Ana içeriğe atla
Kütüphane ve Dokümantasyon Ofisi Kitaplar
Kütüphane ve Dokümantasyon Ofisi Kitaplar
Kütüphane ve Dokümantasyon Ofisi Kitaplar

Kitaplar

İşletmeye Giriş

Çağdaş bir yaklaşımla işletmelerin yönetsel ilke ve fonksiyonlarını konu alan bu çalışma; küreselleşme, teknoloji ve etik ekseninde evrilen günümüz iş ortamının temel unsurlarını anlamada temel bir kaynak niteliğindedir.

Bu kitap Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY ve Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ SANI editörlüğünde ülkemizin önde gelen üniversitelerinin farklı disiplinlerinde çalışan değerli öğretim üyelerinin katkılarıyla ortaya çıkmıştır.

İşletmeye Giriş kitabında ele alınan konular; İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler ve benzeri Fakültelerin İşletme Bölümü akademisyen ve öğrencileri ile genel işletme konularına ilgi duyan herkesin çalışma ve araştırmalarına ışık tutabilecektir.

Bölüm Yazarları

Yetkin ÇINAR Arzu ÇAKAR
Murat BOLELLİ Selçuk PERÇİN
Irmak BAKİOĞLU Aysel GÜNDOĞDU
F.Oben Ürü SANI  

Karacabey, A.Argun; Sanı, Ü. Oben (Ed.) (2019) İşletmeye giriş.- 1 Baskı.-İstanbul: Hiperyayın, 2019.

383 s.; 24 cm.-İstanbul Arel Üniversitesi No:1

ISBN978-605-281-518-2     e-ISBN 978-605-281-519-9

Eski Anadolu Türkçesi (Dil Bilgisi ve Metinler)

Gelişmiş bir dilin tarihi dönemlerinin olması kaçınılmaz bir haldir. Asırlarca güçlü bir nehir misali çağımıza kadar akıp gelen Türkçemizin, Türk Dili tarihçilerinin belirlediği muhtelif devreleri mevcuttur.

Tarihi dönemler ortaya konulup isim verilirken mutlak uyulması gereken hususlar dilin yapısı ve coğrafi değerler olmuştur.

Yayınladığımız kitabın adı da dilimiz ve coğrafyamız çerçevesi içinde düşünülerek vücut bulmuştur. Türkçenin 13 ile 15. yüzyılları arasında çok çeşitli konularda yazılmış kıymetli eserlerinin varlığından haberdarız.

Bu eserlerin konuları dışındaki; imla, ses, yapı ve cümle tiplerinin layıkıyla bilinmesinin dilin dönemi hakkında hüküm vermemize yardımcı olacağı kanaatindeyiz. Anılan mevzular, bölüm başlıkları altında, karakteristik noktaları temel alınarak incelenmiş ve örneklerle güçlendirilmiştir.

Dönemin metinlerinden seçilen parçalar kısa tutulmuştur. Metinlerin seçimindeki temel ölçümüz yine dilin gramerine ışık tutacak özelliklerin varlığı esasında olmuştur. Kitaba aldığımız metinlerin okunmasına ilk hamlede yardımcı olmak düşüncesiyle birer sayfa okunmuş halini de verdik.

Üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde yer alan Eski Anadolu Türkçesi Grameri ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri isimli derslerde eserin hem rehber olması hem de bilimsel katkı yapması amacıyla yayınlanmıştır.

Yelten, Muhammed (2019) Eski Anadolu Türkçesi (Dil bilgisi ve metinler).- 1.Baskı.-İstanbul: Hiperyayın, 2019.

408 s.; 24 cm.- İstanbul Arel Üniversitesi Yayınları No.2.

ISBN978-605-281-556-4     e-ISBN 978-605-281-555-7

Tanzimat dönemi muhasebe kayıt düzenine bir bakış: Şirket-i Hayriye Finansal Raporlaması

Tanzimat, Osmanlı Devleti'nin geleneksel dönem ekonomik ilişkilerinde köklü değişikliklerin gerçekleştiği, üretim ilişkilerinin yeniden şekillendiği ve şirketleşmenin hızla arttığı bir süreci beraberinde getirmiştir. Bu yeni sürecin getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesi de özel sektör girişimlerinin başlaması ve bu şirketlerin finansal raporlama ihtiyaçlarının ortaya çıkmasıdır. Böylece devlet muhasebe sistemi olan merdiven kayıt yöntemi, özel sektör ihtiyaçlarını karşılayamamış; devlet bu dönemde çift taraflı kayıt yönteminin uygulanmasını karara bağlamıştır. Şirket-i Hayriye ise bu sürecin önemli sonuçlarından birisi olan anonim şirket yapılanmasının ilk örneğini oluşturmaktadır. Şirket, yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, finans ve muhasebe gibi işletmecilik fonksiyonlarına sahiptir ve şirketin bu fonksiyonları dönemin girişimcilik ruhu hakkında ipuçları verebilmektedir.

Bu çalışmada şirketin muhasebesi ele alınmaktadır. Muhasebe raporları işletmecilik faaliyetlerinin sonuçlarının kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve özetlendiği bilgi cetvelleridir. Dolayısı ile işletmenin varlıkları, borçları, gelir ve giderlerinin yanı sıra, devletin düzenlemelerinin, yönetimin bakış açısının ve bu bakış açısıyla şekillenen ihtiyaçlarının çıktısıdır.

Bu nedenle Tanzimat ile başlayan yeni ekonomik düzenin şirketin muhasebe raporlarına da yansıması beklenen bir durumdur. Bu bağlamda, şirketin Miladi 1854-1910 senesi muhasebe raporları incelenmektedir. Bu raporlarda, muhasebe kayıt düzeninin yıllar itibariyle günümüz modern muhasebe uygulamalarına doğru evrildiği ve kayıt düzeninin ihtiyaçlara göre geliştirildiği görülmektedir.

Daloğlu, Pınar (2020) Tanzimat dönemi muhasebe kayıt düzenine bir bakış: Şirket-i Hayriye Finansal Raporlaması.- 1 Baskı.- İstanbul: hiperyayın, 2020.

165 s.; 24 cm.-İstanbul Arel Üniversitesi Yayınları No.3.

ISBN 978-625-7845-86-1     e-ISBN 978-625-7845-87-8    

 

Güvenlik çalışmaları (cilt:1) Kuramsal Yaklaşımlar

Bu kitap güvenlik üzerine dört kitaplık serinin ilk cildini oluşturuyor. Kitapta, güvenlik kavramsal ve kuramsal açıdan bütüncül ve kapsamlı şekilde ancak eleştirel bir bakış açısıyla mercek altına alınıyor. Bu çerçevede kitap, “Geleneksel Kuramlar”, “Geleneksel Güvenlikte Değişim” ve “Geleneksel Güvenlikte Kırılma ve Dönüşüm” başlıklarıyla üç kısımdan oluşuyor.

Birinci kısımda devlet merkezli ve geleneksel uluslararası ilişkiler teorileri olan realizm ve liberalizmin güvenliğe kuramsal yaklaşımları, jeopolitiğin güvenlikle etkileşimi özellikle realizmde yüksek öncelik alan ulusal güvenlik kavramı, ulusal güvenlikle yakın ilişkisinden ötürü savaş olgusu ve strateji kuramı inceleme kapsamına dâhil edildi.

Kitabın ikinci kısmı, uluslararası ilişkiler disiplininde yaşanan 'büyük tartışmaların geleneksel güvenlikte yarattığı önemli değişimleri ele alırken güvenliğin sosyal inşasına, sektörel genişlemesine, çatışma ve barış çalışmalarının evrimine odaklanıyor.

Üçüncü kısımda güvenlik çalışmalarında dönüşüm olarak görülen; eleştirel güvenlik, post-yapısalcılık ve güvenlik, post-kolonyalizm ve güvenlik, feminizmin güvenlik yaklaşımı ve eleştirel jeopolitik tartışılıyor.

