Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80’dir.

Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dahil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurur. Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz. Bunun dışında devam ile ilgili sağlık raporu dahil hiçbir mazeret kabul edilmez.

Tam teşekküllü devlet veya özel hastaneden alınması gerekir.

Ders kaydının akademik takvimde belirtilen tarihte yapılması gerekir.  Öncelikle alttan kalan dersler alınır. Ders kayıt formunun danışmana onaylatılması gerekir.  Devam zorunluluğu olan derslerde kısmen de olsa çakışan dersler alınamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir.

Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz, meslek yüksekokulu müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla bildirilir.  İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Bir sorununuz olursa öncelikle bunu öncelikle fakülte/yüksekokul sekreterliği, daha sonra dersin hocası, cevap alamazsanız bölüm başkanı ile görüşmeniz gerekir. Tüm bunların sonucunda da sonuç alamazsanız Dekan/Yüksekokul Müdürü veya Meslek Yüksekokulu Müdürü ile görüşebilirsiniz.

Standart dilekçe formları WEB sitemizde yer almaktadır. Bunları indirip dilekçenizi ona göre verebilirsiniz. Burada örnek bulamazsanız dilekçenizi bu örneklere uygun olarak sizin yazmanız gerekir. Standart dilekçe örneklerine ulaşmak için tıklayınız.

Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yeni kayıt olan öğrencilerin ilk yarıyıla ait ders kayıtları, ilgili dönem başlarında ÖİDB tarafından doğrudan yapılır. Bu öğrenciler ders kayıt formlarının internet çıktılarını alarak öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar danışmanlarına onaylatmak ve bir nüshasını ÖİDB’ye teslim etmek zorundadır.

Diğer öğrenciler ders kayıtlarını, danışmanının gözetiminde veya internet ortamında yapar. Danışman gözetiminde kayıt yaptıranlar, internet ortamında seçtikleri dersleri gösteren ders kayıt formunu danışmanına onaylatır ve öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar ÖİDB’ye teslim eder. İnternet üzerinden ders kaydı yapan öğrenciler de almış oldukları dersler ile ders kayıt formlarını öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar danışmanlarına onaylatır ve bir nüshasını ÖİDB’ye teslim eder.

Bir öğrencinin alabileceği haftalık ders kredisi en fazla 24 kredidir.

Bir yarıyılda, yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması 2,00 veya daha fazla olan öğrenciler, o yarıyılı başarmış sayılırlar.

Muaf olunan dersler ile Senato tarafından belirlenecek dersler için açılacak muafiyet sınavı sonucunda başarılı olanlar, muaf veya başarılı oldukları toplam kredi kadar bulunduğu yarıyıl/yılın toplam 2/3'ü oranında kredi saat miktarını geçmeyecek ölçüde bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olan programlarda, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinde zorunlu, diğer tüm lisans programlarında isteğe bağlı olarak okutulmaktadır.

Muafiyet sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.  Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyet sınavı açabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur.

Eğitim öğretimle ilgili olmak kaydıyla her konuda yardım alabilirsiniz.

Üniversitemiz lisans bölümlerinin tamamında Çift Ana Dal bulunmaktadır. 

Üniversitemiz lisans bölümlerinin tamamında Yan Dal uygulaması bulunmaktadır. 

Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyet sınavı açabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur. Üniversitemizde Temel İngilizce I-II ve Bilgisayar I-II dersleri için muafiyet sınavları açılmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda açılmamak ve müdürlüğün uygun görmesi şartıyla başka üniversitelerden de dersler alınabilir. Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla üç dersi başka üniversitelerin yaz öğretimi programlarından alabilir.

Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir neden varsa kaydı dondurulabilir. Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapar. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi veya yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri ekler.

Ders kaydı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrenci, bu süreyi izleyen üçüncü yarıyılda da kayıt yaptırmadığı takdirde Üniversite ile ilişiği kesilir.

Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan sınav dönemi sonunda girer. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, devam şartı aranmadan bu dersin sınavına her sınav döneminde girebilir.

Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine başvurur. Mazeretleri ilgili yönetim kurulları tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’tır. Ancak belirtilen bu oranlar sabit kalmak koşulu ile kısa süreli sınav, ödev, proje çalışmalarının ve derse devam durumunun katkıları ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Yarı Yıl Not Ortalaması (YNO); o yarıyılda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

Genel Not Ortalaması (GNO); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun en son alınan not esas alınır.

Bir yarıyıl sonunda not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler yüksekonur öğrencisi; bir yarıyıl sonunda not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar. Yüksekonur ve onur öğrencilerine Rektörlükçe yüksekonur veya onur belgesi verilir.

Yasal mazeretler Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimizin 45. maddesinde yer almaktadır.

Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını değerlendirerek, eğitim kapasitesinin verimli kullanılmasını sağlamak, Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde alamadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkan sağlamak ve derslerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını önleyerek eğitimin verimini arttırmak,

İsteyen öğrencilerin bazı dersleri yaz öğretiminde alarak normal ders yüklerini azaltmalarını sağlamak, Öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına veya yurtiçinde başka bir üniversiteye giden, dikey geçişle gelen, önkoşullu dersleri alan veya çift anadal, yandal eğitimi yapan öğrencilerin, eğitimleri sırasında alt ve üst yarıyıllardan hiç alamadıkları veya kaldıkları dersleri yaz öğretiminde almalarına imkan sağlamak,

Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim imkanlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak, Yurtiçi ve özellikle yurtdışından davet edilecek bilim adamlarına uzmanlık alanlarında yoğunlaştırılmış programlarla ders açmak.

Yaz öğretiminden yararlanmak isteyen öğrenci aşağıdaki dersleri alabilir: Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği dersleri, İlgili mevzuat hükümlerine göre tekrarlaması gereken dersleri,

Üst yarıyıllara ait daha önce almadığı dersleri, Akademik yetersizlik nedeniyle ders tekrarı yapmak durumunda ise, yaz öğretiminde öncelikle daha önce alıp başarısız oldukları dersleri.

Yaz öğretimi isteğe bağlıdır.

Yaz öğretiminde geçen süre eğitim - öğretim süresinden sayılmaz.

Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir.

Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresi final sınavları hariç yedi haftadır.

Yaz öğretimine kayıtlı tüm öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devamları ve derslerin ara ve final sınavlarına girmeleri zorunludur. Derse devamda mazeret kabul edilmez.

Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci dönem sonu sınavına giremez.

Yaz öğretiminde alınan derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim yarıyıllarında geçerli değildir.

Dönemsel bazda tüm derslerini almış ve başarmış öğrencilerden, üstün başarılı olanlara yüksek onur ve onur belgesi verilir. Yüksek onur ve onur belgesi için başarı kriterleri her eğitim-öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir. 

Dersin alındığı yarıyılda Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) en az 2,00 ise o yarıyılın DD ve DC notları başarılı sayılır.

Bir yarıyılın, YNO’sı 2.00’nin altında, ancak yıl ortalaması (iki yarıyılın ortalaması) en az 2.00 ise, yine iki yarıyıldaki DD ve DC notları başarılı sayılır.

Devamsızlık nedeni ile sınava girme hakkını kaybetme sadece final sınavları için geçerlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80’dir.

Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dahil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurur. Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz. Bunun dışında devam ile ilgili sağlık raporu dahil hiçbir mazeret kabul edilmez.

Tam teşekküllü devlet veya özel hastaneden alınması gerekir.

Ders kaydının akademik takvimde belirtilen tarihte yapılması gerekir.  Öncelikle alttan kalan dersler alınır. Ders kayıt formunun danışmana onaylatılması gerekir.  Devam zorunluluğu olan derslerde kısmen de olsa çakışan dersler alınamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir.

Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz, meslek yüksekokulu müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla bildirilir.  İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Bir sorununuz olursa öncelikle bunu öncelikle fakülte/yüksekokul sekreterliği, daha sonra dersin hocası, cevap alamazsanız bölüm başkanı ile görüşmeniz gerekir. Tüm bunların sonucunda da sonuç alamazsanız Dekan/Yüksekokul Müdürü veya Meslek Yüksekokulu Müdürü ile görüşebilirsiniz.

Standart dilekçe formları WEB sitemizde yer almaktadır. Bunları indirip dilekçenizi ona göre verebilirsiniz. Burada örnek bulamazsanız dilekçenizi bu örneklere uygun olarak sizin yazmanız gerekir. Standart dilekçe örneklerine ulaşmak için tıklayınız.

Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yeni kayıt olan öğrencilerin ilk yarıyıla ait ders kayıtları, ilgili dönem başlarında ÖİDB tarafından doğrudan yapılır. Bu öğrenciler ders kayıt formlarının internet çıktılarını alarak öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar danışmanlarına onaylatmak ve bir nüshasını ÖİDB’ye teslim etmek zorundadır.

Diğer öğrenciler ders kayıtlarını, danışmanının gözetiminde veya internet ortamında yapar. Danışman gözetiminde kayıt yaptıranlar, internet ortamında seçtikleri dersleri gösteren ders kayıt formunu danışmanına onaylatır ve öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar ÖİDB’ye teslim eder. İnternet üzerinden ders kaydı yapan öğrenciler de almış oldukları dersler ile ders kayıt formlarını öğretimin en geç ikinci haftası sonuna kadar danışmanlarına onaylatır ve bir nüshasını ÖİDB’ye teslim eder.

Bir öğrencinin alabileceği haftalık ders kredisi en fazla 24 kredidir.

Bir yarıyılda, yarıyıl not ortalaması ve genel not ortalaması 2,00 veya daha fazla olan öğrenciler, o yarıyılı başarmış sayılırlar.

