Sosyal Bilimler Enstitüsü

Duyuru

Yeterlik Sınavı Hakkında Bilgilendirme

MADDE 49

  • Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.
  • Öğrenciler yeterlik sınavına Ocak ve Haziran aylarında Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
  • Doktora yeterlik sınavı sırasıyla yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav süreleri birer saatten az, üçer saatten fazla olamaz. Ancak bu süreler ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Sınavın sözlü aşaması, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarına açıktır. Yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden ayrı ayrı başarılı olmak için jüri üyelerinin verdiği notların ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınavın sözlü aşamasında başarısızlık halinde öğrenci, ikinci sınav hakkında sadece sözlü sınava girer. Sınav sonucu yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir.
  • Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
  • Yukarıda belirtilen Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 49’uncu Maddesi gereği beşinci yarıyılında olan tüm öğrencilerin 2018-2019 Güz Yarıyılında yeterlik sınavına girmeleri gerektiği belirtilmiştir. İlgili maddeye istinaden 2016-2017 Akademik Yılının Güz Yarıyılı bütün öğrenciler için birinci yarıyıl sayılmış ve 2018-2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılı bütün öğrenciler için beşinci yarıyıl olarak kabul edilmiştir. Bu durumda beşinci yarıyılında olan tüm öğrencilerin yeterlik sınavına girmeleri gerekmekte; girmeyen öğrenciler yeterlik sınavı için kendilerine tanınan iki haktan birini kaybetmiş sayılacaktır. Müfredatlarında yer alan kredili ve kredisiz derslerini bitirmiş ve beşinci yarıyılında olan tüm öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için Enstitü Öğrenci İşlerine uğrayıp öğrencilik sürelerini ve durumlarını incelettirmeleri gerekmektedir.

Geri Tüm Duyurular