Bölüm Yazarları

Hüsmen AKDENİZ  Aytekin CANTEKİN
Öner AKGÜL Doğan Şafak POLAT
Çiğdem AYDIN KOYUNCU Haldun SOLMAZTÜRK
Tahir BEKİROĞLU Doğuş SÖNMEZ
Oktay BİNGÖL Alptekin TARTIC
Fikret BİRDİŞLİ Ali Bilgin VARLIK
Dikran M. ZENGİNKUZUCU  

Bingöl, Oktay; Varlık A.Bilgin (2020) Güvenlik çalışmaları (cilt:1) Kuramsal Yaklaşımlar.- İstanbul:hiperyayın, 2020.

541 s.; 24 cm.- İstanbul Arel Üniversitesi Yayınları No.4

ISBN 978-625-7845-74-8          e-ISBN 978-625-7845-75-5

Problemlerle Akışkanlar Mekaniği

İnsanoğlu, bilindiği üzere, milattan önce 5000 yıllarından başlayarak, su ile birlikte yaşamış, su potansiyeli ile gereksinimleri arasında, günün koşullarına göre, dengeleri sağlamağa çalışmış, bir yandan suyun faydalarını gereksinimlerine göre yönlendirirken, diğer yandan da, suyun zararlarından korunabilmek için büyük mücadele vermiştir.

Tarihler boyu bütün medeniyetler, akarsular, göller etrafında kurulmuş ve gelişmiştir. Su ve insan ilişkilerinin bu kadar eskiye gitmesine ve 7000 yıllık bir geçmişi olmasına, su ile ilgili bilimsel çalışmalar, su bilimiyle ilgili bilim dalı Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik”teki çalışmalar, 1600'lü yıllarda başlamış ve sadece, 600 yıl kadar bir geçmişe dayanmaktadır.

İnsanın su ile uğraşısı ve ilişkisi bu kadar eskilere dayanmasına rağmen, bilimsel yanının çok yeni olması, günümüzde su ile ilgili bilimsel çalışmaların çok geç kaldığını, bu alanda yapılması gereken çok şeyin olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu bilim dalındaki kaynaklar incelenecek olursa, günümüze çok yakın zamanlara kadar, bilimsel çalışma ve araştırmaları yapanların çoğu da, matematikçi veya fizikçidir.

Akışkanlar Mekaniği”, su biliminin, genelde teorisini veren, “Hidrolik” ise, iki bölümden oluştuğu, Boru (Basınçlı Akımlar) ve Kanal (Serbest Yüzeyli Akımlar) akımlarıyla ilgili pratik sorunları inceleyen bir bilim dalı haline dönüştürülmüş, her iki bilim dalı, birbirini tamamlayan iki su bilimi haline gelmiştir.

“Akışkanlar Mekaniği”nde, su ile ilgili esasları ortaya çıkarmak için, genel olarak, Newton'un üç esas bağıntısı kullanılarak, “Hidrolik” in teorisini oluşturmaktadır.

Birbirini tamamlayan bu iki su bilimi, üniversitelerimizde, suyun teorisiyle ilgili olarak, önce “Akışkanlar Mekaniği”, teorik esaslardan sonra, bir sonraki dönemde de, “Hidrolik” dersi olarak verilmektedir.

Konu, temel kavramlar, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, bir boyutlu akımların temel denklemleri, ideal akışkanların bir boyutlu akımları, gerçek akışkanların bir boyutlu akımları ve ideal akışkanların iki boyutlu akımları başlıklarında toplanarak kitap haline getirilerek kültür hayatımıza kazandırılmıştır. 

Önsoy, Hızır (2020) Problemlerle Akışkanlar Mekaniği.-İstanbul: hiperyayın, 2020.

128 cm.- 24 cm.-İstanbul Arel Üniversitesi Yayınları No.5

ISBN 978-625-7280-12-9          e-ISBN ISBN 978-625-7280-13-6

Duyurular