Muaf olunan dersler ile Senato tarafından belirlenecek dersler için açılacak muafiyet sınavı sonucunda başarılı olanlar, muaf veya başarılı oldukları toplam kredi kadar bulunduğu yarıyıl/yılın toplam 2/3'ü oranında kredi saat miktarını geçmeyecek ölçüde bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olan programlarda, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinde zorunlu, diğer tüm lisans programlarında isteğe bağlı olarak okutulmaktadır.

Muafiyet sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.  Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyet sınavı açabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur.

Eğitim öğretimle ilgili olmak kaydıyla her konuda yardım alabilirsiniz.

Üniversitemiz lisans bölümlerinin tamamında Çift Ana Dal bulunmaktadır. 

Üniversitemiz lisans bölümlerinin tamamında Yan Dal uygulaması bulunmaktadır. 

Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyet sınavı açabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur. Üniversitemizde Temel İngilizce I-II ve Bilgisayar I-II dersleri için muafiyet sınavları açılmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda açılmamak ve müdürlüğün uygun görmesi şartıyla başka üniversitelerden de dersler alınabilir. Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla üç dersi başka üniversitelerin yaz öğretimi programlarından alabilir.

Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir neden varsa kaydı dondurulabilir. Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapar. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi veya yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri ekler.

Ders kaydı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrenci, bu süreyi izleyen üçüncü yarıyılda da kayıt yaptırmadığı takdirde Üniversite ile ilişiği kesilir.

Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan sınav dönemi sonunda girer. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, devam şartı aranmadan bu dersin sınavına her sınav döneminde girebilir.

Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine başvurur. Mazeretleri ilgili yönetim kurulları tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’tır. Ancak belirtilen bu oranlar sabit kalmak koşulu ile kısa süreli sınav, ödev, proje çalışmalarının ve derse devam durumunun katkıları ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Yarı Yıl Not Ortalaması (YNO); o yarıyılda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

Genel Not Ortalaması (GNO); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun en son alınan not esas alınır.

Bir yarıyıl sonunda not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler yüksekonur öğrencisi; bir yarıyıl sonunda not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar. Yüksekonur ve onur öğrencilerine Rektörlükçe yüksekonur veya onur belgesi verilir.

Yasal mazeretler Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimizin 45. maddesinde yer almaktadır.

Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını değerlendirerek, eğitim kapasitesinin verimli kullanılmasını sağlamak, Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde alamadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkan sağlamak ve derslerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını önleyerek eğitimin verimini arttırmak,

İsteyen öğrencilerin bazı dersleri yaz öğretiminde alarak normal ders yüklerini azaltmalarını sağlamak, Öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına veya yurtiçinde başka bir üniversiteye giden, dikey geçişle gelen, önkoşullu dersleri alan veya çift anadal, yandal eğitimi yapan öğrencilerin, eğitimleri sırasında alt ve üst yarıyıllardan hiç alamadıkları veya kaldıkları dersleri yaz öğretiminde almalarına imkan sağlamak,

Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim imkanlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak, Yurtiçi ve özellikle yurtdışından davet edilecek bilim adamlarına uzmanlık alanlarında yoğunlaştırılmış programlarla ders açmak.

Yaz öğretiminden yararlanmak isteyen öğrenci aşağıdaki dersleri alabilir: Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği dersleri, İlgili mevzuat hükümlerine göre tekrarlaması gereken dersleri,

Üst yarıyıllara ait daha önce almadığı dersleri, Akademik yetersizlik nedeniyle ders tekrarı yapmak durumunda ise, yaz öğretiminde öncelikle daha önce alıp başarısız oldukları dersleri.

Yaz öğretimi isteğe bağlıdır.

Yaz öğretiminde geçen süre eğitim - öğretim süresinden sayılmaz.

Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir.

Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresi final sınavları hariç yedi haftadır.

Yaz öğretimine kayıtlı tüm öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devamları ve derslerin ara ve final sınavlarına girmeleri zorunludur. Derse devamda mazeret kabul edilmez.

Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci dönem sonu sınavına giremez.

Yaz öğretiminde alınan derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim yarıyıllarında geçerli değildir.

Dönemsel bazda tüm derslerini almış ve başarmış öğrencilerden, üstün başarılı olanlara yüksek onur ve onur belgesi verilir. Yüksek onur ve onur belgesi için başarı kriterleri her eğitim-öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir. 

Dersin alındığı yarıyılda Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) en az 2,00 ise o yarıyılın DD ve DC notları başarılı sayılır.

Bir yarıyılın, YNO’sı 2.00’nin altında, ancak yıl ortalaması (iki yarıyılın ortalaması) en az 2.00 ise, yine iki yarıyıldaki DD ve DC notları başarılı sayılır.

Devamsızlık nedeni ile sınava girme hakkını kaybetme sadece final sınavları için geçerlidir.