik bilgiler uygulamaya geçirilecektir.

6MIMYGS003 - Türk Sanat Tarihi

Derste Türk Sanatı'na ait mimari, mimariye bağlı bezeme örnekleri üzerinde durulacak, zaman içinde biçimlenen mimari örneklerde plan özellikleri, farklı malzeme ve teknikler, öne çıkan mimarlar, sanat koruyucuları, sanat kurumları gibi konular değerlendirilecektir.

6MIMYGS005 - Kentsel Mekan ve Erişilebilirlik

6MIMYGS013 - Kentsel Mekanın Tasarımı

Kentsel mekan tasarımın temel kavramları, kentsel tasarımda temel kuramlar, çağdaş yaklaşımlar, kentsel tasarımın biçimsel, algısal, sosyal, görsel, fonksiyonel boyutları, konut alanlarının tasarımı, kamusal alanlar ve tasarımları, kentsel tasarımın uygulama süreçleri.

6MIMYGS014 - Mimarlıkta Estetik Arayışı

Tarihsel dönemler boyunca kullanılan cephe kaplaması, kolonlar, silmeler, pencereler ve bunun gibi birçok estetik özelliği olan motifler hakkında bilgi verilecektir. Dönemsel açıdan mimari estetik özellikler araştırılacaktır. Günümüzde değişen koşullar doğrultusunda ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre gelişen yeni mimari estetik üslupları araştırılacaktır.

6MIMYGS022 - Mimaride Yaratıcılık

Mekan öğelerinin tasarımı, kurgulama yöntemleri, okuma ve düşünme kılavuzları

6MIMYGS024 - Yapılarda Yangın Önlemleri

Yapı tasarımı öncesi mimarın YANGIN konusundaki farkındalığını arttırıp, yangın tehlikesini doğru tasarım/yapısal eleman/öge/sistem/malzeme seçimleri ile önlemesini, mevzuatlara uygun tasarım yapabilmesini içerir.

6MIMYGS026 - Mimari Okumalar

Her hafta ders için mimarlık alanında temel araştırma kaynakları olmuş, günümüz çalışmalarına onculuk etmiş metinler ve güncel metinler kaynak olarak seçilecektir. Bu kaynaklar öğrencilerin katılımıyla eleştirilecek ve deşifre edilecektir. Öğrencilerden tüm bu metinler için sunum ve kendi metinlerini geliştirmeleri istenecektir.

6MIMYGS030 - Mimarlık Eğitiminden Meslek Pratiğine

6UYDSSU001 - Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması

Bu ders sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgiler, bireylerin, grupların ve işletmelerin topluma hizmet konularına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

Toplam1081430
Bilgi

  • T : Teori
  • U : Uygulama
  • K : Kredi
  • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi